[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<484485486487488489490491492>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dřěvo svatého křížě, jimžto jest do křestných vod nebeskú mocí sazeno, těžkosti svých hřiechóv zbyvše, všěcky dušě boží mocí nahoru vzplývají. Toť jest ten Mojžiešóv prut, jenžto jest nad Črveným mořem vzveden, a tu sě moře rozstúpilo, aby král Farao s lidmi neznajícími boha utonul a lid u buoh věřící spasen byl. Toť jest ten prut přědrahý, jenž jest byl podpora Mojžiešovú rukú, aby nepřátelský lid, točíš diábel svým zástupem, přěmožen byl. Toť jest ta nebeského krále korúhev krví Jezukristovú zbarvená, o niejžto po všem světu svatá cierkev přěslavně zpievá a řkúc: Korúhvi královy vznikají, ství sě svatého křížě spasitedlné znamenie. Toť jest ten klíč přěsvatý, jenž všěm sbožným dušiem nebeské královstvie odmyká, jakžto praví svatý Krysostomus. A protož tyto i jiné mnohé o svatém kříži přěpovýšené věci znamenajě mistr Rabanus, u prvých knihách O chvále svatého křížě píše a řka: Ó, kříži přěsvatý, ó, znamenie přěžádné, kto sě tebe kdy duostojně nachváliti móže, neb o tobě kdy cělojsky světu rozpraviti, neb ty, svatý kříži, jsi nám nebeských tajenství zjěvitel, skrytých božích pokladóv jsi zvolený schovatel, ty jsi sedmi svatosvatých svatyň správným křesťanóm milostivý dárcě, v tobě všickni světí anděli sporost své radosti vidie, od tebe všeho světa lidie mocnú pomoc přijímají, od tebe všě pekelné moci nad sobú věčné své potlačenie znají.

A protož, toho přěduostojného

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).