Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O obnažení meče před přísežnými

Ktož by před přísežnými meč obnažil na někoho a přemožen sa, dá žalobníku jednu hřivnu. Ač kto druhého raní a týž nemohl by za to dosti učiniti, pro takové ranění buď jemu ruka uťata. Ač by kto komu pro raněnie druhého před přísežnými obžalovanému ruka byla uťata, skrze to dosti jest učiněno žalobníku i rychtáři. Pro raněnie z pobiezenie přišlého dostane se rychtáři puol hřivny. Pakli by raněný pobiedku před přísežnými učinil a protivník jeho chtěl by složiti, dostane se hřivna. Pakli do šraňkuov vstúpiti a k sedání přijdú a ještě chtěli by složiti, i. smluviti se, dostanú se rychtáři dvě hřivně. Pakli k ostrému přijdú a ještě se smluvie, rychtář tři hřivny bude jmieti. Pakli by dřievie sobě vydrúce a bojujície sešli by se a ještě smluviti se chtějíce, rychtáři viny ve třech hřivnách bude odpoviedati.

O pokoje rušení řečí

Ktož by pokoj od rychtáře jemu zapověděný zrušil řečí, žalobníku v 60ti šilinciech bude odpoviedati.

O ztracení práva každého psance

Pro kterúžkoli příčinu kto zapsán byl by, vždycky zbaven jest práva svého. Opět cožkoli od psancóv na milost přijatých dostane se, dva diely rychtáři a třetí na přísežné přísluší.

O ušlechtilých údech

Ktož by koli druhému ušlechtilý úd uťal neb uřezal neb vyvrhl, jakožto oko, nos, jazyk, ruku, nohu neb některý tajný úd, a obviněn by byl, sám čtvrt s muži hodnými na kříži se očistí. Pakli přísahy neprovede, pokutu 14ti hřiven podstúpí, z nichžto 10 dostane se ochromenému, rychtáři tři, přísežným jedna. A ochromí li kto úd který druhému neb ohyzdu učiní mečem, nožem, dřevem neb kamenem neb jinú kterú přípravú a bude li se chtieti očistiti, sám třetí na kříži přisáhne. Pokuta za ušlechtilý úd jest pět funtóv a smlúva neb složenie škody od starodávna má šacována býti k 10ti kopám, z nichž 7 uraženému, rychtáři dvě a městu jedna má se dostati.

O pokutě modřin

Pro zbitie až do modřin rychtáři má zaplacen býti funt a zabitému dva, a kolik jest ran v počtu, tolikrát platí se pokuta předřečená.

Ktož se samého ochromí chtě

má od města puzen býti pod ztracením hlavy a tak rychtáři jest dosti učiněno.

O pokutách manželských

Žena nemuož viece soudem muži svému ztratiti než tři haléře, a chce li rychtář, to muož od nie vzieti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).