[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<27r27v28r28v29r29v30r30v31r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jako strniště, Ex15,8 a v duchu prchlivosti tvé shromáždily sú se vody. Stala jest voda tekúcie, shromážděny sú hlubiny uprostřed moře. Ex15,9 Řekl jest nepřietel: Stíhati budu a popadnu, rozdělím lúpeže, naplní se duše má. Obnažím meč mój, ztepe je ruka má. Ex15,10 Podul jest duch tvój a přikrylo jest je moře, ztonuli sú jako olovo u vodách prudkých. Ex15,11 Kto podobný tobě v silných, hospodine? Kto podobný tobě velebný v svatosti, hrozný i chvalitebný a čině divy? Ex15,12 Ztáhl si ruku tvú, a sehltila jest je země. Ex15,13 Vódce byl si v milosrdenství tvém lidu, kterýžs vykúpil, a nesl si jej v síle tvé k přiebytku svatému tvému. Ex15,14 Vstúpili sú lidé a hněvali sú se, bolesti obdržely sú přebyvatele filistinské. Ex15,15 Tehdy zamúcena sú kniežata Edom, [mocné]text doplněný editorem moabské obdrželo jest třesenie, zhrozili sú se všickni přebyvatelé kanaanští. Ex15,16 Udeř na ně strach a hróza velikostí ramene tvého! Buďte nepohnuti jako kámen, donidž nepřijde lid tvój tento, jejž si obdržal. Ex15,17 Uvedeš je a štiepíš na hóře dědictvie tvého přepevným přiebytkem tvým, kterýžs udělal, hospodine, svatyni tvú, Pane, jížto sú utvrdile ruce tvoji. Ex15,18 Hospodin kralovati bude na věky a viece. Ex15,19 Neb všel jest farao jezdec s vozy a s jezdci jeho v moře, i svedl na ně hospodin vody mořské. Ale synové izrahelští chodili sú po suchu uprostřed něho. Ex15,20 Tehdy vzala jest [Maria]text doplněný editorem prorokyně, sestra Áronova, buben v ruku i vyšly sú všecky ženy po nie s bubny a s tanci, Ex15,21 jímžto prozpěvováše řkúci: Zpievajte hospodinu, neb slavně zveleben jest. Kóň i jezdce uvrhl jest v moře. Ex15,22 I vzal jest Mojžieš Izrahele z moře Rudného a vyšli sú na púšť Sur. I chodili sú tři dni po púšti, a nenalézáchu vody. Ex15,23 I přišli sú do Marach aniž možiechu píti vód z Marach, protože biechu hořké. Protož i podobné jméno miestu vložil jest, Mara nazývaje je, to jest hořkosti. Ex15,24 I reptal jest lid proti Mojžiešovi řka: Co budeme píti? Ex15,25 Tehdy on volal jest k hospodinu, jenž ukázal jemu dřevo, kteréžto když jest pustil u vody, v sladkost sú se obrátily. Tu jest jemu ustavil přikázanie a súdy a tu jeho pokusil Ex15,26 řka: Budete li poslúchati hlasu pána boha tvého a což jest pravého před ním budeš li činiti a budeš li poslúchati přikázaní jeho a ostřiehati budeš všech rozkázaní jeho, všelikého neduhu, kterýž sem položil na Ejipt, nepřivedu na tě. Neboť sem já Pán, uzdravitel tvój. Ex15,27 I přišli sú synové izrahelští do Helim, kdežto biechu dvanácte studnic vód a sedmdesát palm, a rozbichu stany podlé vód. Ex16,1 I brali sú se z Helim a přišlo jest všecko množstvie synóv izrahelských na púšť Sin, ješto jest mezi Helim a Sinai, patnáctý deň měsiece druhého, jakž sú vyšli z země ejiptské.

XVI.

Ex16,2 I reptalo jest všecko shromážděnie synóv izrahelských proti Mojžiešovi a proti Áronovi na púšti. Ex16,3 A řekli sú k nima synové izrahelští: Ó bychom byli zemřeli skrze ruku Páně v zemi ejiptské, kdyžto sediechme nad hrnci masa a jediechme chleby v sytosti! Proč ste uvedli nás na púšť tuto: abyšte zbili všecko množstvie hladem? Ex16,4 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Aj, já dštíti budu vám chleby z nebe. Vyjdi lid a sbieraj, což by dosti bylo po vše dni, abych pokusil jeho, bude li choditi v zákoně mém čili nic. Ex16,5 A šestý deň ať připravie, ješto by vnesli, a aby bylo dvoje, než sú obyčej zbierati měli po všecky dni. Ex16,6 I řekla sta Mojžieš a Áron ke všem synóm izrahelským: Večer zviete, že jest vás hospodin vyvedl z země ejiptské, Ex16,7 a ráno uzříte slávu Páně, neb sem slyšal reptánie váše proti hospodinu. Ale my co sme, že ste huhlali proti nám? Ex16,8 I vece Mojžieš: Dáť vám hospodin večeros masa jiesti a zajtra chleby v sytosti, protože jest slyšal reptánie váše, jímž ste reptali proti němu. Neb my co smy? Aniž proti nám jest reptánie váše, ale proti hospodinu. Ex16,9 I řekl jest Mojžieš k Áronovi: Řci všemu shromáždění synóv izrahelských: Přistupte před hospodina, nebť jest uslyšal reptánie váše. Ex16,10 A když jest mluvil Áron ke všemu zástupu synóv izrahelských, vzhlédli sú na púšť a aj sláva Páně ukázala se jest v óblace. Ex16,11 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex16,12 Slyšalť sem reptánie synóv izrahelských. Mluv k ním: Večer budete jiesti maso a ráno nasyceni budete chleby a budete věděti, žeť sem já pán bóh váš. Ex16,13 Tehdy stalo se jest večer a vstúpivše řeřábkové, přikryly sú stany. Z jitra také rosa ležala jest okolo stanóv. Ex16,14 A když byla přikryla svrchek země, ukázala

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).