[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<444546474849505152>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a čistú dievkú ostala. To bieše také čtla dievka svatá, co Izaiáš prorokoval: Aj toť dievka počne i porodí syna, jemužto jmě bude Emanuel. To také prorostvie vědieše dievka svatá tu, ješto sě píše: Poznal vuol pána svého a oslík jesle hospodářě svého. To také vědieše matka buožie, ež jí bieše anděl řekl: Duch svatý vstúpí v tě a moc najvyšieho zacloní v tobě. Protož sě tiem veseléše, neb to již jistě vědieše, jež toho porodila, jemužto jest jedna věčná s bohem otcem moc i chvála. Protož svatý Bernart o niej píše: Ó, přědóstojná, přěčistá, ó, nebeská všeho světa světlosti Maria, kakéhos nám syna urodila, jehožto jest bezpřiemně veliká slavnost, neobklíčené veleslavenstvie, jenžto počátka nikda nejměl a vše ot počátka učinil, pravý buoh a pravý člověk, král nade všěmi králi, jenžto tě svú milú matkú zvuolil. Kak jeho v jěslech kladeš, kaks to směla učiniti? Však je to ten, jenžto je nebesa nade vším světem rozprostřěl a stkvícími hvězdami okráslil, slunce a měsiec stvořil! A nadtoť pravím, což bych já se všěmi anděly o jeho veličství mluvil, to vše málo jest proti jeho přěvšemohúcie chvále, avšak ty, jeho milá matka Maria, všěch panen chválo, všěch dobrých nravuov dobrý příklade, našie věčné odplaty jistá nadějě, kaks ho v sprostné pleny obinula, na sprostném sěně položila. Tak mi sě zdá, ó, přěsvatá dievko, ež neměla domu krásného, ani lože velebného, v němžto by našeho miléh’ spasitele porodila. A proč si jako chudá novopřišlá hosti pod cizí střěchu, našeho milého Jezukrista porodivši, inhed sě jemu jakžto pravému buohu modlila. Tu přěd tobú to milé děťátko, v jěslech ležě, plakáše a v nebesiech všě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).