[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<23v24r24v25r25v26r26v27r27v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

neobřezaných rtóv jsem, kterak uposlúchá mne farao?

VII

Ex7,1 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Aj ustavil sem tě bohem faraonovým, Áron, bratr tvój, bude prorok tvój. Ex7,2 Ty mluviti budeš jemu všecky věci, kteréž přikazuji tobě, a onť mluviti bude k faraonovi, aby pustil syny izrahelské z země své. Ex7,3 Ale jáť zatvrdím srdce jeho a rozmnožím znamenie a zázraky mé v zemi ejiptské, Ex7,4 a neuslyší vás. A vpustím ruku mú na Ejipt a vyvedu zástup a lid mój, syny izrahelské, z země ejiptské skrze súdy najvětčie. Ex7,5 A zvědieť Ejiptští, že já jsem Pán, jenž sem ztáhl ruku mú na Ejipt a vyvedl sem syny izrahelské z prostředka jích. Ex7,6 A tak Mojžieš a Áron učini, jakož přikázal bieše hospodin, tak sú činili. Ex7,7 A bieše Mojžieš LXXXt let a Áron osmdesáti a tří, kdyžto mluvili sú k faraonovi. Ex7,8 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi a Áronovi: Ex7,9 Když by vám řekl farao: Ukažte znamenie, dieš k Áronovi: Vezmi metlu tvú a povrz jí před faraonem a obrátíť se v hada. Ex7,10 A tak všedše Mojžieš a Áron k faraonovi, učiníšta, jakož přikázal bieše hospodin. I vrhl jest Áron metlu před faraonem a před sluhami jeho, kteráž obrátila se jest v hada. Ex7,11 A povolal jest farao mudrcóv a čarodějníkóv a učinili sú také oní skrze čáry ejiptské a tajné věci některé takéž Ex7,12 i povrhli sú všickni metly své, jenž obrátichu se v draky. Ale sleptala jest metla Áronova metly jích. Ex7,13 I zatvrdilo se jest srdce faraonovo a neuslyše jích, jakož přikázal bieše hospodin. Ex7,14 Tehdy řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Obtiežilo se jest srdce faraonovo, nechce pustiti lidu. Ex7,15 Jdi k němu ráno. Aj vyjdeť k vodám a staneš u potkání jemu na březe řiečném a metlu, kteráž se obrátila v draka, vezmeš v ruku tvú. Ex7,16 A dieš k němu: Pán bóh židovský poslal mě k tobě řka: Pusť lid mój, ať mi obětuje na púšti, a až do tohoto času slyšetis nechtěl. Ex7,17 Protož totoť die hospodin: V tom zvieš, žeť sem Pánem. Aj udeřímť metlú, kteráž v ruce mé jest, u vodu řiečnú a obrátíť se v krev Ex7,18 a ryby, ješto v řece jsú, zemrú a zahnojie se vody i trápeni budú Ejiptští, pijíce vodu řiečnú. Ex7,19 I řekl jest opět hospodin k Mojžiešovi: Řci k Áronovi: Vezmi metlu tvú a ztáhni ruku tvú nad vodami ejiptskými i na řeky jích i potoky i na jezera i na všecky tóně vodné, aby se obrátily v krev, a buď krev ve všie zemi ejiptské tak v dřevěných orudích jako v kamenných. Ex7,20 I učiništa tak Mojžieš a Áron, jakož přikázal bieše hospodin, a pozdvih metly udeři u vodu řiečnú před faraonem a sluhami jeho, kterážto obrátila se jest v krev, Ex7,21 a ryby, ješto biechu v řece, zemřely sú. A zahnojila se jest řeka a nemožiechu Ejiptští píti vody řiečné. A byla jest krev ve všie zemi ejiptské. Ex7,22 I učinili sú takéž čarodějníci ejiptští čáry svými. A zatvrdilo se jest srdce faraonovo aniž jích uslyše, jakož bieše přikázal hospodin, Ex7,23 a odvrátiv se, i všel jest do domu svého aniž jest přiložil srdce také v tu dobu. Ex7,24 I kopali sú všickni Ejiptští v ókol řeky vodu, aby pili, neb nemožiechu píti z vody řiečné. Ex7,25 A naplnili sú se dnóv sedm potom, když byl porazil řeku hospodin.

VIII.

Ex8,1 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Vejdi k faraonovi a dieš k němu: Toto die hospodin: Pusť lid mój, ať mi obětuje! Ex8,2 Pakli nebudeš chtieti pustiti, aj, já bíti budu všecky krajiny tvé žabami Ex8,3 a vyklokce řeka žáby, kteréž vstúpie a vejdú do domu tvého a v pokojík ložce tvého a na posteli tvú a do domu slúh tvých i v lid tvój a do niestějí tvých i do ostatních pokrmóv tvých Ex8,4 i k tobě a k lidu tvému a ke všem sluhám tvým vejdú žáby. Ex8,5 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Řci k Áronovi: Ztiehni ruku tvú na řeky i na potoky i na jezera a vyveď žáby na zemi ejiptskú. Ex8,6 I ztáhl jest Áron ruku na vody ejiptské, i vzešly sú žáby i přikryly zemi ejiptskú. Ex8,7 A učinili sú i čarodějníci skrze čáry své takéž a vyvedlí sú žáby na zemi ejiptskú. Ex8,8 I povolal jest farao Mojžieše a Árona a řekl jest jím: Modlte se hospodinu, ať otejme žáby ote mne a od lidu mého, a pustím lid, aby obětovali hospodinu. Ex8,9 I řekl jest Mojžieš k faraonovi: Ustav mi čas, kdy bych prosil za tě a za slúhy tvé a za lid tvój, aby odjaty byly žáby od tebe a od domu tvého a toliko v řece aby ostaly. Ex8,10 Jenž odpovědě: Zajtra. A on vece: Podlé slova tvého učiním,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).