[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[552r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcesobě[645]sobě] za tím přeškrtnuto taynye,+ secreto lat. dvanádst učedlníkóv, povědě jim tajně[646]tajně] navíc oproti lat.: Mt20,18 „Toť, jdem do Jeruzaléma a syn člověčí bude zrazen kniežatóm popovým i mudrákóm i odsúdie jeho na smrt. Mt20,19 A podadie jeho pohanuom k tryžňování i k bičování i k ukřižování a třetí den vstane z mrtvých.“

Mt20,20 Tehdy přistúpi přědeň mátě synóv Zebediášových s svými syny, klečiec a prosiec něco od něho. Mt20,21 Jenž jiej vecě: „Co chceš?“ Povědě jemu: „Řci, ať sedíta tato má dva syny, jeden[647]jeden] gieden rkp. na tvéj pravici a jeden[648]jeden] gieden rkp. na tvéj levici v tvém království.“ Mt20,22 Tehdy odpověděv Ježíš, vecě: „Neviete, co prosíte. Muožete li píti kalich, jenž já budu píti?“ Vecěchu jemu: „Muožeme.“ Mt20,23 Vecě jim: „Kalich mój budete[649]budete] buudete rkp. píti, ale seděti na méj pravici nebo na levici nenie mé vám dáti, jedno[650]jedno] giedno rkp. těm, jimžto jest uchystáno od mého otcě.“ Mt20,24 To uslyšěvše desět učedlníkóv[651]učedlníkóv] navíc oproti lat., + discipuli var., nevděčni biechu pro dva bratry. Mt20,25 Tehdy Ježíš povolav jich k sobě, vecě jim: „Viete li, že kniežata pohanská panují mezi sobú, a kto jsú mezi nimi věcší, jmají moc nad jinými? Mt20,26 Nebude tak mezi vámi. Ale ktož kuoli chce mezi vámi býti věcší, buď váš sluha. Mt20,27 A ktož koli chce býti mezi vámi[652]věcší, buď váš sluha. /Mt 20,27/ A ktož koli chce býti mezi vámi] připsáno na okraji první, bude váš otrok. Mt20,28 Jakož jest syn člověčí nepřišel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svú duši pro vykúpenie mnohých.“

Mt20,29 A když vyjidú z Jericho, jdiechu za ním mnozí zástupi. Mt20,30 Tehdy dva slepcě sediešta u cěsty a uslyšěvše, že Ježíš jde, zavolasta řkúce: „Smiluj sě nad náma, hospodine, synu Davidóv!“ Mt20,31 Tehdy zástup lajieše jima, aby mlčala. A ona viecež viecež vuolášta řkúce[653]řkúce] + Domine lat., nemá var.: „Smiluj sě nad náma, synu Davidóv!“ Mt20,32 A stav Ježíš, povola jich i vecě jima[654]jima] navíc oproti lat.: „Co chcsta[655]chcsta] chczſta rkp., chcz[ſ]ta Kyas 100, chczta Vraštil 90, abych váma učinil?“ Mt20,33 Ona pověděsta[656]pověděsta] + illi lat.: „Hospodine, aby sě otevřěle naši oči.“ Mt20,34 Teh[b]označení sloupcedy slitovav sě Ježíš nad nima, dotče sě její očí. A inhed prozřěsta i jidesta po něm.

XXI.

Mt21,1 A když sě blížieše[657]sě blížieše] appropinquassent lat., appropinquasset var. Ježíš[658]Ježíš] navíc oproti lat. k Jeruzalému, přišed[659]přišed] venissent lat., venisset var. do Bethphagie k hořě Olivetskéj, tehdy[660]tehdy] + Iesus lat. posla dva svá[661]svá] navíc oproti lat., + suos var. učedlníky[662]učedlníky] původně vczedlnyci,-ci podtečkováno a připsáno -ky Mt21,2 a řka jima: „Jděta do vescě, ješto proti váma jest, a inhed nalezneta oslici přivázánu a oslíčě s ní. Odviežíce přiveďtaž mi. Mt21,3 Pakli váma kto co die, povězta, že hospodin jmá toho potřěbie, a inhed jě propustí.“ Mt21,4 A to sě jest všecko stalo, aby sě naplnilo, což jest pověděno skrzě proroka řkúce: Mt21,5 Povězte dceři Sion: Toť, tvuoj král příde tobě tichý, sedě na oslici[663]oslici] oſ- zapsáno na razuře domáciej a na jejiej hřieběti[664]hřieběti] hrziebity rkp., pullum filium lat.. Mt21,6 Tehdy šedše učedlníky, učiništa, jakož jima přikázal Ježíš. Mt21,7 I přivedesta oslici a oslíčě, a vkladše na ně své rúcho, kázachu jemu svrchu seděti. Mt21,8 Pak mnozí zástupi stláchu svá rúcha po cěstě a jiní sěkáchu róždie s dřievie a metáchu po cěstě. Mt21,9 A zástupi, jížto[665]jížto] gijzto rkp., Kyas 102, gyzto Vraštil 91 napřěd jdiechu i nazad, voláchu řkúce: „Spasenie buď[666]buď] buud rkp. synu Davidovu, blahoslavený, jenž jest přišel ve jmě hospodinovo! Spasenie buď[667]buď] buud rkp. jemu na výsosti!“ Mt21,10 A když vjide do Jeruzaléma, vzbroji sě všecko město řka: „Kto jest tento?“ Mt21,11 Lidie[668]Lidie] + autem lat. pověděchu: „Toť jest Ježíš, prorok z Nazareta galilejského.“ Mt21,12 I vjide Ježíš do chráma buožieho i vymieta všěcky, ješto prodáváchu i kupováchu, z chrámu i stoly měnníkové i stolicě prodávajících holuby přěvráti[669]přěvráti] připsáno na okraji Mt21,13 a vecě jim: „Psáno jest: Duom mój duom modlitevný bude nazván. Ale vy ste z něho učinili jatku lotrovú.“ Mt21,14 I přistúpichu k ňemu slepí i belhaví v chrámě, an jě uzdravi.

X
645sobě] za tím přeškrtnuto taynye,+ secreto lat.
646tajně] navíc oproti lat.
647jeden] gieden rkp.
648jeden] gieden rkp.
649budete] buudete rkp.
650jedno] giedno rkp.
651učedlníkóv] navíc oproti lat., + discipuli var.
652věcší, buď váš sluha. /Mt 20,27/ A ktož koli chce býti mezi vámi] připsáno na okraji
653řkúce] + Domine lat., nemá var.
654jima] navíc oproti lat.
655chcsta] chczſta rkp., chcz[ſ]ta Kyas 100, chczta Vraštil 90
656pověděsta] + illi lat.
657sě blížieše] appropinquassent lat., appropinquasset var.
658Ježíš] navíc oproti lat.
659přišed] venissent lat., venisset var.
660tehdy] + Iesus lat.
661svá] navíc oproti lat., + suos var.
662učedlníky] původně vczedlnyci,-ci podtečkováno a připsáno -ky
663oslici] oſ- zapsáno na razuře
664hřieběti] hrziebity rkp., pullum filium lat.
665jížto] gijzto rkp., Kyas 102, gyzto Vraštil 91
666buď] buud rkp.
667buď] buud rkp.
668Lidie] + autem lat.
669přěvráti] připsáno na okraji
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.