Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přísaha nemuož propuštěna býti, leč by na to zvláštnie otpuštěnie bylo od rychtáře. Opět na smrtedlné posteli neb v bláznovství jsa přisáhající, poruší li zpuosob přísahy, v při nepadá, ač však byl by člověk dobropověstný.

O pokutách loktuov a vah falešných

Ač by kto jednú s nespravedlivým loktem a nespravedlivú vahú byl nalezen, pět funtuov zaplatí, t. 100 gr., za pokutu. Pakli by po druhé v též nespravedlnosti byl nalezen, dá dvě kopě. Pakli potřetie, ruky zbaven buď, nebo ji vyplať 12ti kopami, z kterýchžto pokut dvě česti rychtáři a třetí městu se dostanú.

A znamenaj, že váha kamenná jednostajný má kámen jmieti, a byl li by přieliš lehký, skrze přičiněnie druhého kamene žádný se nemuože vymluviti z nespravedlivé váhy, poněvadž kamenie nenie drahé ani řiedké, neb kamenie jest dosti.

O pokutách branie osenie na poli, trávy, hovad mocí neb krádežem vzatých

Ktož osenie béře na ciziem poli mocí neb kradmo, zaplatí pánu toho osenie věrdunk a rychtáři puol věrdunka, ale činí li to v noci jako zloděj, bývá potupen neb odsúzen. Opět polapil li by kto hovada na svém poli, s každé nohy jeden peniez vezme za pokutu.

Opět byl li by kto lapen s travú na lúce, rychtářem buď odehnán z města, do roka se nemaje vrátiti. Pakli by na koni nesl, pánu lúky puol věrdunku a rychtáři lot dá pokuty.

O krádeži snopuov a osenie

Jestliže kto snopy neb osenie čiežkoli s cizieho pole mocí neb kradmo vzal by, byl li by lapen, tehda pánu pole z věrdunka a rychtáři z puol věrdunka odpoviedaj. Pakli by noční čas v takovém skutku lapen byl, za zloděje odsúzen neb potupen buď.

O krádeži trávy na cizích lúkách

Byl li by kto lapen na cizie louce ve dne neb v noci s břemenem trávy, k rychtáři veden buď a hned z města vyhnán buď, do roka se navrátiti nemaje. Pakli by s břemenem trávy na koni nesené lapen byl, rychtáři z lotu odpoviedaj, a proti komuž provinil, z puol věrdunku.

O pokutách lesuov a prútie kradeného

Ač by kto z lesa kolé a prútie na svém voze vyvezl, zaplatí pánu lesa puol věrdunka. Pakli by větčie dřievie nežli prútie neb kolé vyvezl, u každého pně 72 malá pánu lesa zaplatí. A rychtáři

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).