[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<24v25r25v26r26v27r27v28r28v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hospodin k Mojžiešovi: Ráno povstaň a stój před faraonem a dieš k němu: Totoť die pán bóh židovský: Pusť lid mój, ať mi obětuje, Ex9,14 neboť v tuto chvíli pošli všecky rány mé na srdce tvé i na sluhy tvé i na lid tvój, aby věděl, žeť mi nenie rovně ve všie zemi. Ex9,15 Nynie zajisté ztáhna ruku mú, budu tě bíti i lid tvój morem a zahyneš z země. Ex9,16 A proto sem tě položil, abych ukázal na tobě sílu mú a praveno bylo jméno mé ve všie zemi. Ex9,17 Ještě zadržuješ lid mój a nechceš jeho pustiti? Ex9,18 Aj dštíti budu v tuto jistú hodinu zajtra krúpami mnohými přieliš, jakýchž jest nebylo v Éjiptě ote dne, kterýž jest založen, až do nynějšieho času. Ex9,19 Protož již pošli nynie a shromažď hovada tvá i všecky věci, kteréž máš na poli. Neboť lidé i hovada i všecky věci, kteréž nalezeny by byly vně a neshromážděny s polí, a padnú li na ně krúpy, zemrúť. Ex9,20 Kto se jest bál slova božieho z slúh faraonových, kázal jest utéci sluhám svým i hovadóm do domóv. Ex9,21 Ale ktož jest zmeškal řeč Páně, nechal jest slúh svých a hovad na poli. Ex9,22 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Ztáhni ruku tvú proti nebi, ať by byly krúpy ve všie zemi ejiptské na lidi i na hovada i všelikú bylinu polní v zemi ejipské. Ex9,23 I ztáhl jest Mojžieš metlu v nebe a hospodin dal jest hromy a krúpy a běžné blýskanie na zemi i dštil jest hospodin krúpami na zemi ejiptskú. Ex9,24 A krúpy a oheň spolu smiešené nosiechu se a tak veliké byly sú velikosti, jakéž nikdý dřieve neukázaly sú se ve všie zemi ejiptské, jakž ten lid stvořen jest. Ex9,25 I zbichu krúpy ve všie zemi ejiptské všecky věci, kteréž sú byly na polích od člověka až do hovada, všicku bylinu polní zbily krúpy i všeliké dřevo krajiny zlámáchu. Ex9,26 Toliko v zemi Jessen, kdežto biechu synové izrahelští, krúpy sú nespadly. Ex9,27 I poslal jest farao a povolal Mojžieše a Árona řka k ním: Shřešil sem nynie také, hospodin spravedlivý, já a lid mój nemilostivý. Ex9,28 Modlte se hospodinu, ať by přestali hromové boží a krúpy. ať pustím vás a nikoli viece zde neostávajte. Ex9,29 Vece Mojžieš: Kdyžť vyjdu z města, ztáhnuť dlani mé k hospodinu, a přestanúť hromové a krup nebude, aby věděl, že Páně jest země. Ex9,30 A poznal sem, že i ty i slúhy tvé ještě se nebojíte pána boha. Ex9,31 Tehdy len a ječmen zbit jest, protože ječmen byl zelen a len již byl hlávky zplodil. Ex9,32 A pšenice a rež nejsú uražena, neb pozdnie biechu. Ex9,33 A vyšed Mojžieš od faraona z města, ztáhl jest ruce svoji k hospodinu a přestachu hřímoty a krúpy aniž viece krápěl déšť na zemi. Ex9,34 Tehdy vida farao, že by přestal déšť a krúpy a hřímoty, přimnoži hřiecha. Ex9,35 I obtiežilo se jest srdce jeho i slúh jeho a zatvrdilo přieliš aniž jest pustil synóv izrahelských, jakož přikázal bieše hospodin skrze ruku Mojžiešovu.

X. kapitola

Ex10,1 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Vejdi k faraonovi, neb já zatvrdil sem srdce jeho i slúh jeho, abych činil znamenie má tato na něm, Ex10,2 a praviti budeš v uši syna tvého a vnukóv tvých, kolikrát sem zetřel Ejiptské a znamenie má činil sem v ních, abyšte věděli, že já pán bóh. Ex10,3 Tehdy vešla jsta Mojžieš a Áron k faraonovi a řekla sta k němu: Toto die pán bóh židovský: Dokavád nechceš mi se poddati? Pusť lid mój, ať mi obětuje. Ex10,4 Pakli se protivíš a nechceš pustiti jeho, aj, já uvedu zajtra kobylky v krajiny tvé, Ex10,5 ještoť přikryjí svrchek země a nic se jie neukáže, ale snědeno bude, což by ostatnieho bylo po krúpách. Neboť ohlozí všecka dřievie, kteráž plod nesú na polích, Ex10,6 a naplnieť domy tvé i slúh tvých i všech Ejiptských, kterak velikých nevídali sú otcové tvoji i dědové, jakž sú vznikly na zemi až do nynějšieho dne. A odvrátiv se i vyšel jest od faraona. Ex10,7 I řekli sú slúhy faraonovi k němu: I dokavád trpěti budem ten úraz? Pusť lidi, ať obětují pánu bohu svému. Však vidíš, že by hynul Ejipt. Ex10,8 I odvolachu Mojžieše a Árona k faraonovi, jenž řekl jím: Jděte, obětujte pánu bohu vašemu! A ktož sú, ješto jíti mají? Ex10,9 Vece Mojžieš: S dětmi našími i s staršími pójdeme, s syny i se dcerami, s ovcemi i s voly, neb jest slavnost Pána našeho. Ex10,10 I odpověděl jest farao: Tak buď hospodin s vámi. Kterak já vás pustím i děti váše? Kto na tom pochybuje, že přezle myslíte? Ex10,11 Nebude tak. Ale jděte toliko mužie a obětujte hospodinu, neb toho ste i sami prosili. Aj hned vyvrženi sú od obličeje faraonova. Ex10,12 I řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Ztiehni ruku tvú na zemi ejiptskú k kobylkám. ať vstúpie na ní a zžerú všicku

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).