[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<23r23v24r24v25r25v26r26v27r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nuzitelóv faraonových řkúcích: Proč nenaplníte miery cihelné jako dřieve ani včéra ani dnes? Ex5,15 I přijidechu předložení synóv izrahelských a volali sú k faraonovi řkúce: Proč tak činíš proti sluhám tvým? Ex5,16 Plev nedávají nám a o cihlách též přikazují. Aj toť služebníky tvé bičmi tepú a nespravedlivě se děje proti lidu tvému. Ex5,17 Jenž vece: Prázdníte prázdností, a proto diete: Poďme a obětujme hospodinu. Ex5,18 Protož jděte a dělajte! Plévy vám nebudú dány a vrátíte obyčejné číslo cihel. Ex5,19 I vidiechu se předložení synóv izrahelských ke zlému, protože jím bylo řečeno: Nebude pomenšeno z cihel ničehož po všecky dni. Ex5,20 I potkali sú s Mojžiešem a Áronem, ješto stášta proti ním vycházejíce od faraona. Ex5,21 A řekli sú k nima: Viz hospodin a suď, nebo ste učinili, aby vóně náše smrděla před faraonem i sluhami jeho a podali ste jemu meče, aby nás zbil. Ex5,22 I vrátil se Mojžieš k hospodinu, vece: Pane, proč si snuzil lid tento? Proč si mě poslal? Ex5,23 Neb od toho času, jakž sem všel k faraonovi, abych mluvil o jménu tvém. snuzil jest lid tvój a nevysvobodil si jích.

VI.

Ex6,1 Řekl jest hospodin k Mojžiešovi: Nynie uzříš, které věci učiním faraonovi. Nebť skrze ruku mocnú pustí je a v ruce silné vyvrže je z země své. Ex6,2 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Já Pán, Ex6,3 jenž sem se zjevil Abrahamovi a Izákovi a Jákobovi v boze všemohúciem a jména mého Adonai neukázal sem jím. Ex6,4 I zaslíbil sem s ními slib, abych jím dal zemi kananejskú zemi putovánie jích, v niežto sú byli příchozí. Ex6,5 Já sem slyšal lkánie synóv izrahelských, jímžto Ejiptští utiskli sú je, a zpomenul sem na slib mój. Ex6,6 Protož řci synóm izrahelským: Já Pán, jenž vyvedu vás z žaláře Ejiptských a vytrhnu z služby a vykúpím v rameni vysokém a v súdech velikých Ex6,7 a přijmu vás sobě za lid i budu váš Pán a budete věděti, že já jsem pán bóh váš, jenž sem vyvedl vás z žaláře Ejiptských Ex6,8 a uvedl sem v zemi, nad nížto sem zdvihl ruku mú, aby jí dal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A dám jí vám k vládařství, já Pán. Ex6,9 Tehdy Mojžieš vypravi všecky věci synóm izrahelským, kteřížto nepřivolili sú jemu pro súženie ducha a pro dielo přetvrdé. Ex6,10 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Ex6,11 Vejdi a mluv k faraonovi, králi ejiptskému, ať by pustil syny izrahelské z země své. Ex6,12 Odpověděl jest Mojžieš před hospodinem: Aj synové izrahelští neposlúchají mne. I kterak uposlúchá farao, zvláště poněvadž sem neobřezaných rtóv? Ex6,13 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi a Áronovi i dal jest přikázanie k synóm izrahelským a k faraonovi, králi ejiptskému, aby vyvedli syny izrahelské z země ejiptské. Ex6,14 Títoť jsú kniežata domóv po čeledech svých: synové Ruben prvorozeného Izrahelova Enoch a Fallu, Ezrom a Charim, Ex6,15 toto rodina Rubenova. Synové Simeonovi: Jamuel a Jamin a Aod a Jachin a Soher a Saul, syn Kananitidis, títo rodové Simeonovi. Ex6,16 A tato jména synóv Levi [po]text doplněný editorem pokoleních svých: Gerson a Kaath a Merari. A léta života Levi byla sú sto třidceti a sedm. Ex6,17 Synové Gerson: Lobem a Semei po pokoleních svých. Ex6,18 Synové Kaath: Amram, Isnar a Ebron a Oziel. A léta života Kaath sto XXXti a tři. Ex6,19 Synové Merari: Mooh a Musi. Tato jsú pokolenie Levi po čeledech svých. Ex6,20 Vzal jest pak Amram ženu Johabeed, a Mariji. I byla sú léta života Amram sto třidceti a sedm. Ex6,21 Synové také Izachar: Chore a Nafeg a Zechri. Ex6,22 Synové také Oziel: Mizahel a Elsafan a Sechri. Ex6,23 A vzal jest Áron ženu Alžbětu, dceru Aminadabovu, sestru Naazonovu, ješto jemu urodila Nadaba a Abin a Eleazara a Itamara. Ex6,24 A synové Chore: Asser a Helkana a Abisad, totoť sú pokolenie Choritských. Ex6,25 A pak Eleazar. syn Áronóv, vzal jest ženu ze dcer Fatielových, ješto jemu urodila Finesa. Tatoť jsú kniežata čeledi levitských po pokoleních svých. Ex6,26 Tentoť jest Áron a Mojžieš, jímž jest přikázal hospodin, aby vyvedli syny izrahelské z země ejiptské po zástupiech svých. Ex6,27 Tatoť jsta, ješto mluvíta k faraonovi králi ejiptskému, aby vyvedla syny izrahelské z Éjipta. Tento Mojžieš a Áron Ex6,28 ve dni, v němžto mluvil jest hospodin k Mojžiešovi v zemi ejiptské. Ex6,29 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Já Pán. Mluv k faraonovi králi ejiptskému všecky věci, kteréž mluvím tobě. Ex6,30 I vece Mojžieš před hospodinem: Aj neobřezaných

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).