[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<21v22r22v23r23v24r24v25r25v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ex1,6 Kterýžto když jest umřel i všickni bratřie jeho i všecko pokolenie jeho, Ex1,7 synové izrahelští rostiechu a jako plodiece rozmnožili sú se a rozmocněvše přieliš, naplnili sú zemi. Ex1,8 Tehdy vstal jest král nový nad Ejiptem, jenž neznajieše Jozefa. Ex1,9 I vece k lidu svému: Aj lid synóv izrahelských mnohý a silnějí nás jest: Ex1,10 Poďme múdře, utiskněme jej, aby se snad nerozmnožil, a nastal li by proti nám boj, aby se nepřidal nepřátelóm naším a vybojujíc nás, vyšel by z země. Ex1,11 Protož ustavi nad ními mistry diela, aby je trápili břemeny. I dělali sú města přiebytkóv faraonovi Fiton a Rameses. Ex1,12 A čím viece utiskováni býváchu, tiem viece rozmnožováchu se a rostiechu. Ex1,13 I nenávidiechu synóv izrahelských Ejiptští a trápiechu klamajíc je a závidiece Ex1,14 i k hořkosti přivodiechu život jích diely tvrdými bláta a cihel i všelikú služebností, kterúž v země dielech mučeni býváchu. Ex1,15 I řekl jest král ejiptský ženám těm, ješto děti babie židovské, z níchžto jedna slovieše Zefora, druhá Fua, Ex1,16 přikazuje jím: Kdyžto babiti budete Židovky a porodu čas přijde, bude liť pacholík, zabíte jej, pakli děvčička, zachovajte. Ex1,17 Ale bály sú se baby boha a nečiniechu podlé přikázanie krále ejiptského, ale zachováváchu samce. Ex1,18 Kterýchžto povolav k sobě král, vece: I co jest to, ješto ste učiniti chtěly, abyšte děti zachovávaly. Ex1,19 Kteréžto odpověděchu: Nejsú židovské jako ejiptské ženy, nebť ony baběnie dětí mají uměnie, prvé než přijdeme k ním, porozují. Ex1,20 Protož dobře učinil jest bóh babám i rostl jest lid a posílen jest přieliš, Ex1,21 a že se baby boha báchu, vzdělal jest jím domy. Ex1,22 Tehdy přikázal jest farao lidu svému řka: Což by se koli mužského rodu narodilo, do řeky uvrzte, a což ženského, zachovajte.

II. kapitola

Ex2,1 Potom vyšel jest muž z domu Levi a pojal ženu rodu svého. Ex2,2 Kterážto počemši i porodila jest syna. A vidúci jeho výborného, skryla jest za tři měsiece. Ex2,3 A když již nemohla tajiti, vzala jest ošitku z sítie i obmazala jí klím a smolú i vložila jest vnitř děťátko a položila je v rokosie břehu řéčného. Ex2,4 A stáše podál sestra jeho a znamenáše příhodu té věci. Ex2,5 A aj sstupováše dcera faraonova, aby se umyla v řece, a dievky jejie jdiechu po břehu řiečném. Kterážto když viděla ošitku v sítí, poslala jest jednu z služebnic svých a přinesenú Ex2,6 otevřevši a vidúci v nie děťátko plačície, slitovavši se nad ním, vece: Z dietek židovských jest toto. Ex2,7 Jížto sestra dietěte vece: Chceš li, ať pójdu a zavolám tobě židovské ženy, kteráž by mohla krmiti děťátko? Ex2,8 Odpověděla jest: Jdi! Šedši dievka i zavolala jest mateře jeho. Ex2,9 K nížto mluvila jest dcera faraonova: Vezmi, vece, dietě toto a krm mi je a jáť dám tobě mzdu tvú. Přijemši žena i krmila jest dietě a dorostlé dala jest dceři faraonově, Ex2,10 jehož ona zvolila miesto syna a nazvala jest jméno jeho Mojžieš řkúc: Neb z vody vzala sem jeho. Ex2,11 V těch dnech, když byl Mojžieš zrostl, vyšed k bratřím svým, viděl jest trápenie jích a muže ejiptského, an tepe jednoho z Židóv, bratróv jeho. Ex2,12 A když jest v ókol popatřil sem i tam a nižádného při tom jsúce, neuzřel, zabiv Ejiptského, skryl jest v piesku. Ex2,13 A vyšed druhého dne, uzře dva Židy svářiece se. I řekl jest tomu, ješto činieše křivdu: Proč tepeš bližnieho tvého? Ex2,14 Jenž odpovědě: Kto tě jest ustanovil kniežetem a súdcí nad námi? Zdali ty mě zabiti chceš, jako si včiera zabil Ejiptského? Tehdy bál se jest Mojžieš a vece: Kterak zjevno učiněno jest slovo toto? Ex2,15 A uslyšav řeč tu farao i hledáše zabiti Mojžieše. Jenž utiekaje od obličeje jeho, bydlil jest v zemi madianské a seděl jest u studnice. Ex2,16 I biechu knězi madianskému sedm dcer, kteréžto přijidechu k vážení vody. A naplnivše žlaby, žádáchu napojiti stáda otce svého Ex2,17 A přišedše pastýři i odehnachu je. A vstav Mojžieš a obrániv dievky, napojil jest ovce jích. Ex2,18 Kteréž když se vrátichu k Rahuhel, otci svému, řekl jest k ním: Proč ste spěšnějie přišly než jindy? Ex2,19 Odpověděly sú: Muž ejiptský zprostil nás z ruky pastýřóv, také i vody navážil s námi a nápoj dal jest ovciem. Ex2,20 A on Kde jest? vece. Čemu ste pustily člověka? Zavolajte jeho, ať jie chléb. Ex2,21 Tehdy přisáhl jest Mojžieš. aby bydlil s ním. A vzal jest Zeforu, dceru jeho, za ženu. Ex2,22 Kteráž porodila jemu syna, jehož jest nazval

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).