[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

doko[554v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcenánie. Mt24,7 Nebo povstane lid proti lidu a královstvie proti králevství a bude šelma v lidu i hlad i třěsenie země v miestech. Mt24,8 A to všecko bude počátek bolestí.“

Mt24,9 „Tehdy vás zradie v smutek i ztepú vy a budete v nenávist všemu lidu pro mé jmě. Mt24,10 A tehdy sě mnozí pohoršie, sami sě zrazijíce a spolu sobě závidiece. Mt24,11 A mnozí křiví proroci nastanú a mnohé svedú s viery[770]s viery] navíc oproti lat.. Mt24,12 A protože bude[771]bude] buude rkp. zlost panovati, ustydne mnohých milosrdenstvie. Mt24,13 Ale ktož ostane u vieřě[772]u vieřě] navíc oproti lat. až do skonánie, ten bude spasen. Mt24,14 A dřéve bude ohlášeno svaté čtenie královstvie nebeského[773]nebeského] navíc oproti lat. po všem světu na svědečstvie všemu lidu, tož tepruv příde světa dokonánie.“

Mt24,15 „Protož když uzříte ohyzdu zahlazenie[774]zahlazenie] zahlezenye rkp., ješto jest pověděna od proroka Daniele, stojiece na svatém miestě – ktož to čte, ten to rozuměj –, Mt24,16 tehdy, kto jsú v Židovství, utecte na hory. Mt24,17 A kto jest[775]jest] navíc oproti lat., + est var. na střěšě, nesejde dolóv, chtě vzieti něco z svého domu. Mt24,18 A kto jest[776]jest] navíc oproti lat. na poli, nevracuj sě, chtě vzieti svú sukni. Mt24,19 Běda bude ženám břichatým i krmliciem v těch dnech.“

Mt24,20 „A vy[777]vy] navíc oproti lat. sě modlte, aby nebylo vašě běhánie zimě nebo v sobotu. Mt24,21 Neboť bude[778]bude] buude rkp. tehdy veliký smutek, jakýž jest nikdy[779]nikdy] navíc oproti lat. nebýval od počátka světa až do nynějšieho času, ani viec bude. Mt24,22 A by byli neukráceni ti dnové, nebylo by spaseno všeliké tělo, ale pro zvolencě ukrátie sě ti dnové. Mt24,23 Tehdy, ač kto vám povie: Toť, tuto jest Kristus nebo onde, neroďte uvěřiti. Mt24,24 Neboť tehdy vzniknú lživí proroci Kristovi[780]lživí proroci Kristovi] pseudochristi, et pseudoprophetae lat. a dadie veliké divy i zázraky, tak že[781]tak že] tak ze Kyas 114, takze Vraštil 99 by bylo lzě, i vzvolení by byli u blud uvedeni. Mt24,25 Toť jsem vám napřěd pov[b]označení sloupceěděl. Mt24,26 Protož dějí l’ vám: Toť, jest na púšči, neroďte k ňemu vyjíti. Toť, jest[782]jest] navíc oproti lat. v schráně, neroďte věřiti. Mt24,27 Nebo jako blýskota vyjdúc ote vzchodu[783]vzchodu] wzcho rkp. sluncě, ukáže sě až do západa, takež bude[784]bude] + et lat., nemá var. příščie syna člověčieho. Mt24,28 Kdež koli bude tělo, tudiež sě sberú i orlicě.“

Mt24,29 „A inhed po smutcě těch dnóv slunce bude temno a měsiec nedá své světlosti a hvězdy spadají s nebe a moci nebeské pohnú sě. Mt24,30 A tehdy sě zjěví syna člověčieho znamenie v nebi a tehdy vzpláčí všěcka pokolenie zemská i uzřie syna člověčieho, jdúce v uoblaciech nebeských s velikú mocí i s veleslavenstvím. Mt24,31 I pošle své anděly s trúbú a s velikým zvukem i shromazdie jeho zvolencě ote čtyř větróv nebeských[785]nebeských] navíc oproti lat., + caelis var., od výsosti nebeské až do jich mezí.“

Mt24,32 „Ot dřěva fíkového učte sě příkladu: Když juž jeho ratolest bude hebká a list sě na něm[786]na něm] navíc oproti lat. zarodí, tehdy vieste, že jest blízko léto. Mt24,33 Takež i vy, když toto[787]toto] + omnia lat., nemá var. uzříte, vězte, že jest blízko i ve dveřech. Mt24,34 Věrně vám pravi, že nepřěmine toto porozenie, poňaž sě to všecko nestane. Mt24,35 Nebě[788]Nebě] tj. nom. pl., caelum lat. i země přějdú, ale má slova nepřěminú.“

Mt24,36 „Ale o tom dni i hodině ižádný nevie, ani anděli nebeščí, jediné[789]jediné] giedyne rkp. sám otec. Mt24,37 Nebo jako jest bylo za dnuov Noe, takež bude[790]bude] + et lat., nemá var. příščie syna člověčieho. Mt24,38 Jacíž biechu ve dnech přěd[791]přěd] -d připsáno mladší rukou potopú, jědúce i píce, svatbiece sě a své dcery[792]své dcery] navíc oproti lat. otdávajíce[793]otdávajíce] otdawagice Vraštil 100, oddawagice Kyas 114 až do toho dne, jehožto jest Noe všel v koráb, Mt24,39 a nesnábděli jsú, až jest přišla potopa a všěcky vzdvihla[794]vzdvihla] wzwihla Vraštil 100, wzdwihla Kyas 114; takež bude[795]bude] + et lat., nemá var. příščie syna člověčieho. Mt24,40 Tehdy budeta dva na poli, jeden[796]jeden] gieden rkp. bude vzdvižen a druhý ostaven. Mt24,41 Dvě

X
770s viery] navíc oproti lat.
771bude] buude rkp.
772u vieřě] navíc oproti lat.
773nebeského] navíc oproti lat.
774zahlazenie] zahlezenye rkp.
775jest] navíc oproti lat., + est var.
776jest] navíc oproti lat.
777vy] navíc oproti lat.
778bude] buude rkp.
779nikdy] navíc oproti lat.
780lživí proroci Kristovi] pseudochristi, et pseudoprophetae lat.
781tak že] tak ze Kyas 114, takze Vraštil 99
782jest] navíc oproti lat.
783vzchodu] wzcho rkp.
784bude] + et lat., nemá var.
785nebeských] navíc oproti lat., + caelis var.
786na něm] navíc oproti lat.
787toto] + omnia lat., nemá var.
788Nebě] tj. nom. pl., caelum lat.
789jediné] giedyne rkp.
790bude] + et lat., nemá var.
791přěd] -d připsáno mladší rukou
792své dcery] navíc oproti lat.
793otdávajíce] otdawagice Vraštil 100, oddawagice Kyas 114
794vzdvihla] wzwihla Vraštil 100, wzdwihla Kyas 114
795bude] + et lat., nemá var.
796jeden] gieden rkp.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.