[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[554r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceslepí, co jest věcšie: zlato, čili chrám, jenž posvěcuje[737]posvěcuje] poſwieczugie rkp. zlato? Mt23,18 A ktož kuoli přisáhá na oltáři, to jest nic, ale ktož přisáhá na daru, jenž […]text doplněný editorem[738]…] est lat. na něm, dlužen jest. Mt23,19 Slepci, co[739]co] + enim lat. jest věcšie: dar, čili oltář, jenž dary posvěcuje[740]posvěcuje] poſwieczugie rkp.? Mt23,20 Nebo kto přisáhá na oltáři, přisáhá na něm i na všem, což na něm jest. Mt23,21 A kto přisáhá na chrámu, přisáhá na něm i na tom, jenž přěbývá v chrámě[741]chrámě] ipso lat.. Mt23,22 A kto přisáhá na nebi, přisáhá na stolici buožiej i na tom, jenž na niej sedí. Mt23,23 Hoře vám, mudráci i duchovníci, pochlebníci, ješto dáváte desátek z balšámu a z kopru i z kmína, a opustili[742]opustili] opuuſtyle rkp. jste těžšie věci v zákoně, to jest[743]to jest] navíc oproti lat. právo a milosrdie a vieru, ješto jest slušalo plniti a[744]a] + illa lat. neopúščěti. Mt23,24 Vuodcě slepí, komára přěcězijete[745]přěcězijete] przieciezygiete rkp., ale velblúda sehltíte. Mt23,25 Hoře vám, mudráci i duchovníci pochlební, ješto umýváte řěpici i mísu zevna, ale zevnitř jste plni lúpežě i nečistoty. Mt23,26 Duchovníče[746]Duchovníče] + caece lat., očisť dřéve zevnitř řěpici i mísu, aby i to bylo, což jest zevna, čísto. Mt23,27 Běda vám, mudráci i duchovníci[747]duchovníci] duchowny rkp. pochlební, že jste podobni rovuom zbieleným, ješto sě zevna ukazují lidem pěkni, ale vnitř jsú plni kostí umrlčích i všie nehody. Mt23,28 Takež i vy zevna sě ukazujete[748]ukazujete] vkazugiete rkp. lidem spravedlni, a vnitř jste plni pochlebovánie i zlosti. Mt23,29 Běda vám, mudráci i duchovníci, pochlebníci, ješto děláte hroby proročie a okrašlijete[749]okrašlijete] okraſligiete rkp. rovy spravedlných Mt23,30 a pravíte: Bychom byli za dnóv otcóv[750]otcóv] připsáno na okraji našich, nebyli bychom jich tovařišie ve krvi proročiej. Mt23,31 A tak jste sami sobě na svědečstvie, že jste těch synové, jížto[751]jížto] gijzto rkp., Kyas 110, gizto Vraštil 98 jsú proroky zbili. Mt23,32 A vy doplňte měřici vašich otcóv. Mt23,33 Hadové, ksenci jěščeří[752]jěščeří] původně gieſſczierziczi,-czi vyradováno, kak[753]kak] zapsáno na razuře utečete sú[b]označení sloupcedu plamenného?“

Mt23,34 „Protož toť, já pošli k vám proroky i mudrcě i mudráky, a vy[754]vy] navíc oproti lat.[755]jě] ex illis lat. ztepete i ukřižijete[756]ukřižijete] vkrzizygiete rkp. a některé[757]některé] navíc oproti lat. z nich bičujete[758]bičujete] biczugiete rkp. u vašich školách a budete jě[759]jě] navíc oproti lat. honiti od města do města, Mt23,35 aby na vy přišla všeliká[760]všeliká] původně welika,-ſ- nadepsáno krev spravedlná, ješto jest prolita na zemi ote krve spravedlného Abele až do krve Zachařovy, syna Barachiášova, jehož jste zabili mezi chrámem a oltářem. Mt23,36 Věrně vám pravi, že toto všecko příde na toto porozenie. Mt23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, ješto zabíjieš proroky a ty kamenuješ[761]kamenuješ] kamenugieſſ rkp., ješto jsú k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl zahrnúti syny tvé, jakžto slepicě shrnuje[762]shrnuje] ſhrnugie rkp. svá kuřátka pod křídla, a ty jsi nerodil. Mt23,38 Protož[763]Protož] Ecce lat. vám ostane váš duom pustý. Mt23,39 A já vám pravi, viece mne neuzříte, poňadž nediete: Blahoslavený, jenž přijde ve jmě hospodinovo.“

XXIIII.

Mt24,1 Pak vyšed Ježíš z chráma, jdieše. I přistúpichu k němu[764]k němu] navíc oproti lat., + ad eum var. jeho učedlníci, ukazujíce jemu ustavenie chrámové. Mt24,2 Tehdy on jim odpověděv, vecě: „Vidíte toto všecko? Věrně vám pravi, nebude ostaven[765]ostaven] + hic lat. kámen na kameni, jenž by nebyl rozbořen.“

Mt24,3 Pak když sedieše na hořě Olivetskéj, přistúpivše k ňemu učedlníci tajně, vecěchu: „Pověz nám, kdy to bude a které znamenie bude tvého příščie i dokonánie světa?“ Mt24,4 Odpověděv[766]Odpověděv] Et respondens lat. Ježíš vecě jim: „Vizte, aby vás ižádný nevyvedl z viery[767]z viery] navíc oproti lat.. Mt24,5 Nebo mnozí přijdú ve jmě mé řkúce: Já jsem Kristus, a mnohé svedú s viery[768]s viery] navíc oproti lat., Mt24,6 však uslyšíte války i domněnie válečné. Vizte[769]Vizte] wizte rkp., Wizte Vraštil 98, wiezte Kyas 112, abyšte sě nemútili, nebo to musí býti, ale ne inhed bude doko[554v]číslo strany rukopisunánie.

X
737posvěcuje] poſwieczugie rkp.
738…] est lat.
739co] + enim lat.
740posvěcuje] poſwieczugie rkp.
741chrámě] ipso lat.
742opustili] opuuſtyle rkp.
743to jest] navíc oproti lat.
744a] + illa lat.
745přěcězijete] przieciezygiete rkp.
746Duchovníče] + caece lat.
747duchovníci] duchowny rkp.
748ukazujete] vkazugiete rkp.
749okrašlijete] okraſligiete rkp.
750otcóv] připsáno na okraji
751jížto] gijzto rkp., Kyas 110, gizto Vraštil 98
752jěščeří] původně gieſſczierziczi,-czi vyradováno
753kak] zapsáno na razuře
754vy] navíc oproti lat.
755jě] ex illis lat.
756ukřižijete] vkrzizygiete rkp.
757některé] navíc oproti lat.
758bičujete] biczugiete rkp.
759jě] navíc oproti lat.
760všeliká] původně welika,-ſ- nadepsáno
761kamenuješ] kamenugieſſ rkp.
762shrnuje] ſhrnugie rkp.
763Protož] Ecce lat.
764k němu] navíc oproti lat., + ad eum var.
765ostaven] + hic lat.
766Odpověděv] Et respondens lat.
767z viery] navíc oproti lat.
768s viery] navíc oproti lat.
769Vizte] wizte rkp., Wizte Vraštil 98, wiezte Kyas 112
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.