Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

anebo ač ten bez přítomnosti rukojmie skutečně by sám se postavil, anebo ač by dluhy, pro něž jest rukojmie zastavil, zpravil, hned jest rukojmie vedlé spravedlnosti zproštěn, leč by co jiného viece učiniti slíbil. A v dluziech jestliže rukojmie smrti toho, jehož měl postaviti, dokázal sám třetí muži vierohodnými, zproštěn bude.

Opět rukojmie obviněného buďto živého neb mrtvého postaviece zproštěni jsú, a to rozuměj o smrti přirozené, z jehožto utečenie žádný slíbiti nemuož. Pakli by v lúpeži neb při jiné nešlechetné věci život dokonal, tehdy k vynesení konečného úsudku přísežní dobře pomyslé.

O rukojemství pro vraždu

Při rukojemství pro vraždu nemá žalobník býti puzen, aby na tom dosti jměl, že obžalovaný má za 50 kop gr., nébrž prosí li žalobník většieho ujištěnie, obžalovaný má v ručniciech železných a v pútech chován a vězen býti.

O zproštění mrtvého rukojmie

Když umře obžalovaný, rukojmie svoboden nebo prost bude, má však jej mrtvého před soudem okázati aneb dovésti sám třetí muži vierohodnými. Pakli by obviněný maje se postaviti pro vraždu žalobníku i rychtáři v den uložený umřel, v ten čas rukojmie postavě jej mrtvého před soudem, prost bude. Opět bude li jistec propuštěn, i rukojmie jeho prosti budú.

Nemá li kto rukojmí

Člověk vypověděný rukojmí nemaje, nemá vězen býti v vazbě až do smrti, ale maje pokoj uložený neb zapověděný má puštěn býti, a na tom má dosti jmieti ten, jenž jej obvinil.

O rozličnosti rukojmí

Budú li prvnější rukojmie postaveni, od druhých prosti budú, tak však ač by druhé uručenie bylo lepšie než prvnějšie, neb tak prvnější slušně pomine, by pak prvnější neosvědčili se zproštěni býti.

O moci rukojemstvie jelikožto k zemanóm

Člověk právu zemskému poddaný, ačkoli příslušie k soudu zemskému, avšak když žaluje v městském právě, tehda ten má zachován býti při pokutách při urukování, a při jiných jakýchžkoli skutciech má býti zpravován městskú spravedlností.

Opět uručenie druhé učiněné něčí mocí, jenž k zemskému soudu příslušie, nenieť většie nežli prvnějšie, kteréž jest rychtář městský učinil, nebo cožkoli v městském právě rychtář činí, jménem panstvie svého a mocí úřadu, jehož užívá, činí.

Rukojemstvie rodičóv jde na dědice

Dědicové sbožím rodičóv svých vládnúce netoliko ty dluhy, jenž jsú dlužni byli platiti rodičové za své živnosti sami za se, ale také i ty, za něž jsú rukojmiemi za jiné, mají vypraviti, nebo v takých věcech uručení od předkóv učiněné na budúcie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).