[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<33v34r34v35r35v36r36v37r37v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

před námi. Neb Mojžiešovi, tomu muži, jenž nás vyvedl z země ejiptské, nevieme, co by se přihodilo jemu. Ex32,2 I řekl jest k ním Áron: Vezměte náušnice zlaté s uší žen i synóv i dcer vaších a přineste ke mně. Ex32,3 Učinil jest lid, což bieše přikázal, přinose náušnice k Áronovi. Ex32,4 Ježto když on přije, zjednal jest dielem litým a učinil z ních tele slité, i řekli sú: Toť jsú bohové tvoji, Izraheli, kteří sú tě vyvedli z země ejiptské. Ex32,5 To když uzře Áron, udělal jest oltář před ním a biřicovým hlasem volal řka: Zajtra slavnost Páně jest. Ex32,6 A vstavše ráno, obětovali sú spálené oběti a oběti pokojné. I sedl jest lid, aby jedl a pil, a vstali sú hráti. Ex32,7 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Jdi, sstup, shřešilť jest lid tvój, jejžs vyvedl z země ejiptské. Ex32,8 Odešliť sú brzo s cesty, kterú si jím ukázal, a učinili sú sobě tele slité a klaněli sú se a obětujíce oběti, řekli sú: Títo jsú bohové tvoji, Izraheli, jenž sú tě vyvedli z země ejiptské. Ex32,9 A opět vece hospodin k Mojžiešovi: Vidím, že by lid tento tvrdé šíje byl. Ex32,10 Nech mne, ať se rozhněvá prchlivost má proti ním a zahladím je a učiním tě v lid veliký. Ex32,11 Ale Mojžieš modléše se pánu bohu svému řka: Proč, hospodine, hněvá se prchlivost tvá proti lidu tvému, který si vyvedl z země ejiptské v síle veliké a v ruce mocné? Ex32,12 Prosím, aby neřekli Ejiptští: Chytře vyvedl jest je, aby zbil na horách a shladil s země! Přestaň hněv tvój a buď ukrocený nad nepravosti lidu tvého. Ex32,13 Rozpomeň se na Abrahama a Izáka a Izrahele, sluhy tvé, jímžtos přisáhl skrze tě samého řka: Rozmnožím siemě tvé jako hvězdy nebeské a všicku zemi tuto, o kteréž mluvil sem, dám semeni tvému a budete jí vlásti vždycky. Ex32,14 I ukrotil se jest hospodin, aby neučinil zlého, kteréž mluvil bieše proti lidu svému. Ex32,15 I vrátil se jest Mojžieš s hóry, nesa [dvě]text doplněný editorem dčtě svědectvie v ruce popsané s óbú stranú Ex32,16 a udělané dielem Páně. Písmo také bieše božie vyryto na dckách. Ex32,17 A uslyšav Jozue hluk lidu volajícieho, vece k Mojžiešovi: Huhlánie boje slyší se v staniech. Ex32,18 Jenž odpovědě: Nenie křik ponúkajících k boji ani volánie připuzujících k utiekaní, ale zpievajících já slyším. Ex32,19 A když se přiblíži k stanóm, uzře tele a tance, a rozhněvav se velmi, povrže z ruky dsky a zláma je u kořenóv hóry. Ex32,20 A pochopiv tele, kteréž biechu učinili, spálil jest a zetřel až na prach, kterýž jest rosypal u vodu i dal jest z něho nápoj synóm izrahelským. Ex32,21 I řekl jest k Áronovi: Co jest tobě učinil lid tento, aby uvedl naň hřiech najvětčí? Ex32,22 Jemuž on odpovědě: Nehněvaj se, pane mój, neb ty znáš lid tento, že by hotov byl k zlému. Ex32,23 Řekli sú mi: Učiň nám bohy, kteříž by šli před námi, neb tomuto Mojžiešovi, jenž nás vyvedl z země ejiptské, nevieme, co by se přihodilo. Ex32,24 Jímžto sem já řekl: Kto z vás má zlato? Přinesli sú a dali mi, i uvrhl sem to v óheň i vyšlo jest toto tele. Ex32,25 Tehdy vida Mojžieš lid, že by byl obnažen, neb bieše oblúpil jej Áron pro ohavnost mrzkosti a mezi nepřátely náh bieše ustavil, Ex32,26 a stoje u vratech stanových, vece: Jest li kto Páně, přiviň se ke mně. I sebrali sú se k němu synové Levi všickni, Ex32,27 jímžto vece: Toto die pán bóh izrahelský: Polož muž meč na bedra svá! Jděte a navracujte se z brány až do brány po prostředce stanóv a zabí jeden každý bratra i přietele i bližnieho svého. Ex32,28 Učinili sú synové Levi podlé řečí Mojžiešových i padli sú v ten deň jako třimezcietma tisícóv lidí. Ex32,29 I vece Mojžieš: Posvětili ste rukú vaších dnes hospodinu jeden každý v synu i bratru svém, aby vám dáno bylo požehnánie. Ex32,30 A když jest byl druhý deň, mluvil jest Mojžieš k lidu: Shřešili ste hřiechem najvětčím. Vstúpím k hospodinu, zdali bych mohl kterak jeho prositi za hřiech váš. Ex32,31 I vrátil se jest k hospodinu a řka: Prosím, shřešil jest lid tento hřiechem velikým a učinili sú sobě bohy zlaté. Neb odpusť jím tu vinu. Ex32,32 Pakli neučiníš, shlaď mě z knih tvých, kteréž si napsal. Ex32,33 Jemužto odpovědě hospodin: Ktož shřeší mi, shladím jeho z knih mých. Ex32,34 Ale ty jdi a veď lid tento, kamž sem mluvil tobě. Anděl mój předejde tě, ale já ve dni pomsty navštievím i ten hřiech jích. Ex32,35 Protož bil jest hospodin lid pro hřiech stydký telete, kteréž jest učinil Áron.

Kapitola XXXIII.

Ex33,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Jdi, vstup z miesta tohoto ty i lid tvój, kterýžs vyvedl z země ejiptské, do země, kterúž sem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).