[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<494495496497498499500501502>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svatý Mauricius bieše starostú, došly. Tehda oni sě uradivše, mezi sobú řekli: Jímžto jsme povinni buohu, to buohu dajme, a jímžto jsme povinni ciesařóm, v tom jim poslužme. To řekše, výbornějších mezi sobú šest tisícóv a šest set a šesdesát a šest sebravše, ciesařoma vzkázali a řkúc: Všeho, cožť jest pravého, pomociť chceme, ale proti křesťanóm s vámi nestaneme, ale jich, kdež muožem, brániti budem.

A když svatý Mauricius s tiem slavným zástupem k ciesařoma přijěl, tehda Maximianus s velikú vojskú pojem s sobú ten také zástup svatý, proti franským Vlachóm mocně táhl. A tu přěs veliké hory přějěvše, kázal ciesař všěm těm, ješto s ním biechu, pohanským modlám obět učiniti a proti všěm ciesařovým protivníkóm a zvlášče proti křesťanóm všěm sě pod věrú spřisieci. To svatý Mauricius svým svatým tovařistvem zvěděv, osm mil od ciesařovy vojsky s svým se vším tovařistvem sě vzdálil a na jednéj krásnéj rovni sě položil. To uslyšav Maximianus, k nim své rytieřstvo poslal, vzkazuje, aby jednokrát přijědúc, buohóm obět vzdali. Tomu světí odevzkázali a řkúc: Věz to, ežť jsme křestěné a toho nikakž učiniti nemóžem. To ciesař uslyšav, s velikým hněvem opět k nim rytieřstvo poslal, aby anebo buohóm je obětovali, anebo z nich vždy desátého vyčítajíce stínali. Tehda ti světí s velikú radostí druh přěd druhem pro Jezukrista na smrt chvátajě, pod meč šíji skytieše.

Tehda svatý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).