[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<454647484950515253>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

anděly obveselováše. Tu praví svatý Augustin: Co sě tomu židovščí mistři divíte, ež dievka čistá duchem svatým počenši, syna porodila, a v svéj čistotě ostala? Kterú mocí prut Aaronóv druhý den vzkvetl a ovoce dal, téhož buoha mocí divným činem svatá dievka počenši i porodila. Ten prut Aaronóv ani okopán, ani zaléván, proti všemu přirozenému běhu ovoce dal druhý den. Proč nevěříte, ež buoží mocí nad přirozený běh dievka čistá porodila? Proněžto jest na nebi i na zemi všie chvály dóstojna. Tak o niej píše Maximus biskup a řka: Od tebe, matko milá, všie chvály dóstojná, přišla nám jest světlost, jenžto osvietila našich srdcí temnost. Té světlosti žádostivé čakáše sbor všěch svatých andělóv a již ten dar přědrahý dnes svět přijem, tvú svatú milost radostně chválí, protož sě raduj, ó, nade všě tváři povýšená, Maria, jež si to sama na hospodinu obdržala, jehožto Abraham v duchu uzřěv, obradoval sě. Mojžieš s velikým strachem na hořě Sinaj v uoklíčení oblaka s bohem mluvil, ale tys nám Jezukrista porodila, jenžto jest s hřiešnými lidmi mluvil i ochotně bydlil. K téj hořě Sinaj ktož by byl tehdy přistúpil, byl by života zbaven. Ale tys tu horu přěladně světu urodila, k niežto ktož skrzě vieru nepřistúpí, věčného života otsúzen bude. A co sú světí otci velikých buožích divuov viděli, nebe jim andělský pokrm na zemi spúščalo, tvrdá skála tekúcí stred dávala, potok Jordán vzpět vzhóru sě obrátil, moře sě rozdělilo, suchú cěstu ukázalo, nepřietelské zdi ot trubného zvuku sú letěly, slunce proti přirození pro prodlenie dne postálo. Kakž ti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).