[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<26r26v27r27v28r28v29r29v30r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

čtyři sta a třidceti let. Ex12,41 Ta když sú se vyplnila, téhož dne vyšel jest vešken zástup Páně z éjiptské země. Ex12,42 Noc tato jest zachovatedlná Páně, kdyžto vyvedl je z země ejiptské. Tu zachovávati mají všickni synové izrahelští v národech svých. Ex12,43 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi a Áronovi: Tentoť jest zákon beránka: všeliký cizozemec nebude jiesti z něho Ex12,44 a všeliký slúha kúpený obřeže se, a tak bude jiesti. Ex12,45 Příchozí a nájemník nebudú jiesti z něho. Ex12,46 V jednom domu jiesti budú aniž vynesete z masa jeho ven ani kosti jeho zlámáte. Ex12,47 Vešken zástup synóv izrahelských činiti bude to. Ex12,48 Pakli by kto z hostí do vašeho chtěl přijíti přebývanie a činiti beránka Páně, obřeže se prvé všeliký pacholík jeho a tehdy právě světiti bude a bude jako tu rodilý země. A pakli by obřezán nebyl, nebude jiesti z něho. Ex12,49 Týž zákon bude tu rodilému i příchoziemu, jenž pohostinu přebývá u vás. Ex12,50 Učinili sú všickni synové izrahelští, jakož přikázal bieše hospodin Mojžiešovi a Áronovi. Ex12,51 A téhož dne vyvedl jest hospodin syny izrahelské z země ejiptské po zástupiech svých.

XIII

Ex13,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex13,2 Posvěť mi všeliké prvorozené, ješto odvierá materník v synech izrahelských tak z lidí jako z hovad, neb mé jsú všecky věci. Ex13,3 I vece Mojžieš k lidu: Pomněte na ten deň, v němžto vyšli ste z Éjipta a z domu služebného, neb v ruce silné vyvedl vás hospodin z miesta tohoto, abyšte nejedli kvašeného chleba. Ex13,4 Dnes vyjdete měsiece nového obilé. Ex13,5 A když tě uvede hospodin do země kananejské a etejské a amorejské a evejské a jebuzejské, kterúž jest zapřisáhl otcóm tvým, aby dal tobě zemi plovúcí mlékem a strdí, slaviti budete tento obyčej svatosti měsiece tohoto. Ex13,6 Sedm dní jiesti budeš přesnice a v deň sedmý bude slavnost Páně. Ex13,7 Přesnice jiesti budete sedm dní, neukáže se u tebe nic kvašeného ani ve všech krajinách tvých. Ex13,8 A praviti budeš synu tvému v ten deň řka: Totoť jest, ještoť mi jest učinil hospodin, kdyžto vyšel sem z Éjipta, Ex13,9 a budeť jako znamenie na ruce tvé a jako pamětné před očima tvýma a jako zákon Páně vždycky buď v ústech tvých, neb v ruce silné vyvedl tě hospodin z Éjipta Ex13,10 Ostřéhati budeš takového zákona v ustavený čas deň ote dne, Ex13,11 a když by tě hospodin uvedl do země kananejské, jakož jest přisáhl tobě i otcóm tvým, a dalť by jí tobě. Ex13,12 Otdělíš všeliké, ještoť otvierá materník hospodinu, i což prvotnieho jest v braviech tvých. Cožkoli mieti budeš samcového plodu, posvětíš hospodinu. Ex13,13 Prvorozené oslice odměníš ovcí, pakli nevykúpíš, zabieš. Všeliké prvorozené člověčie z synóv tvých penězi vykúpíš. Ex13,14 A když otieže tebe zajtra syn tvój řka: Co jest to? odpovieš jemu: V ruce silné vyvedl nás hospodin z země ejiptské, z domu služebného. Ex13,15 Neb když zatvrdil se byl farao a nechtěl nás pustiti, zabil jest hospodin všeliké prvorozené v zemi ejiptské od prvorozeného člověčieho až do prvorozeného dobytčieho. Protož obětuji hospodinu všeliké, což otvierá materník samcového pokolenie, a všecky prvorozeniny synóv mých vykupuji. Ex13,16 Protož bude jako znamenie na ruce tvé a jako zavěšeného něco pro rozpomínanie mezi očima tvýma, protože v ruce silné vyvedl nás hospodin z Éjipta. Ex13,17 Tehdy když byl vypustil farao lid, nevedl jest jích hospodin po cestě země filistinské, ješto v súsedctví jest, maje za to, aby snad nebylo jemu žel, když by viděl proti sobě boje povstávati, a vrátil by se do Ejipta, Ex13,18 ale obvedl jej po cestě púští, ješto jest podlé moře Črveného, a v uodění vstúpili sú synové izrahelští z země ejiptské. Ex13,19 Vzal jest také Mojžieš kosti Jozefovy s sebú, protože by zapřisáhl syny izrahelské řka: Navštievíť vás bóh i vynesete kosti mé odsud s vámi. Ex13,20 A šedše z Sochot, stany rozbichu v Etam na posledních krajinách púště. Ex13,21 Ale hospodin předcházieše je k ukázaní cesty přes deň v slúpě oblakovém a přes noc v slúpě ohnivém, aby vódce byl cesty obojieho času. Ex13,22 Nikdý neodšel slúp oblakový přes deň ani slúp ohnivý přes noc před lidem.

XIIII. kapitola

Ex14,1 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex14,2 Mluv synóm izrahelským: Navrátiece se, ať roztepú stany proti Fiahirot, ješto jest mezi Magdalem a mořem proti Beelsefon, v ópatření jeho stany postavíte nad mořem, Ex14,3 neb má řieci farao na syny izrahelské: Súženi sú v zemi, zavřela jest je púšť. Ex14,4 I zatvrdím

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).