[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[547r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcejest skrzě proroka Izaiášě pověděno[348]pověděno] dicentem lat.: Mt12,18 Toť jest[349]jest] navíc oproti lat. dietě mé, ješto jsem vzvolil, zmilelec mój, v němžto sě jest slíbilo duši méj. Vzložím naň muoj duch a súd národóm vzvěstuje[350]vzvěstuje] wzwieſtugie rkp.. Mt12,19 Nebude[351]Nebude] Nebuude rkp. sě hádati ani úpiti ani kto uslyší jeho hlas na uliciech. Mt12,20 On jest trest, jiežto satan[352]On jest trest, jiežto satan] arundinem quassatam lat., překladatel četl arudinem quam satan nepřělomí, a světlo[353]světlo] linum lat., překladatel četl lumen, ježto[354]ježto] giezto rkp. jiný neuhasí, poňaž nevydá vítěžstvie k súdu, Mt12,21 a v jeho jmenu národové budú naději[355]naději] připsáno na okraji jmieti.

Mt12,22 Tehdy jemu podachu jednoho[356]jednoho] giednoho rkp., navíc oproti lat. slepého i němého, jmajíce v sobě běsa, i uzdravi jeho, tak že sě jě[357]jě] původně ge, -y- nadepsáno mluviti i viděti. Mt12,23 I lekáchu sě všickni zástupi řkúce: „Zdali jest tento syn Davidóv?“ Mt12,24 To[358]To] autem lat. uslyšěvše duchovníci, pověděchu: „Tento nevypúzie běsóv, jediné[359]jediné] giedine rkp. Belzebubovú mocí, jenž jest[360]jenž jest] navíc oproti lat. knieže diábelské.“ Mt12,25 Pak zvěděv Ježíš myšlenie jich, povědě[361]povědě] + eis lat., nemá var.: „Každé královstvie rozdělené proti sobě bude[362]bude] buude rkp. pusto[363]pusto] puuſto rkp. a každé město nebo duom rozdělené proti sobě nesstojí. Mt12,26 A když satan satana vypúzie, proti sobě jest rozdělen. Protož kterak stane jeho královstvie? Mt12,27 Pakli já mocí Belzebubovú vypúziem diábly, čí mocí vaši synové vypúzějí? Proto oni vašě súdcě budú. Mt12,28 A když já v duchu božiem[364]božiem] připsáno na okraji vypúziem diábly, proto jest k vám přišlo královstvie buožie. Mt12,29 Nebo kterak móže některý vjíti v duom silného a jeho orudie pobrati, nežli dřéve uvieže silného, a[365]a] nadepsáno tehdy teprv[366]teprv] -w zapsáno na razuře jeho duom poplení? Mt12,30 Kto nenie se mnú, proti mně jest, a kto nehromazdí se mnú, ten roztrúsí. Mt12,31 Protož pravi vám, všeliký hřiech i rúhanie bude[367]bude] buude rkp. odpuščen[368]odpuščen] odpuuſſczen rkp. lidem, ale duchu[369]duchu] za tím škrtnuto re- (?) rúhotnému nebude otpuščeno[370]otpuščeno] otpuuſſczeno rkp.. Mt12,32 A ktož kuoli die slovo proti synu člověčiemu, bude jemu odpuščeno[371]odpuščeno] odpuuſſczeno rkp.. Ale kto povie slovo[372]slovo] navíc oproti lat. proti duchu svatému, nebude[373]nebude] nebuude rkp. jemu od[b]označení sloupcepuščeno[374]odpuščeno] odpuuſſczeno rkp. ani na tomto světě, ani na budúciem[375]budúciem] buuduciem rkp.. Mt12,33 Nebo čiňte dobré dřěvo a jeho dobré ovoce, nebo čiňte zlé dřěvo i jeho ovoce zlé; jistě z ovocě dřěvo bude poznáno. Mt12,34 Národe jěščerčí[376]jěščerčí] gieſſczierci rkp., kak muožete dobré mluviti jsúce zlí? Nebo[377]Nebo] Nebo rkp., Neb Vraštil 68, Kyas 74 z uobihánie srdečného usta mluvie. Mt12,35 Každý[378]Každý] Bonus lat. člověk z dobrého poklada vynosí dobré, a zlý člověk z zlého poklada vydává zlé. Mt12,36 Ale já[379]já] navíc oproti lat. vám pravi, že z každého z[380]z] z rkp., Vraštil 68, nemá Kyas 74 daremného slova, ješto jsú mluvili lidé, dadie počet z toho den súdný. Mt12,37 Nebo z tvých slov budeš[381]budeš] buudeſſ rkp. zpraven a z tvých slov budeš odsúzen.“

