[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<383940414243444546>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hromem otrúceni. Tehda svatý Tóma vstav, k nim ke všěm vecě: Vstaňte, neb jest muoj hospodin jako blýskota přišed, všěcky uzdravil. Tehda všickni vstavše, sě zdrávi jsúc uzřěli, buohu chválu vzdali a svatému apoštolu poděkovali a pokřtili sě devět tisícuov lidí kromě žen a malých dětí.

Potom svatý Tóma odtad sě vzdvih i šel do vyššie Indie, do dalšie vlasti, a tu mnoho slavných divuov učinil. A mezi jinými jednéj paniej, jiežto řekli Sincites, svatý Tóma zrak navrátil. A jměla jest také jednu přietelnici, jiejžto jmě bylo Migdonia. Ta jest byla za jedniem rodicem královým, jemužto jmě bylo Karizius. Ta jistá Migdonia jednú přistúpivši k svéj přietelnici Sincites, k niej vecě: Sdá liť sě, bych já mohla apoštola viděti? A to řekši, ta jistá Migdonia v sprostné rúcho sě proměnivši, šla tu, ješto svatý Tóma lidem kázáše. A tu sě mezi chudými ženami posadivši, slova buožieho poslúcháše. A v tu hodinu svatý Tóma o potupě tohoto světa zvlášče kázáše a tak řka: Ó, světe nebezpečný, ó, strastný živote, kak jsi hubený, truchlým příhodám poddaný. Kdyžtě člověk v uobludnéj jistotě najlépe drží, tehda okamženie, uteka zmiseš. To kázanie Migdonia uslyšěvši, křesťanskú vieru přijala a ot svého sě hospodářě vzdalovati počě.

Tehda Karizius to na královi uprosil, aby apoštola v žalář vsadil. A když tak v žaláři sedieše, přišedši k němu Migdonia, počě jeho prositi, aby jí ráčil otpustiti, ež jest pro ni v žalář vsazen. Jiejžto on dobrotivě utěšiv, jiej pověděl, ež to vše rád pro buoh trpí. Zatiem Karizius počě krále prositi, aby svú královú k Migdoní poslal, zda by ji kak ot křesťanské viery otvrátila. Tehda králová tam přišedši a veliké

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).