Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jedné, ve všech třech zdá se padnúti. A nebyl li jest soud zahájený, zaplatíť rychtáři groš za pokutu za každú přísahu. Opět ač o tři summy peněz činí tři přísahy, pokazí li jedné, za jednu toliko dá pokutu předjmenovanú.

Opět má li kto sám třetí přisáhati, poblúdí li jeden v přísaze, toliko za jednoho pokutu zaplatí, ačkoli všicku při ztratil jest.

Opět ač by řečník nebo ten, jenž má přisáhati, zpuosobu přísahy před soudem nevypravil by, skrze to ani pře ztratí, aniž ku pokutě jsú zavázáni. Ač by kto bez rozkázanie zdvihl prsty aneb na kříž vložil před přísahú, nebo sňal po přísaze, skrze to pře neztratí, než rychtáři zaplatí 1 groš pokuty. Opět ač by kto od soudu a přisáhal skrze smlúvu přátelskú odšel by, ještě rychtář pokut příslušejících dosáhne. Opět ač by ten, ktož má přisáhati, ovšem chtěl přiséci, má býti dopuštěn.

O pokutě krádeže

Vzdí li se rychtáři, že by skrze sepřenie pře mezi žalobníkem a obžalovaným skrze smlúvu učiněnú obžalovaný zproštěn byl přísahy, oba dva muož ku přísaze přihnati, aby o své pokuty zklamán nebyl. A poblúdí li jeden z nich neb oba, tehda přísežní při tom znamenajíce osoby a okolky neb příčiny pilně pomyslé.

A znamenaj, že přísaha nemuož propuštěna býti, leč by na to zvláštnie otpuštěnie bylo od rychtáře. Opět na smrtedlné posteli neb v bláznovství jsa přisáhající, poruší li zpuosob přísahy, v při nepadá, ač však byl by člověk dobropověstný.

O pokutách loktuov a vah falešných

Ač by kto jednú s nespravedlivým loktem a nespravedlivú vahú byl nalezen, pět funtuov zaplatí, t. 100 gr., za pokutu. Pakli by po druhé v též nespravedlnosti byl nalezen, dá dvě kopě. Pakli potřetie, ruky zbaven buď, nebo ji vyplať 12ti kopami, z kterýchžto pokut dvě česti rychtáři a třetí městu se dostanú.

A znamenaj, že váha kamenná jednostajný má kámen jmieti, a byl li by přieliš lehký, skrze přičiněnie druhého kamene žádný se nemuože vymluviti z nespravedlivé váhy, poněvadž kamenie nenie drahé ani řiedké, neb kamenie jest dosti.

O pokutách branie osenie na poli, trávy, hovad mocí neb krádežem vzatých

Ktož osenie béře na ciziem poli mocí neb kradmo, zaplatí pánu toho osenie věrdunk a rychtáři puol věrdunka, ale činí li to v noci jako zloděj, bývá potupen neb odsúzen.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).