[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v5r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přijímáchu od něho křest v Jordáněkonec pasáže s variantním překladem a křstiechu sě od něho v Jordáněvariantní překlad, vyznávajíce hřiechy své. Mt3,7 {C}textový orientátorzačátek komentované pasážeTehdakonec pasáže s variantním překladem Tehdyvariantní překlad začátek komentované pasážeuzřevkonec pasáže s variantním překladem vidavariantní překlad mnoho zákonníkóv a kněží a z saduceóv, začátek komentované pasážepřicházejíce ke křstu svémukonec pasáže s variantním překladem ani jdú ke křstu jehovariantní překlad. {I}přípisek soudobého korektora řěkl {jest}přípisek soudobého korektora jim: „Národové hadoví, kto vám ukázal, začátek komentované pasážeabyšte uteklikonec komentované pasáže {utéci}přípisek soudobého korektora od budúcého hněvu? Mt3,8 Protož čiňte hodné ovoce pokánie Mt3,9 a neroďte řieci sami v sobě: Otce máme Abrahama. Zajisté začátek komentované pasážepravikonec pasáže s variantním překladem pravímťvariantní překlad vám, že mocen jest bóh začátek komentované pasážez tohoto kamenie vzbuditikonec pasáže s variantním překladem z kamenóv těchto zbuditivariantní překlad syny Abrahamovy. Mt3,10 Neb již sekyra k kořenu dřěva začátek komentované pasážepřiloženakonec pasáže s variantním překladem položenavariantní překlad jest. {D}textový orientátor začátek komentované pasážeProtožkonec pasáže s variantním překladem Nebvariantní překlad začátek komentované pasáževšeliký strom kterýžkonec pasáže s variantním překladem všeliké dřevo kteréžvariantní překlad, dobrého ovoce nečiní, začátek komentované pasážebude ven vyřezánkonec pasáže s variantním překladem vysekáno budevariantní překlad a v oheň uvržen. Mt3,11 {E}textový orientátor Jáť zajisté vás křstím u vodě ku pokání. Ale {ten,}přípisek soudobého korektora jenž po mně přijde, silnější mne jest, jehož já nejsem hoden obuvi nositi, začátek komentované pasáženeb on {onť}přípisek soudobého korektora vás bude křtíti v duchu svatém a v ohni. Mt3,12 Jehožto začátek komentované pasáževějičkakonec pasáže s variantním překladem lopatkavariantní překlad v ruce jeho a začátek komentované pasážezčistíkonec pasáže s variantním překladem učistívariantní překlad začátek komentované pasážemlatnici {holumnici}přípisek soudobého korektora svú, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad shromazdí pšenici svú začátek komentované pasážedo súseku svéhokonec pasáže s variantním překladem do stodoly svévariantní překlad, ale plevy začátek komentované pasážesejžekonec pasáže s variantním překladem spálívariantní překlad ohněm neuhasitedlným.“ Mt3,13 {F}textový orientátor Tehdy přijide Ježíš od Galilee začátek komentované pasážedo Jordánu {k Jordánu}přípisek soudobého korektora k Janovi, aby začátek komentované pasážebyl pokřstěnkonec pasáže s variantním překladem se pokřtilvariantní překlad od něho. Mt3,14 začátek komentované pasážeAkonec pasáže s variantním překladem Alevariantní překlad Jan bránieše jemu řka: „Já od tebe mám pokřstěn býti, a ty jdeš

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).