[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

Mt21,15 Pak uzřěvše kniežata popová i mudráci divy, ješto činieše, a dietky volajíce v chrámě a řkúce: „Spasenie buď synu Davidovu!“, rozhněvachu sě Mt21,16 i vecěchu jemu: „Slyšíš li, co tito pravie?“ Povědě jim Ježíš: „Ovšem. Nikda jste nečtli, že z úst mládenečkóv, i ješto mléka požívají, svrchoval jsi chválu?“ Mt21,17 A nechav jich tu, vyjide ven z města do Betanie a tu ostav učieše jě o království buožiem.

Mt21,18 Pak ráno vrátiv sě do města, bieše lačen. Mt21,19 A uzřěv jedno dřěvo fíkové podlé cěsty, přijide k ňemu, i nenaleze na něm nic jiného, jediné listie tolikož, i vecě jemu: „Viec sě na tobě ovocě neurozuj na věky!“ I usvade inhed fíkové dřěvo. Mt21,20 A uzřěvše učedlníci, diviechu sě řkúce: „Kterakť jest brzo uschlo?“ Mt21,21 Tehdy odpověděv Ježíš, vecě jim: „Věrně vám pravi, budete li jmieti vieru a nebudete sě mýliti, netoliko fíkovému dřěvu učiníte, ale ač tejto hořě diete: Zdvihnúc sě vrz sě u moře, a tak sě stane. Mt21,22 A všecko, což kuoli budete prositi u modlitvě věřiece, přijmete.“

Mt21,23 A když přijide do chráma a učieše, přistúpichu k ňemu kniežata popová a starší z lidu řkúce: „Kterú mocí toto činíš? A kto jest tobě dal tuto moc?“ Mt21,24 Odpověděv Ježíš vecě jim: „A já vás tieži o jednéj řěči, k tej odpoviete li mi, a já vám povědě, kterú mocí toto činím. Mt21,25 Křest Janóv odkud bieše: z nebe li, čili z lidí?“ Tehdy oni mysléchu v sobě řkúce: Mt21,26 „Dieme li: Z nebe, povie nám: Proč tehdy jste jemu nevěřili? Pakli dieme: Z lidí, bojímy sě zástupa, nebo všickni jmají Jana za proroka.“ Mt21,27 A odpověděvše Ježíšovi, vecěchu: „Nevieme.“ A on jim vecě: „Ani já vám povědě, kterú mocí toto činím.“

Mt21,28 „Ale co sě vám vidí? Kterýs člověk jměl jest dva syny, a přistúpiv k prvniemu, řekl jest: Synu, dělaj dnes u méj vinnici. Mt21,29 A on odpověděv, vecě: Nechci. Avšak potom rozmysliv sě, šel jest. Mt21,30 A pak přistúpiv k druhému, takež jemu vecě. A on odpovědě: Pane, pójdu. I nejide. Mt21,31 Kto jest z tú ze dvú učinil vuoli svého otcě?“ Oni pověděchu: „První.“ I vecě jim Ježíš: „Věrně vám pravi, že obecní hřiešníci i obecné ženy utekú sě vás do královstvie buožieho. Mt21,32 Nebo jest Jan k vám přišel po cěstě spravedlnéj, a vy ste jemu neuvěřili. Ale obecní hřiešníci i obecné ženy uvěřili jsú jemu. A vy vidúce, to nekáli jste sě potom, že jste jemu neuvěřili.“

Mt21,33 „Jiný příklad slyšte: Bieše člověk hospodář, jenž jest vzplodil vinnici a plotem ji otočil a vykopal v niej lisicě a udělal v niej věži, a osadiv ji kopáči, bral sě na cěstu. Mt21,34 A když čas užitkový přiblížil sě, poslal své panošě k těm kopáčiem, aby vzěli jeho užitek. Mt21,35 Tedy kopáči zjemavše jeho panošě, jednoho jsú bili, druhého zabili, třetieho ukamenovali. Mt21,36 Opět poslal jiných panoší, viece dřevních, a takež jim učinili. Mt21,37 Pak naposledy poslal k nim svého syna řka: Uctie syna mého. Mt21,38 Ale kopáči uzřěvše syna jeho, mluviechu sami mezi sobú: Toť jest dědic, pojděm, zabieme jeho, a obdržíme jeho dědinu. Mt21,39 A jemše jej, vyvrhú jej z vinnicě a zabichu. Mt21,40 Protož když příde pán té vinnicě, co učiní těm kopáčóm?“ Mt21,41 Oni pověděchu: „Zlé zle zatratí a jinými kopáči svú vinnici

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).