[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<484950515253545556>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zastieněnie nebeské milosti. Neb jakožto píše Origenes, což sě jest při buožieho syna porození svatyňsky dálo, to jest bylo přěd diáblem tajno, protož i nerozomieše, vida ji, porodivše, a čistú dievkú ostavše. Kterým by to činem bylo, toho diábel nevědieše, ano toho matka buožie sama tajieše, což sě je tú buoží milostí při svatém syna buožieho porození dálo. Jakožto praví svaté čtenie, Maria, matka buožie, chováše všěcka slova, přěmýšlejíc v svém srdci. Tu praví Beda tajenstvie o Jezukristovi, ješto Maria vidieše, nikomu toho pronésti nechtěla, ale toho v sobě s velikú poctú tajéc chovala. V niežto sě jeho svatá múdrost znamenala. A to div nenie, neb jest v sobě buoha otcě múdrost, Jezukrista, nosila, skrzě niežto všemu světu milost obdržala. Proněžto ji svatý Augustin chválí a řka: Ó, Maria, matko buožie, všie milosti plná, vidúce tvú přěpovýšenú svatost, kak tě duostojně chváliti muožem, kakž kolivěk jest všěch svatých svatost paměti dóstojna, však to nic nenie proti tvéj chvále nebeskéj, jenžto vláščím darem od svaté trojicě jmáš! Rozličně světí staří otci ot buoha svého osviecenie podlé tělesenstvie, jmě, obdržili, jakžto Abel, Enoch, Melchisedech, Abraham, Jákob, Jozef, Mojžieš, Jesus, Nave, Heliáš, Izaiáš, Daniel, Ezechiel, David. Ti sú všickni vláščí svatostí byli buohu milí, ale ižádný z nich tak slavně jakožto Maria, matka buožie. Jehožto sú oni všickni v dalekém poznání netolik duchem buožím viděli, to matka buožie v tělesenství jsúc, v srdečnéj mysli v životě svém nosila, protož zvláščie útočišče inhed po buozě v království

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).