[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[552v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceMt21,15 Pak uzřěvše kniežata popová i mudráci divy, ješto činieše, a dietky volajíce v chrámě a řkúce: „Spasenie buď[670]buď] buud rkp. synu Davidovu!“, rozhněvachu sě Mt21,16 i vecěchu jemu: „Slyšíš li, co tito pravie?“ Povědě[671]Povědě] + autem lat. jim Ježíš: „Ovšem. Nikda jste nečtli, že z úst mládenečkóv, i ješto mléka požívají, svrchoval jsi chválu?“ Mt21,17 A nechav jich tu[672]tu] navíc oproti lat., vyjide ven z města do Bethanie a tu ostav učieše jě o království buožiem[673]učieše jě o království buožiem] navíc oproti lat., + et docebat eos de regno Dei var..

Mt21,18 Pak ráno vrátiv sě do města, bieše lačen. Mt21,19 A uzřěv jedno[674]jedno] giedno rkp. dřěvo fíkové podlé cěsty, přijide k ňemu, i nenaleze na něm nic jiného, jediné[675]jediné] giedyne rkp. listie tolikož, i vecě jemu: „Viec sě na tobě ovocě neurozuj na věky!“ I usvade inhed fíkové dřěvo. Mt21,20 A uzřěvše učedlníci, diviechu sě řkúce: „Kterakť jest brzo uschlo?“ Mt21,21 Tehdy odpověděv Ježíš, vecě jim: „Věrně vám pravi, budete li jmieti vieru a nebudete sě mýliti, netoliko fíkovému dřěvu učiníte, ale ač tejto hořě diete: Zdvihnúc sě vrz sě u moře, a tak sě stane. Mt21,22 A všecko, což kuoli budete prositi u modlitvě věřiece, přijmete.“

Mt21,23 A když přijide do chráma a učieše, přistúpichu k ňemu[676]ňemu] + docentem lat., nemá var. kniežata popová a starší z lidu řkúce: „Kterú mocí toto činíš? A kto jest tobě dal tuto moc?“ Mt21,24 Odpověděv Ježíš vecě jim: „A já vás tieži o jednéj[677]jednéj] giedney rkp. řěči, k tej odpoviete li mi, a já vám povědě, kterú mocí toto činím. Mt21,25 Křest Janóv odkud bieše: z nebe li, čili z lidí?“ Tehdy oni mysléchu v sobě řkúce: Mt21,26 „Dieme li: Z nebe, povie nám: Proč tehdy jste jemu nevěřili? Pakli dieme: Z lidí, bojímy sě zástupa, nebo všickni jmají[678]jmají] habebant lat., habent var. Jana za proroka.“ Mt21,27 A odpověděvše [b]označení sloupceJežíšovi[679]Ježíšovi] geziſſow rkp., vecěchu: „Nevieme.“ A on jim vecě: „Ani já vám povědě, kterú mocí toto činím.“

Mt21,28 „Ale co sě vám vidí? Kterýs člověk jměl jest dva syny, a přistúpiv k prvniemu, řekl jest: Synu, dělaj dnes[680]dělaj dnes] vade hodie, operare lat. u méj vinnici. Mt21,29 A on odpověděv, vecě: Nechci. Avšak[681]Avšak] Awſſak Vraštil 93, Aſſak Kyas 104 potom rozmysliv sě, šel jest. Mt21,30 A pak přistúpiv k druhému, takež jemu[682]jemu] navíc oproti lat., + illis var. vecě. A on odpovědě[683]odpovědě] + ait lat.: Pane, pójdu. I nejide. Mt21,31 Kto jest z tú ze dvú učinil[684]učinil] připsáno na okraji vuoli svého[685]svého] navíc oproti lat. otcě?“ Oni[686]Oni] ei lat. pověděchu: „První.“ I vecě jim Ježíš: „Věrně vám pravi, že obecní hřiešníci i obecné ženy utekú sě vás do královstvie buožieho. Mt21,32 Nebo jest Jan k vám přišel po cěstě spravedlnéj, a vy ste jemu neuvěřili. Ale obecní hřiešníci i obecné ženy uvěřili jsú jemu. A vy vidúce, to nekáli jste sě potom, že jste jemu neuvěřili.“

Mt21,33 „Jiný příklad slyšte: Bieše člověk hospodář, jenž jest vzplodil vinnici a plotem ji otočil a vykopal v niej lisicě a udělal v niej[687]v niej] navíc oproti lat. věži, a osadiv ji kopáči, bral sě na cěstu. Mt21,34 A když čas užitkový přiblížil sě, poslal své panošě k těm kopáčiem, aby vzěli jeho užitek. Mt21,35 Tedy kopáči zjemavše jeho panošě, jednoho[688]jednoho] giednoho rkp. jsú bili, druhého zabili, třetieho ukamenovali. Mt21,36 Opět poslal jiných panoší, viece dřevních, a takež jim učinili. Mt21,37 Pak naposledy poslal k nim svého syna řka: Uctie syna mého. Mt21,38 Ale kopáči uzřěvše syna jeho[689]jeho] navíc oproti lat., + eius var., mluviechu sami mezi sobú: Toť jest dědic, pójděm, zabieme jeho, a obdržíme jeho dědinu. Mt21,39 A jemše jej vyvrhú jej[690]jej] původně giey, -i- vyradováno, giey Kyas 104, navíc oproti lat., + eum var. z vinnicě a zabichu. Mt21,40 Protož když příde pán té[691]té] navíc oproti lat. vinnicě, co učiní těm kopáčóm?“ Mt21,41 Oni pověděchu: „Zlé zle zatratí[692]zatratí] zaplaty rkp., perdet lat. a jinými kopáči svú vin[553r]číslo strany rukopisunici

X
670buď] buud rkp.
671Povědě] + autem lat.
672tu] navíc oproti lat.
673učieše jě o království buožiem] navíc oproti lat., + et docebat eos de regno Dei var.
674jedno] giedno rkp.
675jediné] giedyne rkp.
676ňemu] + docentem lat., nemá var.
677jednéj] giedney rkp.
678jmají] habebant lat., habent var.
679Ježíšovi] geziſſow rkp.
680dělaj dnes] vade hodie, operare lat.
681Avšak] Awſſak Vraštil 93, Aſſak Kyas 104
682jemu] navíc oproti lat., + illis var.
683odpovědě] + ait lat.
684učinil] připsáno na okraji
685svého] navíc oproti lat.
686Oni] ei lat.
687v niej] navíc oproti lat.
688jednoho] giednoho rkp.
689jeho] navíc oproti lat., + eius var.
690jej] původně giey, -i- vyradováno, giey Kyas 104, navíc oproti lat., + eum var.
691té] navíc oproti lat.
692zatratí] zaplaty rkp., perdet lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.