[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<34r34v35r35v36r36v37r37v38r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přisáhl Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi řka: Semeni tvému dám jí. Ex33,2 A pošli předběhu tvého anděla, abych vyvrhl Kananejského a Amorejského a Etejského a Ferezejského a Evejského a Jebuzejského, Ex33,3 a vejdeš do země tekúcie mlékem a strdí. Neb nevstúpím s tebú, neb lid tvrdé šíje si, abych snad tebe nezatratil na cestě. Ex33,4 A uslyšev lid řeč tu přezlú, kvielil jest a nižádný z óbyčeje neoblékl se jest slavným rúchem svým. Ex33,5 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Mluv synóm izrahelským: Lid tvrdé šíje jsi, jednú vstúpím uprostřed tebe a shladím tě. Již nynie slož okrasu tvú, abych věděl, co učiním tobě. Ex33,6 Tehdy složili sú synové izrahelští okrasu svú od hóry Oreb. Ex33,7 Mojžieš vzem stan, rozbil jest kromě stanóv podál. I nazval jest jméno jeho stánek zaslíbenie. A vešken lid, kterýž mějieše některú pohádku, vychodieše k stanu slibu ven z stanóv. Ex33,8 A když Mojžieš vycházieše k stánku, vstáváše vešken lid a stáše jeden každý ve dveřech stanu svého a patřiechu szadu na Mojžieše, doňavádž nevejdieše do stánku. Ex33,9 A když on všel do stánku slibu, sstupováše slúp oblakový i stáše u dveří stánku a mluvieše s Mojžiešem, Ex33,10 ano všickni vidiechu, že by slúp oblakový stál u dveří stánkových. I stáchu oní a klaniechu se skrze dvéře stánkóv svých. Ex33,11 A mluvieše hospodin k Mojžiešovi tváří k tváři, jakož obykl jest mluviti člověk k přieteli svému. A když se on navracováše do stanóv, slúha jeho Jozue, syn Nunóv, dietě, neodcházieše z stánku. Ex33,12 I řekl jest Mojžieš k hospodinu: Přikazuješ, abych vyvedl lid tento, a neukážeš mi, koho pošleš se mnú, a najviece když si řekl: Znal sem tě ze jména a nalezl si milost přede mnú. Ex33,13 Protož nalez li sem milost před obličejem tvým, ukaž mi tvář tvú, abych věděl tě a nalezl milost před očima tvýma. Vzhlédni na lid tvój národ tento. Ex33,14 I řekl jest hospodin: Tvář má předejde tě a odpočinutie dám tobě. Ex33,15 I vece Mojžieš: Nepředejdeš li ty sám, nevyveď nás z miesta tohoto. Ex33,16 Neb v čem věděti budem moci já a lid tvój, že sme nalezli milost před obličejem tvým, jedno ač s námi choditi budeš, abychom oslaveni byli ode všech lidí, jenž přebývají na zemi? Ex33,17 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: I slovo toto, kteréž si mluvil, učiním, neb si nalezl milost přede mnú a tě samého znal sem ze jména. Ex33,18 Jenž vece: Ukaž mi chválu tvú. Ex33,19 Odpověděl jest hospodin: Já ukáži tobě všecko dobré a povolám ve jméno Páně před tebú. A smiluji se, nad kým chtieti budu, a milostiv budu, nad kým se slíbí. Ex33,20 A opět vece: Nebudeš moci viděti tváři mé, neb neuzří mne člověk a živ bude. Ex33,21 A opět vece: Aj jestiť miesto u mne. A staneš na skále Ex33,22 a když pójde chvála má, postavím tě v jeskyni skály a zakryji tě pravicí mú, donidž nepřejdu. Ex33,23 A zdvihnu ruku mú a uzříš zadky mé, ale tváři mé viděti nebudeš moci.

XXXIIII

Ex34,1 A potom vece: Vyteš sobě dvě dcště kamenité ku podobenství prvních a napíši na nich slova, kteráž sú měly dcky, jež si zlámal. Ex34,2 Buď hotov ráno, aby vstúpil ihned na hóru Sinai a staneš se mnú na vrchu hóry. Ex34,3 Nižádný nevstupuj s tebú aniž buď vidien ktožkoli po všie hóře. Volové také i ovce nebuďte paseni proti nie. Ex34,4 Tehdy vytesa dvě dčtě kamenité, jakéž napřed biešta. A v noci povstav, vstúpil jest na hóru Sinai, jakož jemu přikázal bieše hospodin, nesa s sebú dcky. Ex34,5 A když sstúpi hospodin skrze oblak, stál jest Mojžieš s ním, vzývaje jméno Páně. Ex34,6 Kterýžto když jdieše před ním, vece: Panující pane bože milosrdný a milostivý, trpělivý i mnohého smilovánie i pravý, Ex34,7 jenž ostřieháš milosrdenstvie v tisících, jenž odjímáš nepravost i viny i hřiechy a nižádný před tebú sám od sebe nevinen jest, jenž navracuješ nepravost otcóv synóm i vnúčatóm do třetieho i čtvrtého pokolenie. Ex34,8 A spěšně Mojžieš, skloniv se nicí na zemi a pomodliv se, Ex34,9 vece: Nalez li sem milost před obličejem tvým, hospodine, prosím, aby šel s námi, neb lid tvrdé šíje jest, aby odjal nepravosti náše i hřiechy a námi aby vládl. Ex34,10 Odpověděl jest hospodin: Já vejdu v slib, když všichni uzřie, znamenie budu činiti, kteráž nikdý nejsú vidiena na zemi ani v kterých národech, aby viděl lid tento, v jehožto si prostředku, skutek Páně hrozný, kterýž učiním. Ex34,11 Zachovaj všecky věci,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).