Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O zvěstování příjezdu podkomořieho

Opět nalezeno jest témuž pánu z Lípy, že náměstek krále milosti jménem krále v městě chce na soudu seděti, najméně rychtáři a konšelóm a těm, proti nimž má soud jíti, cíl 15 dní, t. dvú neděl, má dáti napřed věděti, a listy svými zvěstovati, a přísežné z jiných měst, jestliže pře těžká, a zvláště těch, jenž téhož práva užívají, jehož užívá město, v němž chce souditi, k sobě přijíti, leč by snad pro pilnú potřebu královskú týž náměstek 15tý den musil přijíti.

Kapitola o kupování a prodávaní

Ačkoli věci byly by Jindřichovy, avšak že dal moc Kundrátovi prodati ty věci na trhu, cožkoli od Kundráta v tom času, dokudž ta moc při něm byla v trhu, stalo se jest, toho Jindřich vedlé práva nebude moci odepřieti anebo odolati.

Opět ktož by dobrú vierú od nepravého pána, jehožto pánem nadál se jest býti, kúpil dno neb krunt aneb nětco jiného, z spravedlivé příčiny neb obdařenie dobrú vierú vzal by, líbí se přirozenému rozumu užitky, jenž přijal bieše, jeho býti za práci a péči, a protož přijde li potom pán a obdrží dno neb krunt, z užitkóv odtud vzatých nemuož žalovati. Pakli by kto vědomě cizím dnem vládl nebo jemu též puojčeno, užitek zajisté i se dnem, ačkoli ztráven by byl, nucen buď navrátiti.

Opět prodavač prodanú věc od narčenie má zpraviti, ačkoli při kupování toho jest nevyměnil neb z vlastnie zmienky o to neučinil. Opět prodá li žena neb sluha věci pána bez jeho vědomie, žádný prodaj nebude, leč by toho potom pán potvrdil, aniž kupující prodavače muož k čemu přihnati vedlé práva.

O kupování koní

Kuoň ve třech dnech prodavači má vrácen býti pro dva nedostatky, jenž slovú dýchavice a ozkřivice, a kupujíciemu jeho penězi mají zase vráceny býti. Opět prodá li se dědina se pšenicí a nebyla zmienka učiněna o pšenici, pšenice bude prodávajícieho, neb jest jie nasiel. Ale jinéť by bylo, když by prodána byla hřebice súhřebie, nebo takového prodaje zároda jsúc v břiše klisici, že bez práce prodavače tudiež byla by počata, slušně má následovati; očitě také táž zároda nemohla býti viděna, když klisna bieše viděna.

O zavržení domu kúpeného

Prodá li se duom a peniez závdavní na svědečstvie byl by dán, a jestliže před zaplacením domu nětco by v domu zkazil, jestliže potom kupující kúpenie odvolá, učiní zkázu neb škodu, kupující v ničemž dlužen nebude týmž právem, poněvadž odvolánie neb zavrženie trhu mělo by dieti se od prodavače a ne od kupujícieho.

Nájemník nemóž prodati dědictvie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).