[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<197198199200201202203204205>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

práva jmá umřieti, neb sě synem buožím nazývá. Pustíš li ho, nejsi přietel ciesařóv. To Pilát uslyšav, užase sě, bojě sě, aby v ciesařovu nemilost neupadl. To praví Kryzostomus: Snadno s pravedlné cěsty sblúdí, ktož viece v sobě lidí než buoha sě bojí. V tu dobu Pilát vzem vuodu, umyl rucě přěde všěmi lidmi a řka: Nejsem vinen já na této nevinné krve prolitím.

Tak tehdy ten obyčěj bieše, ktož sě které viny očiščoval, ten rucě přěde všěmi lidmi umyl. Tu praví svatý Kryzostomus: Darmo sě, Piláte, omlúvajě umýváš, všaks věděl, ežť jsú jej v tvú moc Židé pro závist dali. A také proti sobě mluvíš, všaks řekl k Židóm: Žádné příčiny jsem proti němu nenalezl. A řekls k němu: Jmám moc ukřižovati a pustiti tě. Která tvá omluva býti móže? A ty sě lidí viece ubav než buoha, nevinněs ho na smrt otsúdil. A když ho Pilát na smrt otsúdi, tak dva lotry přivedú, na něžto Pilát žalobu přěslyšav, také jě na smrt otsúdi. V tu dobu rytieři Pilátovi přistúpivše k Ježíšovi, s něho rúcho hedvábné, v němžto biechu jej na smiech oblekli, svlekú a v jeho rúcho opět oblekú, vzvalivše naň kříž přěveliký, přěd město na smrt povedú. Ten kříž tak těžký bieše, jež mdlobú jeho již nésti nemožieše, neb bieše všicku noc bit i rozličně trýzněn.

V týž čas za ním dva lotry povedú na jeho věcšie potupenie, aby ho lidé mezi zlými načtli. Jdieše také za ním lid všeliký, jedni sě posmievajíc, druzí divóv někakých viděti žádajíc. Za ním také jdiechu jedny panie nábožné

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).