Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

15 hřiven, z nichž třetina rychtáři a dvě česti městu, nebo většie přestúpenie jest proti městu.

Znamenaj, že od nálezu nespravedlivého nebo i od spravedlivého skrovnými slovy s kázní a s odpuštěním snad bez pokuty slušné jest odolati se, jinak pro bázeň pokuty soudiece se nesměli by se k vyšiemu vyslyšení nebo k vyšiemu právu odolati. A již řečená pokuta má býti placena od těch, ktož se odolávají v soudu slovutném, jakožto v některém městě, kdež jest hojně múdrých lidí. Ale chudí a sprostní v veských soudech soudiece se jestliže by odolali s pychu od nálezu spravedlivého, vedlé počtu přísežných toho soudu miesto každého přísežného zaplatí 72 malých haléřóv, pakli by odvolající peněz nejměl, jazyk ztratí.

O pokutě falešného svědectvie a rúhanie

Za pokutu falešného svědectvie neb rúhanie platí se 100 gr., v těch město má třetí diel, a to, ač rúhanie stalo se jest súkromě a v lehké při. Ale bylo li by to zjevně, má placena býti pokuta.

O pokutách kramářských vah

Pokuta váhy a miery: Bude li lapen jednú, dá 100 gr., po druhé dá 2 hřivny, pakli po třetie, dá 10 hřiven. Prvnie pokuta slušie samému rychtáři, ale dostane li se druhá neb třetie, odtud třetina městu a 2 česti rychtáři slušejí.

Pokuta kramářóv

Kramářóm vnově jest přikázáno pod pokutú 100 gr., aby dávali kupujícím pepř, šafrán a nápodobné věci na túž váhu libry, na kterúž váhu oni také ty věci kupují, ale ne na váhu hřivny. A z těch 100 gr. rychtář má toliko třetí diel. Opět zlato, perly, drahé kamenie a věci k těm podobné, jenž pod váhú hřivny prodávány bývají, kramáři potom po lotu moci budú prodávati pod túž váhú bez pokuty.

O pokutě pro úklad z vraždy

Pro úklad vraždy, jenž slove německy wolleistcizojazyčný text, žalobníku dáno buď 60te gr., rychtáři věrdunk a městu věrdunk grošuov.

O prodlení placenie pokuty

Kdežkoli rychtáři dostane se pokuta buď veliká nebo malá, obviněný má prodlenie jmieti za 14 te dní, a když se dokonají, vezmiž pokutu svú v přítomnosti některého z přísežných, a obmešká li to, tehda nad tu pokutu nemá jiné pokuty hromaditi, a vždy před některými z přísežných svú pokutu vezmi.

O pokutě falešné miery

Chcme, aby ktožkoli, buď muž nebo žena, s nespravedlivú mierú byl nalezen, anebo mieru usazenú suchých neb mokrých věcí falšoval by neb s nespravedlivým loktem váhu neb závažím, aby dal jednu hřivnu přísežným. Bude li po druhé nalezen, dá dvě hřivně, pakli po třetie, ruky zbaven buď. Pakli ji chce vyplatiti, dajž 10 hřiven, z nichž dva diely dostanú se rychtáři

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).