[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<275276277278279280281282283>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ráčila.

Toťe ten svatý Jan, ještoťe křest najprvé počal a potom svú rukú s velikú pokorú Jezukrista krstil, jehožto narozenie dnes slavímy. O ňemž praví svatý Augustin v jednom kázaní a řka: Vizmy, bratřie milá, tak svatého, tak bohem obdarovaného člověka. Prvé přišel k nebi, než země dotekl. Prvé přijal duch boží než duch člověčí. Prvé přijal božie dary než svého života údy. Prvé bohu než sobě počal žív býti a nadto viece prvé jemu buoh žív byl než on sobě. Ó, přědivný posle boží, ež prvé žádáš, než si sě narodil, o příští Jezukristově volati. Ó, přěžádný vévodo, prvé, než si svým tělem vládl, až si žádostivým duchem přěd svým stál králem. Prvés sě chvátil duchovného oděnie, nežs přijal svých údóv spojenie. A čehožs svým tělcem dostati nemohl, tos proročským úřadem v svém duchu dospěl. Protož počtěm všěch svatých korun odplaty, ve všěch nalezneš koronovanú odplatu svatého Jana. Byl jest v řádu andělském, když světu ukázal prstem spasitele a řka: Aj toť beránek boží. Byl v řádu patriarchovém, neb jest byl množstvie lida otcem nazván. Byl také v řádu prorokovém a viece než prorok, jakžto o ňem sám Jezukrist svědčí a řka: Viece jest než prorok. Nebo jakž praví svatý Krysostom: Všickni proroci o Jezukristovi prorokovali, ale o samiech prorociech nikte neprorokoval. Ale svatý Jan netolik prorokoval, ale o ňem sú jiní proroci prorokovali, protož jest byl viece než prorok. A druhé proto, o ňemž jiní prorokovali, dávno toho on svým svatým prstem ukázal. A třetie proto, jež netoliko sám prorokoval, ale i jiné proroky činil. On jest matku skirzě duch svatý prorokyní učinil, kdyžto jest řekla matcě božiej, ano jiej nikte o tom dřieve nepravil: Požehnaná ty mezi ženami i požehnaný plod života tvého. Ó, odkad mi jest to spadlo,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).