Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Pokuta kramářóv

Kramářóm vnově jest přikázáno pod pokutú 100 gr., aby dávali kupujícím pepř, šafrán a nápodobné věci na túž váhu libry, na kterúž váhu oni také ty věci kupují, ale ne na váhu hřivny. A z těch 100 gr. rychtář má toliko třetí diel. Opět zlato, perly, drahé kamenie a věci k těm podobné, jenž pod váhú hřivny prodávány bývají, kramáři potom po lotu moci budú prodávati pod túž váhú bez pokuty.

O pokutě pro úklad z vraždy

Pro úklad vraždy, jenž slove německy wolleistcizojazyčný text, žalobníku dáno buď 60te gr., rychtáři věrdunk a městu věrdunk grošuov.

O prodlení placenie pokuty

Kdežkoli rychtáři dostane se pokuta buď veliká nebo malá, obviněný má prodlenie jmieti za 14 te dní, a když se dokonají, vezmiž pokutu svú v přítomnosti některého z přísežných, a obmešká li to, tehda nad tu pokutu nemá jiné pokuty hromaditi, a vždy před některými z přísežných svú pokutu vezmi.

O pokutě falešné miery

Chcme, aby ktožkoli, buď muž nebo žena, s nespravedlivú mierú byl nalezen, anebo mieru usazenú suchých neb mokrých věcí falšoval by neb s nespravedlivým loktem váhu neb závažím, aby dal jednu hřivnu přísežným. Bude li po druhé nalezen, dá dvě hřivně, pakli po třetie, ruky zbaven buď. Pakli ji chce vyplatiti, dajž 10 hřiven, z nichž dva diely dostanú se rychtáři a třetí přísežným, nenajde li obviněný milosti.

Pokuty nejsú větčie při podkomořím

O pokutách při podkomořím

Tázáno jest od Kolínských, jsú li pokuty větčie v přítomnosti podkomořieho, když on na soudě sedí, nežli při měsckém rychtáři, jimžto bylo jest odpověděno, že neslušie přísežným větčích pokut ukládati provinilým, než kteréž jsú v zápisech práv sepsány.

O pokutě, ktož slovem v soudu pochybí

Opět tázáno bieše od týchž, což by měli usouditi podkomořiemu pro menší vinu, t. pro pochybenie jednoho slova, jimž bylo odpověděno, že 1 gr. neb 2 malých haléřuov.

Pokuta pro ránu

Opět týmž, když jsú se tázali o právu podkomořieho, nalezeno bylo, že by toliko jeden rychtář neb soudce v městě měl býti, jemužto pokuty pro raněnie druhého, jelikožto k smlúvě, tři hřivny měly by dány býti, z nichžto třetí diel přísežným příslušie.

O pokutě pro malú vinu

Nalezeno bylo zde, když Martin z Polné a Jindřich Stek před pánem Jindřichem, hantmanem krále českého, jenž jménem krále na soudné stolici sedieše, súdili jsú se, že vedlé práva městského za menší vinu 1 šilink malých haléřóv neb jeden gr. má zaplacen býti.

Opět nalezeno bylo týmž pánu z Lípy, když pro menší vinu 10 hřiven pokuty požádal, pravě,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).