[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<18v19r19v20r20v21r21v22r22v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

stakten a terebinta a mandlóv Gn43,12 a penieze dvoje neste s sebú i ty, které ste nalezli v pytlích, neste za se, aby snad zblúzením to se nestalo, Gn43,13 ale i bratra vašeho vezměte a jděte k muži. Gn43,14 A bóh mój všemohúcí učiň vám jeho ukroceného, ať by pak za se pustil bratra vašeho, jehož drží, i tohoto Benjamina. Ale já jako osiřelý bez synóv budu. Gn43,15 Tehdy vzeli sú mužové dary a penieze dvoje i Benjamina i sstúpili sú do Ejipta a stáli sú před Jozefem. Gn43,16 Kteréžto když jest on viděl i Benjamina spolu, přikázal jest vládaři domu svého řka: Uveď muže do domu a zbí oběti a nastroj hody, neb se mnú budú jiesti o poledni. Gn43,17 Učinil jest ten, jakož bieše rozkázáno, a uvedl jest muže do domu. Gn43,18 A tu se ulekše řekli sú mezi sebú: Pro penieze, které sme přinesli za se dřieve v pytlích naších, uvedeni sme, aby obrátil na nás křivú vinu a násilně podrobil službě i nás i osly náše. Gn43,19 Pro tu věc přistúpivše v samých dveřiech k vládařovi Gn43,20 mluvili sú: Prosíme, pane, aby přeslyšal. Již prvé byli sme sstúpili, abychme kúpili pokrmóv, Gn43,21 kterýchžto když sme kúpili byli a přišli sme do hostinnice, otevřevše pytle náše i nalezli sme penieze svrchu v pytlích. Kteréž nynie túž váhu přinesli sme tobě za se, Gn43,22 ale i jiné přinesli sme střiebro, abychme kúpili, které věci potřebny jsú. Aniž jest v našem svědomí, kto by je položil v ópasky náše. Gn43,23 Tehdy on odpovědě: Pokoj s vámi, neroďte se báti. Bóh váš a bóh otce vašeho dal jest vám poklady v pytle váše. Neb penieze které ste mi dali, zkušené já mám. I vyvede k ním Simeona Gn43,24 a uved do domu, přinesl jest vody a umyli sú nohy své a dal jest obroky oslóm jích. Gn43,25 Ale oní připravováchu dary, až by všel Jozef o polodni, neb biechu slyšeli, že tu mějiechu jiesti chléb. Gn43,26 Tehdy všel jest Jozef do domu svého i obětovali sú jemu dary, držiece v rukú, poklonili sú se nicí na zemi. Gn43,27 A on milostivě přivítav je, otázal jest, řka: Zdráv li jest otec váš starý, o němž ste mi pravili? Ještě li jest živ? Gn43,28 Jenž odpověděli sú: Zdráv jest slúha tvój otec náš, ještěť jest živ. A schýlivše se poklonili sú se jemu. Gn43,29 A zved oči Jozef, viděl jest Benjamina, bratra svého vlastnieho, i vece: Tento li jest bratr váš maličký, o němž ste mi pravili? A opět vece: Bóh se smiluj nad tebú, synu mój. Gn43,30 I pospěši do domu, neb se biechu pohnula střeva jeho nad bratrem svým a vyražováchu se slzy a všed do pokojíka plakal jest. Gn43,31 A opět umyv tvář, vyšed zdržel se a vece: Klaďte chleby. Gn43,32 Kteréž když přiložichu obláště Jozefovi a obláště bratřím, Ejiptským také, jenž jiedáchu spolu, oblášče, neb neslušné jest Ejiptským jiesti s Židy a za poškvrněné mají takové kvasy. Gn43,33 Tehdy seděli sú před ním prvorozený podlé prvorozenie svého a najmenší podlé věku svého. A diviechu se přieliš, Gn43,34 vzemše čésti, kteréž od něho biechu vzali. A větčie čést přišla jest Benjaminovi, takže pět čéstí bieše. A pili sú a zpili sú se s ním.

XLIIII.

Gn44,1 I přikázal jest Jozef vládaři domu svého řka: Naplň pytle jích obilé, kterak mnoho mohú vzieti, a polož každého penieze navrchu Gn44,2 a čieši mú střiebrnú i penieze za pšenici, kteréž jest dal, polož navrch pytle najmladšieho. I stalo se jest tak. Gn44,3 A když jest přišlo jitro, puštěni sú s osly svými. Gn44,4 A již z města biechu vyšli a pošli biechu maličko. Tehdy Jozef povolav vládaře domu vece: Vstaň, vece, zstíhaj muže a popadna řci: Proč navracujete zlé za dobré? Gn44,5 Čieši, kterúž ste ukradli, tať jest, z niežto pie pán mój a v kteréžto hádati obyčej má. Přezlú věc učinili ste. Gn44,6 Učinil jest ten, jakož bieše rozkázal, a popad je pořád mluvil jest. Gn44,7 Jenž odpovědiechu: Proč tak mluví pán náš, že by slúhy tvé tak veliký hřiech hanebný učinili? Gn44,8 Penieze, kteréž sme nalezli svrchu v pytlích, přinesli sme za se k tobě z země Kanaan. I kterakž by to šlo, abychme ukradli z domu pána tvého zlato neb střiebro? Gn44,9 U kohož by koli bylo nalezeno z slúh tvých, což hledáš, umři, a my slúhy budeme pána našeho. Gn44,10 Kterýžto řekl jest: Staň se podlé vašeho usúzenie. U kohožkoli bude nalezeno, ten buď slúha mój a vy budete nevinní. Gn44,11 A tak rychle složivše na zemi pytle, otevřeli sú všickni. Gn44,12 Kteréžto přehlédav počem od najvětčieho až do najmenšieho, naleze čieši v pytli Benjaminově. Gn44,13 Tehdy oní rozedřevše rúcha a obtieživše opět osly, vrátili sú se do města. Gn44,14 A prvý Judas s bratřími všel jest k Jozefovi, neb ještě z města nebieše odšel. A všickni před ním spolu padechu na zemi. Gn44,15 Jímžto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).