Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět purkrechtník nemóž prodati ani co odlučovati dědictvie, jímž vládne, leč s odpuštěním zvláštním páně. A vědomé jest, že kupovánie bez jistých peněz neb záplaty nemóž býti.

Při kupování a prodávaní mlčelivost škodí

Jakož se rozprávie o některakých dědiciech, jenž jsúce přítomni, dopustili jsú jednomu spoludědici celé dědičstvie prodati a záplatu vzieti, nebo zdá se, že by i oni své diely prodali, nebo trpělivost bez otepřenie nebo vědomie pokládá se za podvolenie. Opět jiné jest prodati a jiné prodávajíciemu svoliti, jako ač bych tobě kterú věc prodával, bude li od tebe při tom co vymieněno, toť sem dlužen, bych pak i neslíbil, toliko když tomu neodepru. Pakli bych prodávajíciemu nesvolil, nejsem dlužen vymieněných věcí, leč záplatu vezmu.

O škodě při věci kúpené

Opět jestliže po kúpení přihodilo by se co dnu neb kruntu skrze povodeň neb že by co přibylo, užitek kupujíciemu příslušie, nebo užitek má toho býti, čiež jesti nebezpečenstvie neb škoda.

Kteréž věci při domu prodaném mají zuostati

Cožkoli jest hřebíky přibito, to příslušie kupujíciemu, leč by které věci nepřibité jmenovitě byly kúpeny, zuostanúť prodávajíciemu. Opět ač by sluha rozkázaním pána svého k vykázaní končin dědiny prodané neb pochybením neb lstí viece okázal, avšak to musí přijieti, což by pán okázal.

O stezkách k vodě

Prodá li kto dno pravě také, že by příchod k vodě měl, má také i cesty k vážení vody podstúpiti. Rozkázal li by pán služebníku kterú věc jisté osobě prodati, prodal li by jinému, nežli tomu, jemuž bylo rozkázáno, prodaj nenieť stálý, poněvadž prodaj nemohl se dokonati té osobě, kteréž pán tu věc chtěl prodati.

O prodání základóv dlužníkuom vzatých

Byli li by základové prodáni od věřiteluov mocí rychtářovú, stává žaloba z kúpené věci, ač jest byla věc ta vymieněna. Pakli by tu věc lstí lacinějie dali neb prohrali, tehdy žalob ze lsti dána bývá proti nim pánu té věci. Opět ač by ten, ktož kupuje tu věc, přemožen byl, že by to kúpil skrze neopatrnost rychtáře neb poblúzením, škoda nemá býti prodávajícieho, nebo křivda, kteráž bývá kupujíciemu, prodavači nemá se přiházeti, leč by on sám kupující vymienil. A též byla li by od jiného než od rychtáře křivda, jako ač by mocí odehnán byl od vladařstvie, toť k prodavači nezři.

Opět prodá li kto dědičstvie, mohovitých věcí neodstúpí s dědičstvím

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).