Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět polapil li by kto hovada na svém poli, s každé nohy jeden peniez vezme za pokutu.

Opět byl li by kto lapen s travú na lúce, rychtářem buď odehnán z města, do roka se nemaje vrátiti. Pakli by na koni nesl, pánu lúky puol věrdunku a rychtáři lot dá pokuty.

O krádeži snopuov a osenie

Jestliže kto snopy neb osenie čiežkoli s cizieho pole mocí neb kradmo vzal by, byl li by lapen, tehda pánu pole z věrdunka a rychtáři z puol věrdunka odpoviedaj. Pakli by noční čas v takovém skutku lapen byl, za zloděje odsúzen neb potupen buď.

O krádeži trávy na cizích lúkách

Byl li by kto lapen na cizie louce ve dne neb v noci s břemenem trávy, k rychtáři veden buď a hned z města vyhnán buď, do roka se navrátiti nemaje. Pakli by s břemenem trávy na koni nesené lapen byl, rychtáři z lotu odpoviedaj, a proti komuž provinil, z puol věrdunku.

O pokutách lesuov a prútie kradeného

Ač by kto z lesa kolé a prútie na svém voze vyvezl, zaplatí pánu lesa puol věrdunka. Pakli by větčie dřievie nežli prútie neb kolé vyvezl, u každého pně 72 malá pánu lesa zaplatí. A rychtáři ač kto předeň přijde, dosti učiní vedlé přísežných. Ač kto mocí ve dne na poli vzal by komu dvě kopě žita, jakožto lúpežník má súzen býti, ač však ty kuopy neb mandely vážie 70 malých.

O sekání dřievie v lese kradmo

V cizích lesiech ač kto násilím neb kradmo drva sekal by, lapen jsa a súdem přemožen, na každém pařezu dřievie velikého 72 malých složí a rychtáři v 60ti haléřích, i. denářís, odpoviedati bude. Pakli by křovie neb prútie na voze chtěl odvésti, lapený jaté koně neb jenž vuoz táhli vyplať puol věrdunkem, aneb jakž by milost mohl naleznúti od toho, jenž žaluje.

O proměnění pokut a o rychtářově volení

Pokuty se neměnie vedlé změněnie rychtářóv, nébrž by pak najsprostnější byl rychtářem usúzen, táž vina túž pokutu podnikú. Opět od rychtáře zavolání jednú v přítomnosti jednoho přísežného najméně k žalobníkově prožalování nepřijde li, dá jeden groš, po druhé 2 groše, potřetí 3 groše, to jest úplně 72 malá dá za pokutu. Opět nechce li potřetie přijíti, vezma od něho pokutu dřieve řečenú, před rychtáře jakožto vězeň má veden býti, ač jest pře lehká. Pakli by žaloba byla těžká, jakožto z ran a z neslušnosti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).