[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<21r21v22r22v23r23v24r24v25r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

požehnáními nebeskými se svrchku, požehnáními hlubokosti ležície vdóle, požehnáními vymen a materníka. Gn49,26 Požehnánie otce tvého posilněna sú požehnáními otcóv jeho, dokudž by nepřišla žádost pahorkóv věčných, buďte na hlavě Jozefově, na vrchu svatého mezi bratřími svými. Gn49,27 Benjamin vlk chvátavý ráno jiesti bude kořist a večer rozdělí lúpeže. Gn49,28 A všickni títo v pokolení Izrahel dvanácti. Tyto věci mluvil jest jím otec jích a požehnal jest všem požehnáními zvláštními Gn49,29 a přikázal jím řka: Jáť se shromažďuji k lidu mému. Pohřebte mě s otci mými v jeskyni dvojité, ješto jest u poli Efronově etejského, Gn49,30 proti Mambre v zemi Kanaan, kterúž jest kúpil Abraham s polem od Efrona etejského u vládařstvie hrobové. Gn49,31 Tu sú pohřebli jeho i Sáru, ženu jeho, tu pohřeben jest Izák s Rebekú ženú, tu i Lia pochována leží. Gn49,32 A dokonav přikázanie, jímiž syny učieše, sebrav nohy své na ložce i umřel jest a přiložen jest k lidu svému.

L.

Gn50,1 To vida Jozef, oboři se na tvář otcovu, pláče a celuje jeho Gn50,2 i přikáza sluhám svým lékařóm, aby drahými mastmi zmazali otce. Gn50,3 Kteřížto když rozkázanie naplnichu, přešlo jest XLti dní, ten obyčej ještě bieše tělóm pohřebovánie. I plakal jest jeho Ejipt LXXt dní. Gn50,4 A když se jest vyplnil čas pláče, mluvil jest Jozef k čeledi faraonově: Nalez li sem milost před obličejem vaším, mluvte k ušima faraonovýma, Gn50,5 protože otec mój zaklel mě řka: Aj toť umierám. V hrobu mém, kterýž sem sobě vykopal v zemi Kanaan, pohřebeš mě. Protožť vstúpím a pohřebu otce a vrátím se za se. Gn50,6 I řekl jest jemu farao: Vstup a pohřeb otce tvého, jakožs zapřisažen. Gn50,7 A když vstupováše šli sú s ním všickni starší domu faraonova i všickni větčí rodu země ejiptské, Gn50,8 domu Jozefova s bratřími svými kromě dietek a stád a volóv, kteréž ostavili sú v zemi Jessen. Gn50,9 I měl jest v hluku vozy a jezdce i učiněn jest zástup nemalý. Gn50,10 I přišli sú na městiště Agad, ješto leží za Jordánem, kdežto slavivše službu s pláčem velikým a náramným, naplnichu sedm dní. Gn50,11 To když viděchu přebývající země Kanaan, řekli sú: Pláč tento jest veliký Ejiptských. A proto nazvali sú jméno města toho Pláč ejiptský. Gn50,12 Tehdy učinili sú synové Jákobovi, jakož jím bieše přikázal, Gn50,13 a nesše jeho do země Kanaan, pohřebli sú ho v jeskyni dvojité, kterúž bieše kúpil Abraham s polem k vládařství hroba od Efrona etejského proti tváři Mambre. Gn50,14 I vrátil se jest Jozef do Ejipta s bratřími svými a se vším hlukem, pohřebše otce. Gn50,15 Po jehožto smrti bojiece se bratřie jeho, spolu mluviece: Aby snad nebyl pamětliv na křivdu, kterúž jest trpěl, a neodplatil nám zlého všelikého, kteréž sme učinili, Gn50,16 vzkázali sú jemu: Otec tvój přikázal nám, prvé než jest umřel, Gn50,17 abychme tyto věci tobě slovy jeho pověděli: Prosím, aby zapomenul hřiechu bratří tvých a prohřešenie a zlosti, kterú učinili proti tobě. My také prosíme, aby slúze božiemu otci tvému odpustil nepravost tu. Ty věci uslyšav, plakal jest Jozef. Gn50,18 I přišli sú k němu bratřie jeho a nicí na zemi poklonichu se a řekli sú: Slúhy tvé jsme. Gn50,19 Jímžto on odpovědě: Neroďte se báti. Zdali boží vóli móžme se protiviti? Gn50,20 Vy ste myslili o mně zlé a bóh obrátil to v dobré, aby mne povýšil, jakož nynie vidíte, aby spaseny učinil mnohé lidi. Gn50,21 Neroďte se báti. Jáť vás krmiti budu i dietky váše. I utěšil jest je a ochotně a lehce jest mluvil. Gn50,22 I bydlil jest v Éjiptě se vším domem otce svého i byl jest živ sto a deset let. I viděl jest syny Efraimovy až do třetieho národu. Synové také Machir, synové Manassenovi, narodili sú se v lóně Jozefově. Gn50,23 Ty věci když sú přeminuly, mluvil jest bratřím svým: Po smrti mé bóh navštieví vás a vstúpiti káže z země této do země, kterúž jest zapřisáhl Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Gn50,24 A když byl je zapřisáhl a řekl byl: Bóh navštieví vás, kosti mé s sebú odneste z miesta tohoto, Gn50,25 i umřel jest, vyplniv sto a deset let života svého. Mazán jsa mastmi vonnými, položen jest v hrob v Éjiptě.

Počínají se knihy Exodus

Ex1,1 Tatoť jsú jména synóv izrahelských, kteří vešli sú do Ejipta s Jákobem, všickni s domy svými vešli sú: Ex1,2 Ruben, Simeon, Levi, Juda, Ex1,3 Izachar, Zabulon a Benjamin, Ex1,4 Dan a Neptalim, Gád a Asser. Ex1,5 A biechu všech duší těch, kteříž vyšli sú z bedr Jákobových, LXXt a pět a Jozef bieše v Ejiptě.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).