[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<22r22v23r23v24r24v25r25v26r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Gersan řka: Příchozí sem byl v zemi cizie. Ale i druhého porodila, jehož jest nazval Eliezer řka: Bóh zajisté otce mého spomocník mój a vyprostil mě z ruky faraonovy. Ex2,23 Po mnohém času umřel jest král ejiptský a lkajíce synové izrahelští, pro diela volali sú i vstúpilo jest volánie jích k hospodinu pro úsilé. Ex2,24 I uslyšal jest stonánie jích a rozpomenul se jest na slib, kterýž bieše učinil s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Ex2,25 I vzezřel jest hospodin na syny izrahelské a poznal jest je.

III

Ex3,1 A Mojžieš pasieše ovce Jetro, testi svého, kněze madianského. A když byl sehnal stádo do vnitřností púště, přišel jest k hóře Oreb. Ex3,2 I ukázal se jemu hospodin v plameni ohně z prostředka kře. I vidieše, že by keř hořal a nespálil by se. Ex3,3 Tehdy řekl jest Mojžieš: Pójdu a uzřím to viděnie veliké, proč by neshořal keř. Ex3,4 A vida hospodin, že jde k óhledaní, povolal jest jeho z prostředka kře a vece: Mojžieši, Mojžieši! Jenž odpověděl: Teď sem. Ex3,5 A on vece: Nepřibližuj se sem, szuj obuv s nóh tvých! Neb miesto, na němž stojíš, země svatá jest. Ex3,6 I řekl jest: Já jsem bóh otce tvého, bóh Abrahamóv a bóh Izákóv a bóh Jákobóv. Zakry Mojžieš tvář svú, neb nesmějieše hleděti proti hospodinu. Ex3,7 Jemuž vece hospodin: Viděl sem trápenie lida mého v Éjiptě a volánie jích slyšal sem pro tvrdost jích, kteříž nad dielem sú ustaveni. Ex3,8 A věda bolest jích, sstúpil sem, abych jej vyprostil z ruky Ejiptských a vyvedl z země té do země dobré a prostrané, do země, ješto teče mlékem a strdí, na miesta kananejská a etejská a amorejská, ferezejská a evejská a jebuzejská. Ex3,9 Protož volánie synóv izrahelských přišlo jest ke mně a viděl sem trápenie jích, jímžto od Ejiptských utískají se. Ex3,10 Ale poď, pošli tě k faraonovi, aby vyvedl lid mój, syny izrahelské, z Éjipta. Ex3,11 I řekl jest Mojžieš k bohu: Kto já sem, abych šel k faraonovi a vyvedl syny izrahelské z Éjipta? Ex3,12 Jenž řekl jest jemu: Jáť budu s tebú a to znamenie budeš mieti, že sem tě poslal. Když vyvedeš lid mój z Éjipta, obětovati budeš bohu na hóře této. Ex3,13 Vece Mojžieš k bohu: Aj, jáť pójdu k synóm izrahelským a diem jím: Bóh otcóv naších poslal jest mě k vám. Jestliže by mi řekli: Které jest jméno jeho? co jím diem? Ex3,14 Řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Já jsem kto jsem. Tak dieš synóm izrahelským: Ten, jenž poslal mě jest k vám. Ex3,15 I řekl jest opět bóh k Mojžiešovi: Toto dieš synóm izrahelským: Pán bóh otcóv vaších, bóh Abrahamóv a bóh Izákóv a bóh Jákobóv poslal mě k vám. To jméno mně na věky jest a to památné mé v národu a národu. Ex3,16 Jdi a shromažď staršie izrahelské a dieš k ním: Pán bóh otcóv vaších ukázal mi se jest, buoh Abrahamóv a bóh Izákóv a bóh Jákobóv řka: Navštieviv navštievil sem vás a viděl sem všecky věci, které sú se přihodily vám v Éjiptě. Ex3,17 I řekl sem, abych vyvedl vás z trápenie ejiptského do země kananejské a etejské, amorejské, ferezejské a evejské a jebuzejské, do země tekúcie mlékem a strdí, Ex3,18 a uslyšieť hlas mój. A vejdeš ty a starší izrahelští k králi ejiptskému a dieš k němu: Pán bóh židovský povolal nás. Pójdem cestú tří dnóv na púšť, abychme obětovali pánu bohu našemu. Ex3,19 Ale jáť viem, žeť nepustí vás král ejiptský, abyšte šli, než skrze ruku mocnú. Ex3,20 Nebť ztáhnu ruku a budu bíti Ejipt ve všech diviech mých, kteréž činiti mám uprostřed ních. Potomť pustí vás Ex3,21 a dám milost lidu tomuto před Ejiptskými. A když vyjdete, nevyndete prázdni, Ex3,22 ale požádá žena od súsedy své a od hospodyně své nádob střiebrných a zlatých a rúcha a vložíte je na syny i na dcery a oblúpíte Ejipt.

IIII

Ex4,1 Odpověděl jest Mojžieš a vece: Neuvěřieť mi aniť uslyšie hlasu mého, ale řkúť: Neukázalť se jest tobě hospodin. Ex4,2 Tehdy řekl jest k němu: Co jest, ješto držíš v ruce tvé? Odpověděl jest: Metla. Ex4,3 I řekl jest hospodin: Vrz jí na zemi! Vrhl jest a obrátila se jest v hada, tak aby utiekal Mojžieš. Ex4,4 I řekl jest hospodin: Ztiehni ruku tvú a popadni ocas jeho! Ztáhl jest a ujal a obrátil se jest v metlu. Ex4,5 Aby věřili, vece, že by se tobě ukázal hospodin, bóh otcóv tvých, bóh Abrahamóv, bóh Izákóv, bóh Jákobóv. Ex4,6 I řekl jest hospodin opět: Pusť ruku tvú v nadra tvá! Kterúžto když jest pustil, vyňal jí malomocnú ku podobenství sněhu. Ex4,7 Vtrhni zase, vece, ruku

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).