Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

tehda bez přijetie rukojmí v kládě přes noc seděti má, nazajtřie žalobu maje slyšeti od žalobníka. A ktož by koli pokutu svrchupsanú jednú zaplatil a potom jiný čas ku prvniemu rychtářovu zavolání nepřišel by, zaplatí 72 malých pokuty neb před rychtáře neb do klády veden buď, jakož svrchupsáno jest. Opět ktož by ku prvniemu povolání rychtářovu z potupy a z lehkosti jíti odepřel, hned upadne v pokutu 72 malých a před rychtáře buď veden jakožto vězeň.

O pokutách pro přestúpenie přikázanie rychtářova

Ktož přestúpí rychtářovu zápověd, od přísežných uloženú zaplatí pokutu, kterúž by přísežní uložili. Pakli by zapověděl bez určené pokuty, pokuta bude placena 72 malá, a to v lehkých skutciech a poctivých.

O pokutách pro nedovedenie útoku na duom neb výboje

Ač by kto útoku na duom dokázati nemohl, rychtáři dva funty a městu jeden zaplatí, jakož měscká práva okazují. Opět útok na duom, jenž slove menší, t. jenž toliko řečí bývá, nebude li dokázán, dá 72 malých haléřóv za pokutu. Pro větší neb těžší útok na duom, při němž jsú se staly rány, duovod však skrze svědky nemuož býti, rychtář 40 grošů a město 20 grošů mieti bude. Ale pro menší útok na duom nedovedený rychtář toliko bude jmieti 72 malých. Jiné pak pokuty, kteréž od staradávna uloženy jsú na ustanovenie, aneb kteréž budúcně budú ustanoveny, v těch jakožto v pokutách, jenž v měsckých knihách aneb v těchto knihách pokojně nejsú vyloženy neb vysloveny, rychtář toliko třetí diel a miesto dva diely vezme, ač však rychtář pilnost má, aby ta ustanovenie byla zachována. A znamenaj, že což se dostane od novákóv znovu právo měscké obdržujících, to samému městu přísluší, neb nenie pokuta neb vina. A hodné jest, aby novák na svědomie příchodu svého rychtáři dal dva penieze, aby o něm věděl.

O pokutě rvanie, bitie

Rujeta li se dva pacholky spolu a pán jednoho pacholku svému na pomoc přiběhna ztepe onoho rukú až do vylitie krve, dá rychtáři od rvanie 5 gr. a rvanému tolikéž, ale pro zbitie rychtáři 10 gr. a bitému 20 gr. má placeno býti.

O rvaní, nohama tlačení, kyjem bitie

Ač by kto druhého kyjem neb dřevem zbil aneb jím za vrch o zemi udeřil neb nohama ztlačil, přemožen sa dvěma svědky ruky zbaven buď neb ji vyplať 10ti hřivnami.

O políčkovaní a v zuby bitie

Udeří li jeden druhého nehodně v líce nebo v zuby, žalobníku dá hřivnu, rychtáři a přísežným puol hřivny.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).