[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<27v28r28v29r29v30r30v31r31v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ukázala se jest na púšti drobná věc a jako vrchulkem opíchaná v podobenství jínie na zemi. Ex16,15 To když sú viděli synové izrahelští, řekli sú mezi sebú: Manhu? ješto znamená Co jest to? Neb nevědiechu, co by bylo. Jímžto vece Mojžieš: Tentoť jest chléb, kterýž jest dal vám hospodin k jedení. Ex16,16 Tato jest řeč, kterúž jest přikázal hospodin: Sbieraj jeden každý z něho, kterak mnoho dosti má k jedení. Gomor na každé pohlavie podlé čísla duší vaších, ješto přebývají v staně, tak bráti budete. Ex16,17 I učinili sú tak synové izrahelští a sbierali sú jiní viece a jiní méně Ex16,18 i měřili sú na mieru gomor. Aniž kto viece sebral bieše, měl jest viece, ani kto méně připravil bieše, nalezl jest méně, ale každý podlé toho, jakož sniesti možiechu, shromažďovachu. Ex16,19 I řekl jest Mojžieš k ním: Nižádný neostavuj z něho k jitru! Ex16,20 Jenž neposlúchachu jeho, ale ostavili sú někteří z ních až do jitra i poče se črvy rozlézati a shnilo jest. I rozhněval se jest proti ním Mojžieš. Ex16,21 I sbieráchu ráno všickni, kterak mnoho dostatčiti možieše k jedení. A když se zahřélo slunce, rozplovieše se. Ex16,22 Ale šestý deň sbierali sú pokrm dvój, to jest dvě gomor na všecky lidi. I přišli sú všecka kniežata množstvie a pravili sú Mojžiešovi. Ex16,23 Jenž vece jím: To jest, ješto jest mluvil hospodin: Odpočívanie sobotnie posvěceno jest hospodinu zajtra. Cožkoli má děláno býti, to čiňte, a co má vařeno býti, vařte, a cožkoli ostatnieho by bylo, odložte až do jitra. Ex16,24 I učinili sú tak, jakož přikázal bieše Mojžieš, a neshnil jest aniž črv nalezen v něm. Ex16,25 I řekl jest Mojžieš: Jezte to dnes, neb sobota jest Páně, nebude nalezen dnes na poli. Ex16,26 Šest dní sbierajte, ale v deň sedmý sobota jest Páně, protož nebude nalezen. Ex16,27 Přijíde sedmý deň i vyšedše z lidu, aby zbierali, nenalezli sú. Ex16,28 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Dokavád nechcete ostřéhati přikázaní mých a zákona mého? Ex16,29 Vizte, že hospodin dal vám sobotu, a proto dal vám deň šestý pokrmy dvoje. Ostaň každý sám u sebe, nižádný nevycházej z miesta svého deň sedmý. Ex16,30 A odpočívati bude lid deň sedmý. Ex16,31 I nazval jest dóm izrahelský jméno jeho Man, ješto bieše jako siemě koriandrové bielé, a chut jeho jako žemle s strdí. Ex16,32 I řekl jest Mojžieš: Tatoť jest řeč, kterúž jest přikázal hospodin: Naplň gomor z něho a ostřiehán buď k budúcím nazad pokolením, aby znali chléb, jímžto sem krmil vás na púšti, kdyžto ste vyvedeni z země ejiptské. Ex16,33 I řekl jest Mojžieš k Áronovi: Vezmi osudie jedno a pusť tam man, kterak mnoho vzieti móž gomor, a odlož před hospodinem k zachování v národech vaších, Ex16,34 jakož jest přikázal hospodin Mojžiešovi. I položil jest to Áron v stanu k zachování. Ex16,35 Ale synové izrahelští jedli sú man XLti let, dokavádž by nepřišli do země přebyvatedlné, tiem pokrmem krmeni sú, dokavádž by nedotkli končin země Kanaan. Ex16,36 A gomor jest desátá čést efi.

XVII

Ex17,1 Tehdy bralo se jest všecko množstvie synóv izrahelských s púště Sin po přiebytciech svých podlé řeči Páně. Rozbichu stany v Rafadim, kdež nebieše vody ku pití lidu. Ex17,2 Jenž svářiv se proti Mojžiešovi vece: Daj nám vodu, ať píti budem. Jímžto odpovědě Mojžieš: Co se sváříte proti mně a proč pokúšiete hospodina? Ex17,3 Tehdy žieznil jest tu lid pro nedostatek vody a reptal jest proti Mojžiešovi řka: Proč si nám vyjíti kázal z Éjipta? Aby zabil i nás i syny náše i hovada žiezní? Ex17,4 I volal jest Mojžieš k hospodinu řka: Co učiním lidu tomuto? Ještě maličko a ukamenuje mě. Ex17,5 I vece hospodin k Mojžiešovi: Předejdi maličko a vezmi s sebú z starších izrahelských a metlu, kterús udeřil v řeku, vezmi v ruku tvú a jdi. Ex17,6 Aj, jáť stanu před tebú tu nad skálu Oreb. A udeříš v skálu i vyjdeť z nie voda, ať by pil lid. Učinil jest Mojžieš tak před staršími izrahelskými. Ex17,7 I nazval jest jméno miesta toho Pokušenie, pro svár synóv izrahelských a že sú pokúšeli hospodina řkúce: Jest li hospodin v nás čili nic? Ex17,8 I přišel jest Amalech a bojováše proti Izrahelovi v Rafadim. Ex17,9 I řekl jest Mojžieš k Jozue: Vyber muže a vyjda bojuj proti Amalechovi. Zajtrať já stanu na vrchu příhořie, maje metlu boží v ruce mé. Ex17,10 Učinil jest Jozue, jakož mluvil bieše Mojžieš, a bojoval jest proti Amalechovi. Ale Mojžieš a Áron a Hur vstúpili sú na vrch příhořie. Ex17,11 A když pozdvihl bieše Mojžieš ruku, přemáháše Izrahel, a pakli byl málo opustil, přemáháše Amalech, Ex17,12 a ruce Mojžiešově biechu těžké.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).