Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rychtáři ač kto předeň přijde, dosti učiní vedlé přísežných. Ač kto mocí ve dne na poli vzal by komu dvě kopě žita, jakožto lúpežník má súzen býti, ač však ty kuopy neb mandely vážie 70 malých.

O sekání dřievie v lese kradmo

V cizích lesiech ač kto násilím neb kradmo drva sekal by, lapen jsa a súdem přemožen, na každém pařezu dřievie velikého 72 malých složí a rychtáři v 60ti haléřích, i. denářís, odpoviedati bude. Pakli by křovie neb prútie na voze chtěl odvésti, lapený jaté koně neb jenž vuoz táhli vyplať puol věrdunkem, aneb jakž by milost mohl naleznúti od toho, jenž žaluje.

O proměnění pokut a o rychtářově volení

Pokuty se neměnie vedlé změněnie rychtářóv, nébrž by pak najsprostnější byl rychtářem usúzen, táž vina túž pokutu podnikú. Opět od rychtáře zavolání jednú v přítomnosti jednoho přísežného najméně k žalobníkově prožalování nepřijde li, dá jeden groš, po druhé 2 groše, potřetí 3 groše, to jest úplně 72 malá dá za pokutu. Opět nechce li potřetie přijíti, vezma od něho pokutu dřieve řečenú, před rychtáře jakožto vězeň má veden býti, ač jest pře lehká. Pakli by žaloba byla těžká, jakožto z ran a z neslušnosti, tehda bez přijetie rukojmí v kládě přes noc seděti má, nazajtřie žalobu maje slyšeti od žalobníka. A ktož by koli pokutu svrchupsanú jednú zaplatil a potom jiný čas ku prvniemu rychtářovu zavolání nepřišel by, zaplatí 72 malých pokuty neb před rychtáře neb do klády veden buď, jakož svrchupsáno jest. Opět ktož by ku prvniemu povolání rychtářovu z potupy a z lehkosti jíti odepřel, hned upadne v pokutu 72 malých a před rychtáře buď veden jakožto vězeň.

O pokutách pro přestúpenie přikázanie rychtářova

Ktož přestúpí rychtářovu zápověd, od přísežných uloženú zaplatí pokutu, kterúž by přísežní uložili. Pakli by zapověděl bez určené pokuty, pokuta bude placena 72 malá, a to v lehkých skutciech a poctivých.

O pokutách pro nedovedenie útoku na duom neb výboje

Ač by kto útoku na duom dokázati nemohl, rychtáři dva funty a městu jeden zaplatí, jakož měscká práva okazují. Opět útok na duom, jenž slove menší, t. jenž toliko řečí bývá, nebude li dokázán, dá 72 malých haléřóv za pokutu. Pro větší neb těžší útok na duom, při němž jsú se staly rány, duovod však skrze svědky nemuož býti, rychtář 40 grošů a město 20 grošů mieti bude. Ale pro menší útok na duom nedovedený rychtář

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).