[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<22v23r23v24r24v25r25v26r26v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v nadra tvá! Vtrhl jest zase a vyňal opět i bieše podobna k tělu jinému. Ex4,8 Neuvěřili liť by, vece, tobě ani uslyšeli řeči znamenie prvnieho, nechť věřie slovu znamenie druhého. Ex4,9 Pakli by dvěma zajisté těmato znameníma nevěřili ani poslúchali hlasu tvého, vezmi vodu řiečnú a vylí jí na zemi, a cožkoli nabéřeš z řeky, obrátíť se v krev. Ex4,10 Vece Mojžieš: Prosím, Pane, nejsem výmluvný od včéra a předvčerajším dnem, a jakžs mluvil k slúze tvému, neprostranějšieho a zpozdilejšieho jazyka sem. Ex4,11 Řekl jest hospodin k němu: Kto jest učinil ústa člověčie anebo kto jest udělal němého a hluchého, vidomého a slepého? Však já. Ex4,12 Protož beř se a jáť budu v ústech tvých a naučím tě, co mluviti budeš. Ex4,13 Tehdy on: Prosím, vece, hospodine, pošli, kohož máš poslati. Ex4,14 Rozhněvav se hospodin na Mojžieše, vece: Áron, bratr tvój levita, viem, že by byl výmluvný. Aj onť vyjde vstřieci tobě a uzře tě, veseliti se bude srdcem. Ex4,15 Mluv k němu a polož slova má v ústa jeho a jáť budu v ústech tvých i v ústech jeho a ukáži vám, co činiti budeta mieti. Ex4,16 Onť za tě mluviti bude k lidu a budeť ústa tvá a ty budeš jemu v těch věcech, kteréž k bohu příslušejí. Ex4,17 Metlu také tuto vezmi v ruku tvú, v kteréž činiti budeš znamenie. Ex4,18 Tehdy otjíde Mojžieš a vrátil se jest k Jetro, testi svému, i řekl jest jemu: Pójdu a vrátím se k bratřím mým do Ejipta, abych opatřil, jsú li ještě živi. Jemuž vece Jetro: Jdi v pokoji. Ex4,19 Tehdy řekl jest hospodin k Mojžiešovi v Madian: Jdi a vrať se do Ejipta, neb sú zemřeli všickni, kteříž hledáchu duše tvé. Ex4,20 Tehdy vzal jest Mojžieš ženu svú i syny své a vsadil je na osla i vrátil se jest do Ejipta, nesa metlu boží v ruce své. Ex4,21 I řekl jest jemu hospodin, když se vracováše do Ejipta: Viz, aby všecky zázraky, kteréž sem položil v ruce tvé, učinil před faraonem. Jáť zatvrdím srdce jeho a nepustíť lidu. Ex4,22 I dieš k němu: Totoť die hospodin: Syn prvorozený mój Izrahel. Ex4,23 Řekl sem tobě: Pusť syna mého, ať mi slúží, a nechtěl si pustiti jeho. Aj, jáť zabiem syna tvého prvorozeného. Ex4,24 A když bieše na cestě, v hostinnici potka jej hospodin a chtieše jeho zabiti. Ex4,25 Tehdy vzemši ihned Zefora přeostrú škřidlu i obřezala jest kóžku syna svého a dotkla se nóh jeho i vece: Ženich krevný ty mně jsi. Ex4,26 I pusti jeho, když bieše řekla: Ženich krevný ty mně jsi pro obřezánie. Ex4,27 I řekl jest pak hospodin k Áronovi: Jdi v potkánie Mojžiešovi na púšti. Jenž jíde v cestu jemu na hóru boží i políbil jest jeho. Ex4,28 I vypravil jest Mojžieš Áronovi všecka slova Páně, proněžto bieše jeho poslal, a znamenie, kteráž bieše přikázal. Ex4,29 I přišli sú spolu a shromáždili sú všecky staršie synóv izrahelských Ex4,30 i mluvil jest Áron všecka slova, kteráž bieše pověděl hospodin k Mojžiešovi, i činil jest znamenie před lidem Ex4,31 a uvěřil jest lid. I uslyšeli sú, že by hospodin navštievil syny izrahelské a že by vzhlédl na trápenie jích, i nicí poklonili sú se.

Kapitola V.

Ex5,1 Potom vešli sú Mojžieš a Áron i řekli sú faraonovi: Totoť die pán bóh izrahelský: Pusť lid mój, ať mi obětuje na púšti! Ex5,2 Tehdy on odpověděl: Kto jest Pán, abych slyšal hlas jeho a pustil Izrahele? Neviem Pána a Izrahele nepustím. Ex5,3 I řekli sú: Bóh židovský povolal nás, abychom šli cestú tří dní na púšť, abychme obětovali pánu bohu našemu, aby snad nepřihodil se nám mor nebo meč. Ex5,4 Vece k ním král ejiptský: Proč, Mojžieši a Árone, nabádáte lid od jích děl? Jděte k břemenóm vaším! Ex5,5 A řekl jest farao: Mnohý jest lid země. Vidíte, že jest zástupu přirostlo, mnoho viece dáte li jím odpočinutie od děl? Ex5,6 Protož přikáza v ten deň vládařóm nad diely a nuzitelóm lidu řka: Ex5,7 Nikakež viece nebudete dávati plev lidu k dělání cihel jako prvé, ale ať sami jdú a zbierají strniště. Ex5,8 A miery cihel, kteréž prvé činiechu, vzložíte na ně, aniž umenšíte čeho, neboť prázdnie, a proto volají řkúce: Poďme, obětujme bohu našemu. Ex5,9 Utištěni buďte diely a vyplňte je, ať nepřivolují slovóm lživým! Ex5,10 Tehdy vyšedše ustavení nad diely a nuzitelé řekli sú k lidu: Taktoť die farao: Nedávámť vám plev. Ex5,11 Jděte a nazbierajte, budete li moci kde nalézti aniž umenšeno bude co z diela vašeho. Ex5,12 I rozprchl se jest lid po všie zemi ejiptské k sbieraní plev, Ex5,13 ustavení také nad diely nastojiechu řkúce: Naplňte dielo váše na všaký deň, jakož ste dřieve byli činiti obykli, kdyžto se vám dáváchu plévy. Ex5,14 I bičováni sú tí, kteříž biechu ustaveni nad diely synóv izrahelských, od nuzitelóv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).