[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<17r17v18r18v19r19v20r20v21r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tři ratolesti i rostiechu znenáhla pupenci a po květu uzráchu hroznové Gn40,11 a kalich faraonóv v ruce mé. Tehdy vzal sem hrozny a vydávil sem v kalich, jejž sem držal, i dal sem nápoj faraonovi. Gn40,12 Odpověděl jest Jozef: Totoť jest vyloženie sna: Tři ratolesti třie dnové ještě sú, Gn40,13 po nichž se rozpomene farao na mistrovstvie tvé a navrátí tě k stavu dřevniemu i dáš jemu kalich podlé úřadu tvého, jakožs dřieve obykl činiti. Gn40,14 Toliko zpomeň na mě, když tobě dobře bude a učiníš se mnú milosrdenstvie, aby poradil faraonovi, aby mě vyvedl z tohoto žaláře, Gn40,15 neb kradmo vzat sem z země židovské a tuto nevinný v jámu puštěn sem. Gn40,16 Vida pekařský mistr, že opatrně sen byl vyložil, vece: I já viděl sem sen: Že bych měl tři koše múky na hlavě mé Gn40,17 a v jednom koši, kterýž bieše vyší, že bych nesl všecky pokrmy, ješto bývají řemeslem pekařským, a ptáci, že by jedli z něho. Gn40,18 Odpověděl jest Jozef: Totoť jest vyloženie sna: Třie košové třie ještě dnové jsú, Gn40,19 po nichž otejme farao hlavu tvú a oběsí tě na kříži a dráti budú ptáci maso tvé. Gn40,20 Potom deň třetí narozenie faraonova bieše, jenž učiniv veliké hody sluhám svým, zpomenul jest mezi krměmi na mistra šeňkóv i na pekařského vládaře. Gn40,21 I navrátil jest jednoho na miesto své, aby podával královi nápoj Gn40,22 a druhého oběsil jest na šibenici, aby vykladačova pravda ujištěna byla. Gn40,23 Avšak když se vedlo zčastně, vládař nad šeňky zapomenul jest na vykladače svého.

XLI.

Gn41,1 A po dvú letú viděl jest farao sen. Zdáše se jemu, že by stál nad řekú, Gn41,2 z niežto vzcháziechu sedm volóv krásných a tučných velmi i pasiechu se na miestech mokrých. Gn41,3 Jiných také sedm vycházieše z řeky mrzutých a zhynulých churavostí a pasiechu se na samém břehu řeky na miestech zelených Gn41,4 a sežrali sú ty, kterýchž divná krása a tučnost těl bieše. A procítiv farao Gn41,5 opět jest usnul i viděl jiný sen. Sedm klasóv vzrostechu na stéblu jednom plných a krásných, Gn41,6 jiných také tolikéž klasóv tenkých a poražených větrem suchým vznidechu, Gn41,7 zžierajíce všicku prvních krásu. A procítiv farao po odpočinutí, Gn41,8 když jest bylo jitro, strachem zhroziv se, poslal jest k vykladačóm ejiptským i ke všem mudrcóm a povolav jích, vypravi jím sen aniž bieše, kto by vyložil. Gn41,9 Tehdy potom zpomenuv nad šeňky mistr, vece: Vyznávám hřiech mój. Gn41,10 Král rozhněvav se na slúhy své, na mistra pekařského a na mě, kázal jest vsaditi v žalář kniežete rytieřstva. Gn41,11 Kdežto jedné noci oba viděli sme sen proroctvie budúcích věcí. Gn41,12 I bieše tu slúha, Žid, téhož vévody rytieřstva pacholek, jemužto vypravivše sny, Gn41,13 slyšeli sme, cokoli potom příhoda věci dokázala. Neb já navrácen sem k úřadu mému a onen oběšen jest na kříži. Gn41,14 Ihned k rozkázaní královu vyvedše z žaláře Jozefa, ostřihli sú a rúcho proměnivše podali sú jemu. Gn41,15 Jemužto on vece: Viděl sem sny aniž jest, kto by vyložil, které věci sem viděl, slyšel sem tě přeopatrně vykládajíc. Gn41,16 Odpověděl jest Jozef: Kromě mne odpovie bóh šťastné věci faraonovi. Gn41,17 Tehdy vypravil jest farao sen, jejž bieše viděl: Zdálo mi se, bych stál na břehu řeky Gn41,18 a sedm volóv z řeky vystupujíc krásných přieliš a plných tuku masa, ješto na pastvě jezera zelenosti trháchu. Gn41,19 A aj po těch jdiechu jiných sedm volóv, tak velmi škaredých a churavých, že nikdý takových ve všie zemi ejiptské neviděl sem, Gn41,20 kteřížto sežravše a strávivše prvnie, Gn41,21 nižádné šlápěje sytosti nedali sú, ale túž churavostí a utlelostí hyniechu. Procítiv opět dřiemaním jsa obtiežen, Gn41,22 viděl sem sen: Sedm klasóv rostiechu na stéblu jednom plných a krásných, Gn41,23 jiných také sedm tenkých a poražených větrem horkým vzcházéše z strniště, Gn41,24 kteřížto prvních krásu sleptali sú. I vypravoval sem vykladačóm sen a nižádného nenie, kto by vyložil. Gn41,25 Odpověděl jest Jozef: Sen králóv vše jeden jest. Které věci má učiniti bóh, ukázal jest faraonovi. Gn41,26 Sedm volóv krásných a sedm klasóv plných sedm let hojné plodnosti jsú a vše jednoho sna moc osahují. Gn41,27 Sedm také volóv teničkých a churavých, kteříž vstúpili sú po nich, a sedm klasóv teničkých a větrem žhúcím poražených sedm let sú budúcieho hladu, Gn41,28 jenž se tiemto řádem naplnie. Gn41,29 Aj sedm let přijdú plodnosti veliké ve všie zemi ejiptské, Gn41,30 po nichžto přijdú sedm let jiných tak veliké neplodnosti, že v zapomenutie bude dána všecka nazad hojnost, neb zkaziti má hlad všicku zemi Gn41,31 a hojnosti velikost zatratiti má nedostatečnosti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).