[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<24r24v25r25v26r26v27r27v28r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

aby věděl, že nenie jako pán bóh náš Ex8,11 a otejdú žáby od tebe a od domu tvého a od slúh tvých a od lidu tvého, tolikoť v řece ostanú. Ex8,12 I vyšli sú Mojžieš a Áron od faraona a volal jest Mojžieš k hospodinu pro zaslíbenie žab, kteréž bieše smluvil s faraonem. Ex8,13 I učinil jest hospodin podlé slova Mojžiešova, a zemřely sú žáby z domóv i ze vsí i s polí Ex8,14 a shromáždili sú je na nesmierné hromady i rozhnojila se jest země. Ex8,15 A vida farao, že by dáno bylo odpočinutie, obtiežil jest srdce své i neposlúcha jích, jakož přikázal bieše hospodin. Ex8,16 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Mluv k Áronovi: Ztiehni metlu tvú a udeř v prach zemský a budete mušky maličké po všie zemi ejiptské. Ex8,17 I učinili sú tak. A ztáhl jest Áron ruku, metlu drže, a udeřil jest v prach zemský a učiněny sú mušky maličké v lidech i v hovadech, vešken prach zemský obrátil se jest v mušky maličké po všie zemi ejiptské. Ex8,18 I učinili sú takéž čarodějníci čáry svými, aby vyvedli mušky maličké, a nemohli sú. A biechu mušky tak v lidech jako v hovadech. Ex8,19 I řekli sú čarodějníci k faraonovi: Prst boží jest toto. A zatvrdilo se jest srdce faraonovo i neposlúchal jest jích, jakož přikázal bieše hospodin. Ex8,20 Řekl jest také hospodin k Mojžiešovi: Povstaň na úsvitě a stój před faraonem, neboť vynde k vodám, a dieš k němu: Toto die hospodin: Pusť lid mój, ať mi bude obětovati. Ex8,21 Pakli jeho nepustíš, aj, já vpustím na tě i na slúhy tvé i na lid tvój i na domy tvé všeliký plod much. A naplněni budú domové ejiptští muchami rozličného plodu i všecka země, v kteréž by byli. Ex8,22 A učiním divnú v ten deň zemi Jessen, v kteréž lid mój jest, aby nebyly tu múchy, aby věděl, že já Pán uprostřed země Ex8,23 a položím rozdělenie mezi lidem mým a mezi lidem tvým. Zajtra bude znamenie to. Ex8,24 I učinil jest hospodin tak, a přišla jest múcha přetěžká na domy faraonovy i slúh jeho i na všicknu zemi ejiptskú a porušena jest země od takových much. Ex8,25 I povolal jest farao Mojžieše a Árona a vece jima: Jděte, obětujte bohu vašemu v zemi této. Ex8,26 I vece Mojžieš: Nemóž tak býti, neb ohavnosti Ejiptských obětovati budem pánu bohu našemu? Pakli bychom zabíjeli ty věci, kteréž ctie Ejiptští, před ními, kamením by nás ohromili. Ex8,27 Cestú tří dnóv pójdeme na púšť a obětovati budem pánu bohu našemu, jakož nám jest přikázal. Ex8,28 I řekl jest farao: Já pustím vás, abyšte obětovali pánu bohu vašemu na púšti, alevšak dále abyšte neodcházeli. Proste za mne. Ex8,29 I vece Mojžieš: Vyjda od tebe, modliti se budu hospodinu, a otejde múcha od faraona a od slúh jeho i od lidu jeho. Alevšak neroď viece klamati, aby nepustil lidu obětovat hospodinu. Ex8,30 A vyšed Mojžieš od faraona, modlil se jest hospodinu, Ex8,31 jenž učini podlé slova jeho a odjal jest múchy od faraona a od slúh jeho a od lidu jeho, nezóstala jest ani jedna zajisté. Ex8,32 I obtiežilo se jest srdce faraonovo, takže ani té chvíle zajisté pusti lidu.

IX.

Ex9,1 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Vejdi k faraonovi a mluv k němu: Toto die pán bóh židovský: Pusť lid mój, ať mi obětuje! Ex9,2 Pakli ještě hrzieš a držíš je, Ex9,3 aj ruka má bude na pole tvá, na koně i na osly i velblúdy i voly i ovce, mor velmi těžký. Ex9,4 A učiníť hospodin divné mezi vládařstvími izrahelskými a mezi vládařstvími ejiptskými, aby nic ovšem nezahynulo z těch věcí, kteréž příslušejí k synóm izrahelským. Ex9,5 I ustavil jest hospodin řka: Zajtra učiní hospodin slovo toto v zemi. Ex9,6 Tehdy učinil jest hospodin slovo to druhý deň i zemřela sú všecka hovada Ejiptských, ale z hovad synóv izrahelských nic ovšem nezahynulo. Ex9,7 I poslal jest farao k óhledaní aniž bieše co mrtvého z těch věcí, kterýmiž vládnieše Izrahel. I obtiežilo se jest srdce faraonovo a nepustil jest lidu. Ex9,8 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi a Áronovi: Vezměte plné ruce popela z komína a rospi jej Mojžieš proti nebi před faraonem Ex9,9 a buď prach po všie zemi ejiptské. Neb budú na lidech i na hovadech vředové a pryskýřové odýmaví ve všie zemi ejiptské. Ex9,10 I vzeli sú popel z komína i stašta před faraonem a rosypa jej Mojžieš proti nebi, i učinichu se vředové pryskýřóv odýmavých na lidech i na hovadech Ex9,11 aniž možiechu čarodějníci státi před Mojžiešem pro vředy, kteříž na ních biechu i po všie zemi ejiptské. Ex9,12 A zatvrdil jest hospodin srdce faraonovo i neuslyšal jest jích, jakož mluvil jest hospodin k Mojžiešovi. Ex9,13 Také řekl jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).