[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

by[547v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcedliti; i bude[392]bude] buude rkp. tomu člověku naposledy hóře nežli najprvé. Takež bude tomuto psotnému porození.“

Mt12,46 A to když[393]A to když] Adhuc eo lat. mluvieše k zástupóm, tehdy jeho mátě i bratřie stáchu vně, chtiec s ním mluviti[394]s ním mluviti] te lat., loqui tecum var.. Mt12,47 I vecě jemu kterýs: „Toť, tvá mátě i tvá bratřie stojie vně, chtiece s tobú mluviti.“ Mt12,48 Tehdy on jim[395]jim] dicenti sibi lat., nemá var. odpovědě řka: „Která jest mátě má a kteří jsú bratřie moji?“ Mt12,49 A ztáh ruku na své mlazšie, vecě: „Toť, mátě má i bratřie moji. Mt12,50 Nebo ktož kuoli učiní vuoli otcě mého, jenž jest v nebesiech, ten mój bratr i sestra i mátě jest.“

[XIII.]text doplněný editorem

Mt13,1 V tom dni vyšed Ježíš z domu, sedieše podlé moře. Mt13,2 A tehdy sě[396]sě] nadepsáno sebrachu k ňemu mnozí zástupi, tak že[397]tak že] Takze Vraštil 70, Kyas 76 vstúpiv na lodíčku, sedieše, a vešken zástup stojieše na břězě. Mt13,3 A on mluvieše jim mnohé věci v příkladiech řka: „Toť, jest vyšel rosěvač[398]rosěvač] qui seminat lat., chtě rosievati své siemě[399]své siemě] navíc oproti lat., + semen suum var., srov. L 8,5. Mt13,4 A když rosievá, některé siemě[400]siemě] navíc oproti lat. padlo jest podlé cěsty, a přiletěvše ptáci, to jsú zzobali. Mt13,5 A jiné jest upadlo mezi kamenie, gdež[401]gdež] gdez Vraštil 70, kdez Kyas 76 jest nejmělo mnoho prsti, a inhed jest vzešlo, že jest na sobě nejmělo vysoké prsti. Mt13,6 A když jest slunce vzešlo, zapálilo sě jest, a protože jest nejmělo hlubokého[402]hlubokého] navíc oproti lat. kořene, usvadlo jest. Mt13,7 Jiné jest padlo mezi trním, a když jest vzrostlo trnie, mezi ním zpuchlo jest[403]mezi ním zpuchlo jest] et suffocaverunt ea lat.. Mt13,8 Jiné jest padlo v dobrú zemi i dalo jest užitka[404]užitka] + aliud lat. stokrát[405]stokrát] původně trzikrat,trzi- škrtnuto a nadepsáno ſto- tolikéž a jiné šestdesátkrát tolikéž[406]tolikéž] zapsáno na razuře a jiné třidcětikrát tolikéž. Mt13,9 Kto jmá uši k slyšění, slyš.“

Mt13,10 Tehdy přistúpivše mlazší, pověděchu jemu: „Proč jim mluvíš u příkladiech?“ Mt13,11 Jenž odpověděv vecě jim: „Vám jest dáno znáti tajenstvie královstvie nebeského, [b]označení sloupceale jim nenie dáno[407]ale jim nenie dáno] ale gim nenye dano Ale gim nenye dano Vraštil 70, ale gim nenye dano Kyas 76. Mt13,12 Ale kto jmá, bude jemu přidáno i bude[408]bude] buude rkp. obihati, ale ktož nejmá, ač co mní sě jmajě[409]mní sě jmajě] habet lat., + videtur habere var., bude[410]bude] buude rkp. jemu vzato. Mt13,13 Proto jim mluvi u příkladiech, že vidúce nevidie a slyšiece neslyšie ani rozumějí. Mt13,14 Aby sě doplnilo na nich[411]na nich] připsáno na okraji proročstvie Izaiášovo řkúce: Sluchem uslyšíte[412]uslyšíte] původně ſliſſite, v- nadepsáno, a neporozumiete a vidúce uzříte, avšak neuzříte. Mt13,15 Nebo jest obtieženo[413]obtieženo] obtyezenye rkp. srdce tohoto lidu, že svýma ušima těžcě uslyšie a svoji oči semřížie, aby nikdy neviděli[414]neviděli] původně newywidieli, -wi- podtečkováno, + oculis lat., ani ušima slyšěli, ani srdcem zrozuměli, ani sě kdy ke mně navrátili, abych jě uzdravil. Mt13,16 Ale blažené jsú[415]jsú] navíc oproti lat. vašě oči, ješto vidie, i vaši uši, ješto slyšie. Mt13,17 Věrně jistě pravi vám, že mnozí proroci i spravedlní žádali jsú viděti, což vy[416]vy] navíc oproti lat., + vos var. vidíte, a neviděli jsú, i slyšěti, co vy[417]vy] navíc oproti lat., + vos var. slyšíte, avšak jsú neslyšěli.“

