[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<271272273274275276277278279>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Svatého Jana, krstitele božieho, narozenie Gabrielem archanjelem jest zvěstováno tiemto činem. Čte sě tak v starých knihách, ež král David, chtě božie služby povýšiti, ustanovil čtyřimezidcietma kněží, mezi nimižto jednoho učinil nade všěmi. Ten vrchní kněz nad jinými slovieše i zřiedil tak, jež z jednoho roda, ješto od Eleasar pošli, vydal šestnádste kněží. A z toho roda, ješto slóve Thamar, vydal osm kněží. I zpósobil mezi nimi, aby každý svú třiedu svého téhodne diržal v chrámě božiem. A když sě osmá třieda dostala Zacharie podlé pořáda třiedy Abie, z ňehožto roda Zacharia bieše.

Jakžto svatý Lukáš ve čtení píše, Zacharias s svú hospodyní, jiejžto jmě Elizabet, z národa Aaron, spravedlně podlé boha, přikázanie božie snažně diržiec, spuolu bydlésta, a ižádného dietěte nemějiesta, nebo Alžběta bezdětkyni bieše, až i k starostným letóm oba přišla. Když sě jemu v ten čas své třiedy v chrám dostalo jíti, aby přěd bohem své služby úřad svaté oběti učinil, a podlé obyčějě, lid vešken přěd chrámem jeho čakáše, v tu hodinu zěvil sě jemu anděl Gabriel u velikéj světlosti, jehožto Zacharia uzřěv, velmi sě lekl a veliký ho strach objide. V tu dobu k ňemu anděl promluvi a řka: Neboj sě, Zacharia, uslyšánať jest prosba tvá, aj toť hospodyně tvá Elizabet porodí tobě syna, jemužto jmě vzděješ Jan a bude tobě radost i veselé a mnozí jeho narození radovati sě budú. Tenť bude veliký přěd hospodinem, vína a toho všeho pitie, jímžto sě kto zapiti muože, píti nebude a ducha svatého bude naplňen u bříšku matky své. Tenť mnohé k hospodinu obrátí z židovského národa. Tehda Zacharia k andělu povědě: Kterým bych to činem věděti mohl, a já sem stár i hospodyně má jest již

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).