[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<22v23r23v24r24v25r25v26r26v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[24v]číslo strany rukopisuv nadra tvá! Vtrhl jest zase a vyňal opět i bieše podobna k tělu jinému. Ex4,8 Neuvěřili[au]Neuvěřili] Neuwieriṙili liť by, vece, tobě ani uslyšeli řeči znamenie prvnieho, nechť věřie slovu znamenie druhého. Ex4,9 Pakli by dvěma zajisté těmato znameníma nevěřili ani poslúchali hlasu tvého, vezmi vodu řiečnú a vylí jí na zemi, a cožkoli nabéřeš z řeky, obrátíť se v krev. Ex4,10 Vece Mojžieš: Prosím, Pane, nejsem výmluvný od včéra a předvčerajším dnem, a jakžs mluvil k slúze tvému, neprostranějšieho a zpozdilejšieho jazyka sem. Ex4,11 Řekl jest hospodin k němu: Kto jest učinil ústa člověčie anebo kto jest udělal němého a hluchého, vidomého a slepého? Však já. Ex4,12 Protož beř se a jáť budu v ústech tvých a naučím tě, co mluviti budeš. Ex4,13 Tehdy on: Prosím, vece, hospodine, pošli, kohož máš poslati. Ex4,14 Rozhněvav se hospodin na Mojžieše, vece: Áron, bratr tvój levita, viem, že by byl výmluvný. Aj onť vyjde vstřieci tobě a uzře tě, veseliti se bude srdcem. Ex4,15 Mluv k němu a polož slova má v ústa jeho a jáť budu v ústech tvých i v ústech jeho a ukáži vám, co činiti budeta mieti. Ex4,16 Onť za tě mluviti bude k lidu a budeť ústa tvá a ty budeš jemu v těch věcech, kteréž k bohu příslušejí. Ex4,17 Metlu také tuto vezmi v ruku tvú, v kteréž činiti budeš znamenie. Ex4,18 Tehdy otjíde Mojžieš a vrátil se jest k Jetro, testi svému, i řekl jest jemu: Pójdu a vrátím se k bratřím mým do Ejipta, abych opatřil, jsú li ještě živi. Jemuž vece Jetro: Jdi v pokoji. Ex4,19 Tehdy řekl jest hospodin k Mojžiešovi v Madian: Jdi a vrať se do Ejipta, neb sú zemřeli všickni, kteříž hledáchu duše tvé. Ex4,20 Tehdy vzal jest Mojžieš ženu svú i syny své a vsadil je na osla i vrátil se jest do Ejipta, nesa metlu boží v ruce své. Ex4,21 I řekl jest jemu hospodin, když se vracováše do Ejipta: Viz, aby všecky zázraky, kteréž sem položil v ruce tvé, učinil před faraonem. Jáť zatvrdím srdce jeho a nepustíť lidu. Ex4,22 I dieš k němu: Totoť die hospodin: Syn prvorozený mój Izrahel. Ex4,23 Řekl sem tobě: Pusť syna mého, ať mi slúží, a nechtěl si pustiti jeho. Aj, jáť zabiem syna tvého prvorozeného. Ex4,24 A když bieše na cestě, v hostinnici potka jej hospodin a chtieše jeho zabiti. Ex4,25 Tehdy vzemši ihned Zefora přeostrú škřidlu i obřezala jest kóžku syna svého a dotkla se nóh jeho i vece: Ženich krevný ty mně jsi. Ex4,26 I pusti jeho, když bieše řekla: Ženich krevný ty mně jsi pro obřezánie. Ex4,27 I řekl jest pak hospodin k Áronovi[av]Áronovi] Aarovi: Jdi v potkánie Mojžiešovi na púšti. Jenž jíde v cestu jemu na hóru boží i políbil jest jeho. Ex4,28 I vypravil jest Mojžieš Áronovi všecka slova Páně, proněžto bieše jeho poslal, a znamenie, kteráž bieše přikázal. Ex4,29 I přišli sú spolu a shromáždili sú všecky staršie synóv izrahelských Ex4,30 i mluvil jest Áron všecka slova, kteráž bieše pověděl hospodin k Mojžiešovi, i činil jest znamenie před lidem Ex4,31 a uvěřil jest lid. I uslyšeli sú, že by hospodin navštievil syny izrahelské a že by vzhlédl na trápenie jích, i nicí poklonili sú se.

Kapitola V.

Ex5,1 Potom vešli sú Mojžieš a Áron i řekli sú faraonovi: Totoť die pán bóh izrahelský: Pusť lid mój, ať mi obětuje na púšti! Ex5,2 Tehdy on odpověděl: Kto jest Pán, abych slyšal hlas jeho a pustil Izrahele? Neviem Pána a Izrahele nepustím. Ex5,3 I řekli sú: Bóh židovský povolal nás, abychom šli cestú tří dní na púšť, abychme obětovali pánu bohu našemu, aby snad nepřihodil se nám mor nebo meč. Ex5,4 Vece k ním král ejiptský: Proč, Mojžieši a Árone, nabádáte lid od jích děl? Jděte k břemenóm vaším! Ex5,5 A řekl jest farao: Mnohý jest lid země. Vidíte, že jest zástupu přirostlo, mnoho viece dáte li jím odpočinutie od děl? Ex5,6 Protož přikáza v ten deň vládařóm nad diely a nuzitelóm lidu řka: Ex5,7 Nikakež viece nebudete dávati plev lidu k dělání cihel jako prvé, ale ať sami jdú a zbierají strniště. Ex5,8 A miery cihel, kteréž prvé činiechu, vzložíte na ně, aniž umenšíte čeho, neboť prázdnie, a proto volají řkúce: Poďme, obětujme bohu našemu. Ex5,9 Utištěni buďte diely a vyplňte je, ať nepřivolují slovóm lživým! Ex5,10 Tehdy vyšedše ustavení nad diely a nuzitelé řekli sú k lidu: Taktoť die farao: Nedávámť vám plev. Ex5,11 Jděte a nazbierajte, budete li moci kde nalézti aniž umenšeno bude co z diela vašeho. Ex5,12 I rozprchl se jest lid po všie zemi ejiptské k sbieraní plev, Ex5,13 ustavení také nad diely nastojiechu řkúce: Naplňte dielo váše na všaký deň, jakož ste dřieve[aw]dřieve] dřiwe byli činiti obykli, kdyžto se vám dáváchu plévy. Ex5,14 I bičováni sú tí, kteříž biechu ustaveni nad diely synóv izrahelských, od nuzi[25r]číslo strany rukopisutelóv

X
auNeuvěřili] Neuwieriṙili
avÁronovi] Aarovi
awdřieve] dřiwe
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).