Mt13,18 „Protož vy slyšte příklad rosěvačóv. Mt13,19 Každý, jenž slyší slovo buožie[418]buožie] regni lat., i nerozumie[419]nerozumie] rozumie rkp. jemu, pak přijda zlý, pochytí to, což jest vsáno v jeho srdci: to jest ten, jenž jest rozsán podlé cěsty. Mt13,20 Ale ktož jest rozsán na kamenie, to jest ten, jenž slyší slovo a inhed s radostí přijme je. Mt13,21 Ale nejmá v sobě kořene, než na chvíli stojí, a když jej potká smutek i násilé pro slovo, inhed sě pohorší. Mt13,22 A kto jest rosán v trní, to jest ten, jenž slyší slovo, a péčí toho světa i nejistého sbožie udusí slovo, i bude[420]bude] buude rkp. bez užitka. Mt13,23 Ale kto jest rosán na dobréj zemi, to jest ten, jenž slyší slovo i rozumie jemu i činí užitek[421]činí užitek] fructum affert, et facit lat., fructum facit var., jiný stokrát tolikéž a jiný šestdesátkrát tolikéž a jiný třidcětikrát tolikéž.“

Mt13,24 Opět jiný příklad položi[422]položi] + illis lat. řka: „Podobno jest učiněno královstvie nebeské člověku, jenž rosievá dobré siemě na svém poli. Mt13,25 A když zesnuchu[423]zesnuchu] ſeznuchu rkp.

X
392bude] buude rkp.
393A to když] Adhuc eo lat.
394s ním mluviti] te lat., loqui tecum var.
395jim] dicenti sibi lat., nemá var.
396sě] nadepsáno
397tak že] Takze Vraštil 70, Kyas 76
398rosěvač] qui seminat lat.
399své siemě] navíc oproti lat., + semen suum var., srov. L 8,5
400siemě] navíc oproti lat.
401gdež] gdez Vraštil 70, kdez Kyas 76
402hlubokého] navíc oproti lat.
403mezi ním zpuchlo jest] et suffocaverunt ea lat.
404užitka] + aliud lat.
405stokrát] původně trzikrat,trzi- škrtnuto a nadepsáno ſto-
406tolikéž] zapsáno na razuře
407ale jim nenie dáno] ale gim nenye dano Ale gim nenye dano Vraštil 70, ale gim nenye dano Kyas 76
408bude] buude rkp.
409mní sě jmajě] habet lat., + videtur habere var.
410bude] buude rkp.
411na nich] připsáno na okraji
412uslyšíte] původně ſliſſite, v- nadepsáno
413obtieženo] obtyezenye rkp.
414neviděli] původně newywidieli, -wi- podtečkováno, + oculis lat.
415jsú] navíc oproti lat.
416vy] navíc oproti lat., + vos var.
417vy] navíc oproti lat., + vos var.
418buožie] regni lat.
419nerozumie] rozumie rkp.
420bude] buude rkp.
421činí užitek] fructum affert, et facit lat., fructum facit var.
422položi] + illis lat.
423zesnuchu] ſeznuchu rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).