Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rychtář toliko bude jmieti 72 malých. Jiné pak pokuty, kteréž od staradávna uloženy jsú na ustanovenie, aneb kteréž budúcně budú ustanoveny, v těch jakožto v pokutách, jenž v měsckých knihách aneb v těchto knihách pokojně nejsú vyloženy neb vysloveny, rychtář toliko třetí diel a miesto dva diely vezme, ač však rychtář pilnost má, aby ta ustanovenie byla zachována. A znamenaj, že což se dostane od novákóv znovu právo měscké obdržujících, to samému městu přísluší, neb nenie pokuta neb vina. A hodné jest, aby novák na svědomie příchodu svého rychtáři dal dva penieze, aby o něm věděl.

O pokutě rvanie, bitie

Rujeta li se dva pacholky spolu a pán jednoho pacholku svému na pomoc přiběhna ztepe onoho rukú až do vylitie krve, dá rychtáři od rvanie 5 gr. a rvanému tolikéž, ale pro zbitie rychtáři 10 gr. a bitému 20 gr. má placeno býti.

O rvaní, nohama tlačení, kyjem bitie

Ač by kto druhého kyjem neb dřevem zbil aneb jím za vrch o zemi udeřil neb nohama ztlačil, přemožen sa dvěma svědky ruky zbaven buď neb ji vyplať 10ti hřivnami.

O políčkovaní a v zuby bitie

Udeří li jeden druhého nehodně v líce nebo v zuby, žalobníku dá hřivnu, rychtáři a přísežným puol hřivny.

O obnažení meče před přísežnými

Ktož by před přísežnými meč obnažil na někoho a přemožen sa, dá žalobníku jednu hřivnu. Ač kto druhého raní a týž nemohl by za to dosti učiniti, pro takové ranění buď jemu ruka uťata. Ač by kto komu pro raněnie druhého před přísežnými obžalovanému ruka byla uťata, skrze to dosti jest učiněno žalobníku i rychtáři. Pro raněnie z pobiezenie přišlého dostane se rychtáři puol hřivny. Pakli by raněný pobiedku před přísežnými učinil a protivník jeho chtěl by složiti, dostane se hřivna. Pakli do šraňkuov vstúpiti a k sedání přijdú a ještě chtěli by složiti, i. smluviti se, dostanú se rychtáři dvě hřivně. Pakli k ostrému přijdú a ještě se smluvie, rychtář tři hřivny bude jmieti. Pakli by dřievie sobě vydrúce a bojujície sešli by se a ještě smluviti se chtějíce, rychtáři viny ve třech hřivnách bude odpoviedati.

O pokoje rušení řečí

Ktož by pokoj od rychtáře jemu zapověděný zrušil řečí, žalobníku v 60ti šilinciech bude odpoviedati.

O ztracení práva každého psance

Pro kterúžkoli příčinu kto zapsán byl by, vždycky zbaven jest práva svého. Opět cožkoli od psancóv na milost přijatých dostane se, dva diely rychtáři a třetí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).