[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<35r35v36r36v37r37v38r38v39r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ve dveřech oblačnice, Ex35,18 kolky stanové i sience s provázky svými. Ex35,19 Rúcho, kteréhož jest potřebie v služebnosti svatyně. Rúcho Árona biskupa i synóv jeho, aby kněžstvie požívali mně. Ex35,20 I vyšlo jest všecko množstvie synóv izrahelských od obličeje Mojžiešova Ex35,21 a obětovalo jest myslí přehotovú a nábožnú prvnie úrody hospodinu k činění diela stánku svědectvie. Cožkoli k ókrase a k rúchu svatému potřebie bieše, Ex35,22 mužie s ženami dali sú: záponnice i náušnice, prsteny i oplečnice, každé nádobie zlaté k daróm Páně otděleno jest. Ex35,23 Měl li jest kto postavec modrý a zlatohlav a červenec dvakrát omáčený, bielé plátno a srsti kozie, kóže skopcové črvené a modré, Ex35,24 střiebra a zlata a mědi kovy, obětovali sú hospodinu. A dřievie sechim k rozličným potřebám. Ex35,25 Ale i ženy umělé daly sú, které věci sú napřadly, modrý postavec, zlatohlav a červenec i bielé plátno Ex35,26 i srsti kozie, dobrovolně vlastnie všecky věci dávajíce. Ex35,27 Ale kniežata množstvie obětovali sú kamenie onychiny a perly k ómirálu a racionálu Ex35,28 a vonné věci a olej k světlóm připraveným a k připravení masti a vonichařóv vóně přechutné k složení. Ex35,29 Všickni mužie i ženy myslí nábožnú obětovali sú dary, aby byla diela, kteráž přikázal bieše hospodin skrze ruku Mojžiešovu, všickni synové izrahelští dobrovolně sú hospodinu posvětili. Ex35,30 I řekl jest Mojžieš k synóm izrahelským: Aj povolal jest hospodin Bezeleele, syna Uri, syna Hur z pokolenie Juda, Ex35,31 a naplnil jest jeho duchu božieho, múdrosti i rozumu i uměnie, všelikého naučenie Ex35,32 k vymýšlení a k činění diela na zlatě a na střiebře a na mědi Ex35,33 i na rytí kamenie i v diele tesařovém. Cožkoli v kování nalezeno móž býti, Ex35,34 dal jest v srdce jeho. Ooliaba také, syna Achisamechova z pokolenie Dan, Ex35,35 oba naučil múdrosti, aby činili diela tesařská rozličností protykovaná i jehelná z modrého postavce i z zlatohlavu i z července dvakrát omáčeného i z bielého plátna a aby zetkali všecky věci a nové všeliké nalezli.

XXXVI.

Ex36,1 Protož činil jest Bezeleel a Ooliab i všeliký muž múdrý, jímžto dal hospodin múdrost a rozum, aby uměli kováním dělati, které věci k úžitkóm svatyně potřebny jsú a které přikázal hospodin býti. Ex36,2 A když povola jích Mojžieš i všelikého muže umělého, jemuž dal bieše hospodin múdrost, a když vólí svú vydali se biechu k činění diela, Ex36,3 dal jest jím dary všecky synóv izrahelských. Kteřížto když pilni biechu diela na každý deň, z jitra sliby lid obětováše. Ex36,4 Protož řemeslníci přijíti jsúc připuzeni, Ex36,5 řekli sú Mojžiešovi: Viece obětuje lid, než potřebie jest. Ex36,6 Tehdy káza Mojžieš biřicovým hlasem volati: Ani muž ani žena ničehož viece neobětuj k dielu svatyně. A tak přestáno jest ot daróv obětovánie, Ex36,7 protože obětovaných věcí dosti bylo a zbývalo. Ex36,8 I učinili sú všickni múdří srdcem k naplnění diela stánkového kobercóv deset ze lnu bielého přesukovaného a z modrého postavce a z zlatohlava a z července dvakrát omáčeného dielem jehelným a řemeslem rozličných barev protykovaným, Ex36,9 jíchžto jedna jmějieše na dél XXVIII loket, na šíř čtyři. Jedna miera bieše všech kobercóv. Ex36,10 I spojil jest kobercóv pět, jeden k druhému, a jiných pět sobě vespolek sstavil. Ex36,11 Učinil jest i ušnice postavce modrého na kraji koberce jednoho s obého boku a na kraje koberce druhého též, Ex36,12 aby proti sobě v hromadu přišly ušnice a vespolek se spojily. Ex36,13 Protož i padesát sli kruhóv zlatých, jenž by držely kobercóv uši a byly jeden stánek. Ex36,14 A učinil jest koltr XIt z srstí kozích ku přikrytí střechy stánkové. Ex36,15 Jedna koltra na dél mějieše loktóv XXXti a na šíř lokty čtyři, jedné miery biechu všecky koltry, Ex36,16 jíchžto pět spojil jest súkromě a šest jiných rozdielně. Ex36,17 Učini uší padesát na kraje koltry jedné a padesát na kraje koltry druhé, aby se spolu spojily, Ex36,18 a sponek mosazných patdesát, jímižto by se setkala střecha, a jeden plášť ze všech koltr aby byl. Ex36,19 Učinil jest i přikrytie stánkové z koží skopcových rudných a jiné svrchu přikrytie z kóž modrých. Ex36,20 Učini i dcky stánkové z dřievie sechim stojité. Ex36,21 Deseti loket bieše dlúhost dcky jedné a puol druhého lokte širokost držieše. Ex36,22 Dvoje vydlabánie biechu po

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).