Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

umenšuje se, nebo bylo li by přestúpenie před šesti, menšie jest pokuta, nežli před 12ti, leč by přieliš těžká vina byla, a rychtář třetí čest od nie má vzieti.

Pokuta buď placena z vlastnieho sbožie

Opět znamenaj, že pokuty mají placeny býti z vlastnieho sbožie a ne z sbožie, jenž by někto znovu kúpil a nezaplatil, nebo taková sbožie mají býti tomu navrácena, od něhož je kúpil.

Opět rychtáři ne hned se dostane pokuta pro ukrocenie slov našich, leč by takové neslušnosti staly se před přísežnými, jimžto hodně nemá odpuštěno býti. Svědkové neplatie pokuty, kteříž nedotýkajíce se kříže od rychtáře na jich duši jsúc otázáni seznávají, aniž která strana k nie jest zavázána. Opět nenie zavázán ku pokutě, ktož by steury, t. pomoci, neb ungeltu zmeškal dáti, nebo takové zmeškánie úředníkóm panským má býti připsáno. Opět slova z kunštu před přísežnými propověděná nemají pokuty jmieti, neb za kunšt slušně mají počtena býti. Opět bez pokuty bývají biti měšečníci a zloději, nemá však krev jich prolita býti, leč by nad ním soudná moc jmiena byla. Opět bez pokuty peněžité bude, ač vlastní muž byl by zastižen s svobodnú ženú, ale jiné by bylo, ač by lapen byl s manželkú cizí, nebo tehda k žalobě muže jejieho soud podstúpí. Opět bez pokuty bude hospodář domu smlúvaje strany o dluhy. Opět znamenaj, že rychtář nebude jmieti žádných pokut, ač obžalovaný žalobám žalobce také v hlavních přech moci spravedlnosti právem přísežným svědkuom nebo jinak se odchýlí. Opět přísežní nejsú zavázáni ku pokutě, ač při výnosu soudu nesjednávají se.

Opět pokuty jiné nebude platiti, ktož z rady vyvržen bude konšelské, ale jinéť by bylo, jestliže by zjevně neb před soudem neb množstvím lidu přemožen byl z takového přestúpenie ku pohoršenie jiných přísežných. Bez pokuty přísežní druhdy svářie se slovy v radě vespolek, ale jinéť by bylo, jestliže by před soudem neb v přítomnosti množstvie slova byla nepočestná. Opět bez pokuty přísežní druhdy tepú lehké osoby.

O pokutách školních mistróv

Ač by který mistr učedlníka svého zbil až do vylitie krve aneb tepa jej zabil by, přáteluom a rychtáři dosti učiní na pokutě, nebo nic viece než 12 ran učedlníku nemá dáti.

Ktož přísežné štrafuje neb rychtáře

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).