Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a třetí přísežným, nenajde li obviněný milosti.

Pokuty nejsú větčie při podkomořím

O pokutách při podkomořím

Tázáno jest od Kolínských, jsú li pokuty větčie v přítomnosti podkomořieho, když on na soudě sedí, nežli při měsckém rychtáři, jimžto bylo jest odpověděno, že neslušie přísežným větčích pokut ukládati provinilým, než kteréž jsú v zápisech práv sepsány.

O pokutě, ktož slovem v soudu pochybí

Opět tázáno bieše od týchž, což by měli usouditi podkomořiemu pro menší vinu, t. pro pochybenie jednoho slova, jimž bylo odpověděno, že 1 gr. neb 2 malých haléřuov.

Pokuta pro ránu

Opět týmž, když jsú se tázali o právu podkomořieho, nalezeno bylo, že by toliko jeden rychtář neb soudce v městě měl býti, jemužto pokuty pro raněnie druhého, jelikožto k smlúvě, tři hřivny měly by dány býti, z nichžto třetí diel přísežným příslušie.

O pokutě pro malú vinu

Nalezeno bylo zde, když Martin z Polné a Jindřich Stek před pánem Jindřichem, hantmanem krále českého, jenž jménem krále na soudné stolici sedieše, súdili jsú se, že vedlé práva městského za menší vinu 1 šilink malých haléřóv neb jeden gr. má zaplacen býti.

Opět nalezeno bylo týmž pánu z Lípy, když pro menší vinu 10 hřiven pokuty požádal, pravě,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).