Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Pokutu 72 malých haléřóv zaplatí, ktož by rychtáře neb přísežné štrafoval sám skrze se neb skrze řečníka svého, ač k tomu mlčí, protož někto přestúpí tieže neb zaviní sám mluvě, nežli mlče slovóm druhého povoluje. A rychtář též jako i strany mlče mohú zmeškati svá práva.

O pokutách, ač kto chtěl druha uraziti, by pak neurazil

Ktož druha chtěl uraziti a neurazil jest, má jej ukojiti muži počestnými. Rychtáři však za pochybenie přísahy 5 gr., ač jest byl soud zavitý, jinak toliko jeden gr. má dáti. A znamenaj, že toliko dobrovolná zaviněnie pokutu trpie, avšak ač by opilý dopustil se neslušné věci a někoho by urazil, uraženému i rychtáři k pokutám jest zavázán.

O prvosti pokut a jich slibuov

Dosti učinění uraženého má předjíti pokuty, a jestliže by skrze pokuty slib stal se, slib stane.

O pokutách, ač se přísežní štrafují vespolek a lají sobě.

Jestliže přísežní štrafují se, vespolek sobě lajíce a mlčeti nechtiece, každý lající zaplatí pět funtuov, a jestliže přísežní mlčí, každý zaplatí jeden funt a dostatečno jest.

O pokutách řečí před přísežnými promluvených

Ktož by druhého před přísežnými nazval kacieřem a on by toho neslyšal, 10 funtuov haléřuov dá za pokutu, že jest radě neodpustil, t. neuctil rady, z nichžto třetí čest rychtáři a dvě městu zpraveny budú. A jestliže nazvaný kacieřem nazuove jeho zase kacieřem, skrze to ten, ktož nazývá, pokuty takové neb viny slušné neujde. Opět ktož jiného před suodem kacieřem nazuove ku příkladu něčiemu zaplatíť funt malých desetníkuov neb haléřóv za pokutu.

O pokutách soudných

Pokuta ztracenie, hollungcizojazyčný text totiž, jest 12 malých, jenž činí 1 groš, a tato pokuta jest najmenšie rychtářská neb soudná, kromě zavitých soudóv, kdežto přísaha pokuty má 60 malých totiž haléřóv.

O pokutách, ktož by řekl přísežnému „lžeš“

Ktož by řekl, že by přísežný lhal, ač by pak i dřieve úřad přísežného jměl, a biřice neb posla od přísežných po něho neb o základ poslaného téhož bíti neb rváti směl by, má přísežné ukojiti, t. má jich prositi, a pro taká přestúpenie dá pokuty 10 funtóv, t. jest úplně 30 funtóv malých haléřóv.

O pokutách přisáhajících

Jestliže by ten, ktož přisáhá, o jednu summu peněz činil tři přísahy, padne li v

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).