Mt12,38 Tehdy jemu odpověděchu někteří z mudrákóv i z duchovníkóv a řkúce: „Mistře, chceme od tebe div viděti.“ Mt12,39 Jenž odpověděv vecě jim: „Porozenie zlé i cizoložné divu hledá, a[382]a] původně At,-t vyradováno div jemu nebude[383]nebude] nebuude rkp. dán, jedno[384]jedno] giedno rkp. div proroka Jonášě. Mt12,40 Nebo jakož jest byl Jonas u břišě velrybiem tři dni a tři noci, takež bude syn člověčí v srdci zemském tři dni a tři noci. Mt12,41 Mužie ninivitščí povstanú na súdě proti tomuto porození i otsúdie je[385]je] gie rkp., neb jsú sami[386]sami] navíc oproti lat. pokánie činili skrzě kázanie Jonášovo. A toť, věcší nežli Jonas tento. Mt12,42 Králová s polednie strany povstane na súdě proti tomuto porození i otsúdí je[387]je] gie rkp., neb jest sama[388]sama] navíc oproti lat. přijěla ot kraj světa, chtieci slyšěti múdrost Šalomúnovu. A toť, věcší nežli Šalomún tento. Mt12,43 A když duch nečistý vyjde[389]vyjde] wygide rkp. z člověka, chodí po usvadlých miestech, hledajě svého[390]svého] připsáno na okraji, navíc oproti lat. přiebytka, i nenalezne. Mt12,44 Tehdy povie: Vrátím sě do svého domu, odkudž jsem vyšel. A přída nalezne jej prázden, chvoščišči umeten i osdoben. Mt12,45 Tehdy otejda[391]otejda] vadit, et lat. přijme k sobě jiných sedm duchóv horších sebe a vejdúce i budú tu by[547v]číslo strany rukopisudliti;

X
348pověděno] dicentem lat.
349jest] navíc oproti lat.
350vzvěstuje] wzwieſtugie rkp.
351Nebude] Nebuude rkp.
352On jest trest, jiežto satan] arundinem quassatam lat., překladatel četl arudinem quam satan
353světlo] linum lat., překladatel četl lumen
354ježto] giezto rkp.
355naději] připsáno na okraji
356jednoho] giednoho rkp., navíc oproti lat.
357jě] původně ge, -y- nadepsáno
358To] autem lat.
359jediné] giedine rkp.
360jenž jest] navíc oproti lat.
361povědě] + eis lat., nemá var.
362bude] buude rkp.
363pusto] puuſto rkp.
364božiem] připsáno na okraji
365a] nadepsáno
366teprv] -w zapsáno na razuře
367bude] buude rkp.
368odpuščen] odpuuſſczen rkp.
369duchu] za tím škrtnuto re- (?)
370otpuščeno] otpuuſſczeno rkp.
371odpuščeno] odpuuſſczeno rkp.
372slovo] navíc oproti lat.
373nebude] nebuude rkp.
374odpuščeno] odpuuſſczeno rkp.
375budúciem] buuduciem rkp.
376jěščerčí] gieſſczierci rkp.
377Nebo] Nebo rkp., Neb Vraštil 68, Kyas 74
378Každý] Bonus lat.
379já] navíc oproti lat.
380z] z rkp., Vraštil 68, nemá Kyas 74
381budeš] buudeſſ rkp.
382a] původně At,-t vyradováno
383nebude] nebuude rkp.
384jedno] giedno rkp.
385je] gie rkp.
386sami] navíc oproti lat.
387je] gie rkp.
388sama] navíc oproti lat.
389vyjde] wygide rkp.
390svého] připsáno na okraji, navíc oproti lat.
391otejda] vadit, et lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).