[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<26v27r27v28r28v29r29v30r30v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zatvrdím srdce jeho a budeť vás stíhati a oslavenť budu na faraonovi i na všem zástupu jeho. A budúť věděti Ejiptští, že já jsem Pán. I učinili sú tak. Ex14,5 I zvěstováno jest králi ejiptskému, že by utekl lid. A proměnilo se jest srdce faraonovo i slúh jeho nad lidem i řekli sú: Co sme chtěli učiniti, abychme pustili Izrahele, aby nám neslúžil? Ex14,6 Tehdy sevřel jest vóz i vešken lid pobral jest s sebú. Ex14,7 A vzal šest set vozóv výborných, i cožkoli v Éjiptě vozóv bylo, i vévody všeho vojska. Ex14,8 I zatvrdil jest hospodin srdce faraonovo, krále ejiptského, a stíhal jest syny izrahelské, ale oní vyšli biechu v ruce vysoké. Ex14,9 A když sú stíhali Ejiptští šlápěje předcházejících, nalezli sú je v staniech nad mořem. Všickni jezdci i vozové faraonovi i vešken zástup biechu v Hairot proti Beelsefon. Ex14,10 A když se přiblíži farao, zdvihše synové izrahelští voči, viděli sú Ejiptské po sobě i báli sú se velmě a volali sú k hospodinu. Ex14,11 A řekli sú k Mojžiešovi: Snad nebylo jest hrobóv v Éjiptě? Protos vzal nás, abychme zemřeli na púšti? Cos to chtěl učiniti, aby nás vyvedl z Éjipta? Ex14,12 Však tato jest řeč, kterú sme mluvili k tobě v Éjiptě řkúce: Odejdi od nás, ať slúžíme Ejiptským? Neb mnohem lépe jest slúžiti jím než zemřieti na púšti. Ex14,13 I vece Mojžieš k lidu: Neroďte se báti, stójte a vizte velikosti božie, kteréž učiniti má dnes. Neb Ejiptské, kteréž nynie vidíte, nikoli viece nebudete viděti na věky. Ex14,14 Hospodin bude bojovati za vás a vy budete mlčeti. Ex14,15 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Co voláš ke mně? Mluv synóm izrahelským, aby šli, Ex14,16 ale ty pozdvihni metly tvé a ztiehni ruku tvú na moře a rozděl je, ať by šli synové izrahelští uprostřed moře po suchu. Ex14,17 A jáť zatvrdím srdce Ejiptských, aby vás stíhali, a oslaven budu v faraonovi i ve všem zástupu jeho i voziech i v jezdciech jeho. Ex14,18 I zvědieť Ejiptští, že já jsem Pán, když oslaven budu v faraonovi i v voziech i v jezdcích jeho. Ex14,19 A zdvih se anděl boží, kterýž předcházieše stany izrahelské, odjíde po nich a s ním spolu slúp oblakový, prvních nechav zzadu, Ex14,20 stál jest mezi stany Izrahelských a stany Ejiptských. I bieše oblak temný a osvěcuje noc, takže k sobě v hromadu vešken čas noční přistúpiti nemohli. Ex14,21 A když jest ztáhl Mojžieš ruku na moře, odjal jest je hospodin viením větra velmi náhlého a pálivého celú noc a obrátil je v suchost a rozdělila se jest voda. Ex14,22 I vešli sú synové izrahelští po prostředce moře suchého, neb bieše voda jako zed na pravici jích i na levici. Ex14,23 A stíhajíce Ejiptští vešli sú po nich všickni jezdci faraonovi, vozové jeho i jiezdní po prostředku moře. Ex14,24 A již bieše přišlo bděnie jitřnie. A aj vzezřev hospodin na stany Ejiptských skrze slúp ohnivý a oblakový, zbil jest vojsko jích Ex14,25 a podvrátil kola vozóv i vnesena biechu v hlubinu. Tehdy řekli sú Ejiptští: Utecme před Izrahelem, neboť hospodin bojuje za ně proti nám. Ex14,26 I vece hospodin k Mojžiešovi: Ztiehni ruku tvú na moře, ať se vrátie vody k Ejiptským na vozy i jezdce jích. Ex14,27 A když ztaže Mojžieš ruku proti moři, vrátilo se jest prvnieho svítanie k dřevniemu miestu, a když utiekáchu Ejiptští, utkachu je vody a uvinul je hospodin u prostředce vln Ex14,28 a vrátivše se vody i přikryly sú vozy i jezdce i všecky zástupy faraonovy, kteříž po nich jdúc vešly biechu v moře aniž jeden zajisté zóstal jest z ních. Ex14,29 Ale synové izrahelští přešli sú po prostředku suchého moře a vody jím biechu jako za zed na pravici i na levici. Ex14,30 I vysvobodil jest hospodin v ten deň Izrahele z ruky Ejiptských. Ex14,31 A viděli sú Ejiptské mrtvé na březe mořském a ruku velikú, kterúž ukázal hospodin proti ním, i bál se jest lid hospodina a věřili sú hospodinu i Mojžiešovi, slúze jeho.

XV.

Ex15,1 Tehdy zpieval jest Mojžieš i synové izrahelští pieseň tuto hospodinu a řekli sú: Zpievajme hospodinu, neb slavně zveleben jest. Kóň i jezdce uvrhl jest v moře. Ex15,2 Síla má i chvála má hospodin. Učiněn mi jest na spasenie. Tento bóh mój a slaviti jeho budu, buoh otce mého a povýším jeho. Ex15,3 Hospodin jako muž bojovník, Všemohúcí jméno jeho. Ex15,4 Vozy faraonovy i vojsko jeho uvrhl jest v moře, výborná kniežata jeho ztonuli sú v moři Červeném. Ex15,5 Hlubiny přikryly sú je, sstúpili sú v hlubokost jako kámen. Ex15,6 Pravice tvá, hospodine, buď zvelebena v síle, pravice tvá, hospodine, zbila jest nepřietele Ex15,7 a v množství slávy tvé složil si protivníky mé. Pustil si hněv tvój, kterýžto je sežral

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).